cvndp publikacie publikacie

Archív projektov

Grantové projekty s riešením v roku 2019:

Číslo projektu: 1/0095/17

Začiatok projektu: 1. 2017

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte)

Vedúci projektu: PhDr. Pavol Maliniak, PhD./za AÚ SAV PhDr. Ján Beljak, PhD.

Anotácia:

Proces v neskorom stredoveku a na začiatku novoveku, označovaný aj ako veľká kríza, svojimi hospodárskymi, sociálnymi a demografickými dôsledkami dlhodobo ovplyvnil vývoj v regionálnych podmienkach. Grantová úloha predstaví tému na príklade vybraného regiónu – Čabradského resp. Čabradsko-sitnianskeho panstva v Hontianskej stolici v období od druhej polovice 15. do prvej tretiny 17. storočia. Na základe charakteristiky približne 20 sídiel v uvedenom období sa sústredí na príčiny a prejavy úpadku, t.j. poklesu vybraných ukazovateľov a na transformáciu (rozklad) historických štruktúr. Výskum v rámci projektu bude sledovať zmeny foriem hospodárenia a štruktúry osídlenia, ako aj otázky populačného vývoja podľa výskumu veľkosti a (dis)kontinuity rodín. Širšie chápaný tzv. rozpad starého poriadku s jeho dosahmi v politickej i náboženskej sfére priblíži projekt na základe výskumu dobových intelektuálnych diel s tematizáciou osmanského ohrozenia v Uhorsku.

Číslo projektu: 1/0411/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2018

Názov projektu: Štruktúra a dynamika osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Anotácia:

Na základe realizovaných terénnych výskumov a prieskumov a vyhodnotenia ich výsledkov aj v prostredí geografických informačných systémov priniesť relevantné informácie, ktoré umožnia poznať a definovať stratégiu, dynamiku a štruktúru osídlenia v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej v severozápadnej časti Karpatskej oblasti.

Číslo projektu: 2/0175/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Korpus včasnostredovekých hradísk Slovenska
Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 16

Projekt zameraný na výrazný fenomén včasného stred. na území Slovenska – hradiská. Cieľom je zostaviť monografiu, v ktorej bude výrazne viac poznatkov ako je dnes k dispozícii. Povrchové prieskumy, čo najpodrobnejšia dokumentácia, výberovo sa získajú vzorky na dendrochronologické príp. 14C datovanie, geofyzikálne prieskumy.

Číslo projektu: 2/0091/16
Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Slovensko v dobe bronzovej – križovatka súvekých európskych civilizácií

Vedúci projektu: PhDr. Ondrej Ožďáni, CSc.

Anotácia:

Vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov na sídliskách, hradiskách a pohrebiskách, zrealizovaných v posledných desaťročiach a podrobného vyhodnotenia doposiaľ nespracovaných a nepublikovaných starších terénnych aktivít, cieľom projektu bude snaha detailnejšie objasniť historickú situáciu na území Slovenska v priamom kontexte s vývojom v susedných i vzdialenejších oblastiach strednej Európy v dobe bronzovej.

Číslo projektu:  2/0075/16

Začiatok projektu: 1. 2016

Koniec projektu: 12. 2019

Názov projektu: Archeologické štúdie k včasnému stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia:

Multitematický projekt riešiaci aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej spoločnosti na Slovensku v širšom geografickom rámci stredovýchodnej Európy. Konfrontácia štandardných arch. postupov datovania včasnoslovanského obdobia s výsledkami rádiokarbonových analýz. Pohrebiská ako prameň na poznanie interetnických vzťahov a sociálneho rozvrstvenia spoločnosti v období avarského kaganátu. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.

 

Grantové projekty s riešením v roku 2018:

Číslo projektu: 2/0170/15

Začiatok projektu: 1. 2015

Koniec projektu: 12. 2018

Názov projektu: Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom

Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Členovia: 2

Anotácia:

Zhromaždenie čo najväčšieho počtu nových nálezov akýchkoľvek numizmatických pamiatok. Takto vytvorený fond bude podrobený vedeckej analýze.

Grantové projekty s riešením v roku 2017:

Projekty VEGA:

Číslo projektu: 2/0063/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2016
Názov projektu: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Členovia: 6

Projekt sa zameriava na spracovanie a vyhodnotenie starších výskumov Aú SAV, ktoré neboli doposiaľ spracované. prioritne budú riešené lokality z obdobia neolitu a eneolitu, menovite – Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček; Bajč-Vlkanovo, poloha Tehelňa; Šarišské Michaľany, poloha Fedelemka; Stránska, poloha Mogyorós; Lieskovec, poloha Hrádok; Komjatice, poloha Kňazová jama, Hodejov, poloha Várgehy a Pohranice II, poloha Lefantovské úhory. Uvedené výskumy plánujeme publikovať v podobe, ktoré vyhovujú požiadavkám edície typu Archaeologica Slovaca – Fontes.

 

Číslo projektu: 2/0032/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny

Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Riešenie problematiky profilácie sídliskových enkláv na trasách diaľkových ciest v regiónoch s rozdielnymi parametrami prírodného prostredia, kultúrnym vývojom a rôznorodými kontaktmi. Zhodnocuje ich postavenie na základe dostupných prameňov v širšom kultúrno-chronologickom kontexte sev. časti Karpatskej kotliny v časovom úseku od záveru doby bronzovej po neskorú dobu laténsku.

