cvndp publikacie publikacie

Doktorandské kolokvium

V dňoch 12. a 13. novembra 2015 sa vo veľkej prednáškovej sále budovy SAV v Nitre, Akademická 2, uskutoční Kolokvium pre interných a externých doktorandov AÚ SAV, ktoré doplnia odborné prednášky  školiteľov.

 

P r o g r a m:

12. 11. 2015 – štvrtok

8.00-11.30 hod.

Vystúpenia jednotlivých doktorandov s prezentáciou koncepcií dizertačných prác a postupom napĺňania ich obsahu s priblížením najvýznamnejších poznatkov, ktoré doplnia stanoviská školiteľov.

 

od 12.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

PhDr. Marián Soják, CSc. – Fenomén speleoarcheologických lokalít na Slovensku a potreba ich interdisciplinárneho výskumu

PhDr. Ivan Cheben, CSc. – Sídlisko a pohrebisko únětickej kultúry v Pate

PhDr. Ján Rajtár, CSc. – Archeologické doklady markomanských vojen severne od stredného Dunaja

doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc. Kultúrno-etnické metamorfózy obdobia sťahovania národov na Slovensku

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. – Výskum stredovekej dediny na Slovensku

PhDr. Peter Bednár, CSc. – Prestavba hradov v 15.-16. storočí na príklade hradov Vinné a Budatín

 

13. 11. 2015 – piatok

8.00-11.30 hod.

Prednášky školiteľov doktorandov

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. – Sídliská z doby laténskej na Slovensku

PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc. – K problematike depotov doby bronzovej na Slovensku

PhDr. Karol Pieta, DrSc. – Depoty a kultové miesta doby laténskej

PhDr. Zuzana Stegmann-Rajtár, CSc. – Vývoj staršej doby železnej na juhozápadnom Slovensku

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu

logo 1Pozvánkalogo 2

Archeologický ústav SAV v Nitre

Vás pozýva na tradičné podujatie realizované

v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

Termín: 11. november 2015

Miesto a čas: Archeologický ústav SAV

(prednášková sieň a aula budovy SAV, Akademická 2, Nitra)

od 9,00-14,00 hod.

Kontakt: milan.hanuliak@savba.sk; 0907/469 079

Tešíme sa na Vašu účasť

PROGRAM

 

Deň otvorených dverí Archeologického ústavu SAV

  1. Otvorenie podujatia (9,00)
  2. Prednášky s PC prezentáciami (9,15-12,00):

 

Slovanská i stredoveká Nitra a jej okolie z pohľadu archeológie

Mário Bielich: Nové nálezy z Mikovho dvora

Jozef Zábojník: Nitra na okraji avarského kaganátu

Gabriel Fusek: Premeny osídlenia z Nitry-Šindolky

Alexander T. Ruttkay: Archeologicko-historický výskum kostola Sv. Michala v Dražovciach

Marián Samuel: Stredoveká sakrálna architektúra v Nitre

Marián Samuel: Stavebná podoba Zoborského kláštora v 18. storočí

Ján Hunka: Mince z Nitry a ich význam v stredovekom mincovníctve

Michal Holeščák: Doklady lukostreľby z Nitry a jej okolia

Cieľom prednáškového bloku je oboznámiť oficiálne pozvaných poslucháčov historických odborov UKF a širšiu laickú verejnosť so súčasným stavom poznania historického vývoja tohto významného územia v slovenských dejinách.

Iné aktivity (9,15-14,00):

Informácie o terénnych aktivitách, spracúvaní nálezových fondov, rekonštrukcii artefaktov, publikačnej činnosti tvorivých pracovníkov.

V rámci tohto bloku bude školská mládež oboznámená s odbornou činnosťou archeológov prostredníctvom výstavy posterov, ukážok skeletového materiálu, 3-D modelov, odborných a vedecko-populárnych prác pracovníkov Archeologického ústavu SAV.

 

Tlačová beseda: Výsledky podujatia zhodnotí riaditeľ AÚ SAV na tlačovej besede s pozvanými zástupcami médií v prednáškovej miestnosti (14,00).

 

Iné aktivity: Okrem priebežnej prehliadky posterov o najvýznamnejších archeologických náleziskách v aule budovy SAV, možnosť individuálnej prehliadky stálej expozície o osídlení nitrianskeho regiónu v Ponitrianskom múzeu v Nitre na Štefánikovej triede

Kolaps očami slovenských archeológov

Vážené dámy a páni, milí kolegovia,

v mene Archeologického ústavu SAV v Nitre si vás dovoľujeme pozvať na konferenciu:

 

„Kolaps očami slovenských archeológov“

Cole_Thomas_The_Course_of_Empire_Desolation_1836

Konferencia sa uskutoční v dňoch 5. – 6. 11. 2015 v zasadacej miestnosti Archeologického ústavu SAV v Nitre.

 

Téma konferencie: Kolaps, transformácia, zánik pravekých a včasnostredovekých spoločností a kultúr z pohľadu archeológie

Kľúčové slová: Kolaps, transformácia, zánikový horizont, pravek, včasný stredovek

Program na stiahnutie tu

Abstrakty na stiahnutie tu

Sponzor konferencie:

J&T_banka_RGB

 

 

Stretnutie východoslovenských archeológov

Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV v Nitre, Východoslovenská pobočka SAS a Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou Vás pozývajú na 24. stretnutie východoslovenských archeológov na tému: Výsledky aktuálnych archeologických výskumov a príspevky z teoretického bádania, ktoré sa uskutoční 22.10.2015 od 10.00 hodiny v reprezentačných priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, Zámocká 160/5 Hanušovce nad Topľou

 

Program