 

Číslo projektu: 2/0030/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, CSc.
Členovia: 4

Anotácia: Projekt sa zameriava na výskum štruktúry osídlenia a kultúrno-spoločenských pomerov obyvateľstva východného Slovenska, žijúceho vo vybraných obdobiach praveku až včasného novoveku, na pozadí regionálnej geomorfológie a hydrologických pomerov. Zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia projektu VEGA 2/0047/12 zameraného na výskum regiónu Šarišského podolia a Košickej kotliny. Rozšírenie skúmaného priestoru do rámca aktuálne predkladaného projektu vyvstáva z potreby vyhodnotenia doposiaľ nepublikovaných prevažne investičných výskumov realizovaných AÚ SAV v Nitre a inými inštitúciami, ktoré sprístupnili materiál na odborné vyhodnotenie (Zemplínske múzeum v Michalovciach, Vlastivedné múzeum v Trebišove, Vlastivedné múzeum v Hanušovciach, Archeológia Zemplín s.r.o.). Zohľadnenie poznatkov zo starších a novších výskumov umožní lepšie sledovať príčiny kontinuity a diskontinuity osídlenia v rozdielnych geografických oblastiach východného Slovenska.

 

Číslo projektu: 2/0121/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Členovia: 15

 

Číslo projektu: 2/0150/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 6

Anotácia: Prostredníctvom prírodovedných analýz arch. nálezov získať exaktné poznatky o využívaných surovinách. Na základe ich porovnania hľadať pôvod surovinových zdrojov a predpokladaný transfér rôznych technológií medzi jednotlivými spoločenstvami a geografickými oblasťami v rámci strednej Európy. Zhodnotiť technologický a civilizačný vývoj, jeho kontinuitu, diskontinuitu, progres, regres v rámci jednotlivých úsekov i prierezovo od doby železnej po včasný stredovek.

 

GP iných inštitúcií, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci:

Číslo projektu: 1/0346/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho kastela v Iži. Cieľom je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať rozsiahle nálezové súbory pochádzajúce z jeho areálu.

 

Číslo projektu: 1/0208/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Beljak, PhD.

 

Grantové projekty s riešením v roku 2016:

Projekty VEGA:

Číslo projektu: 2/0147/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2016
Názov projektu: Brúsená industria neolitu a eneolitu Slovenska v kontexte surovinových zdrojov strednej Európy

Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Členovia: 7

Anotácia: Projekt sa zameriava na spracovanie a vyhodnotenie starších výskumov Aú SAV, ktoré neboli doposiaľ spracované. prioritne budú riešené lokality z obdobia neolitu a eneolitu, menovite – Nitriansky Hrádok, poloha Zámeček; Bajč-Vlkanovo, poloha Tehelňa; Šarišské Michaľany, poloha Fedelemka; Stránska, poloha Mogyorós; Lieskovec, poloha Hrádok; Komjatice, poloha Kňazová jama, Hodejov, poloha Várgehy a Pohranice II, poloha Lefantovské úhory. Uvedené výskumy plánujeme publikovať v podobe, ktoré vyhovujú požiadavkám edície typu Archaeologica Slovaca – Fontes.

 

Číslo projektu: 2/0006/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Vývoj osídlenia južnej časti Košickej kotliny v dobách kamenných (mladý paleolit – stredný neolit)

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Anotácia: Spracovanie a opracovanie kameňa zohrávalo v ľudskej činnosti po celé obdobie jeho kultúrneho vývoja mimoriadne dôležitú úlohu. V mladšej dobe kamennej bol jednou zo základných surovín na výrobu pracovných nástrojov – kamenných sekier. Výskumami a povrchovými zbermi sa zhromaždil početný nálezový fond, ktorému bola zväčša venovaná iba okrajová pozornosť. Podrobný súpis nálezov a súborov brúsenej industrie z neolitu a eneolitu Slovenska tvorí základnú databázu, na základe ktorej sa vypracuje podrobná typológia kamenných artefaktov. Zároveň poslúži pre vyhodnotenie ich frekvencie v jednotlivých kultúrnych (časových) horizontoch. poukáže na (mikro-, mezo- a makro-) regionálne odlišnosti v rámci väčších geografických celkov. Podstatný dôraz ich štúdia bude zameraný na určenie suroviny, z ktorej boli jednotlivé artefakty vhotovené a stanovenie primárnych zdrojov. Kultúrny vývoj v rámci severnej časti karpatského oblúka mal v rôznych časových etapách svoje špecifiká a tie sa odrazili aj v archeologickom materiáli.

 

Číslo projektu: 2/0195/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave a v stredovekom Uhorsku

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Členovia: 2

Anotácia: Cieľom projektu je monografické spracovanie vývoja vojenstva a výzbroje v 9.-16. stor. na území Slovenska v nadväznosti na dejiny Veľkej Moravy, panónskych kniežatstiev v 9. stor. a stredovekého Uhorska. Projekt sa opiera o písomné, výtvarné a najmä arch. pramene, ktoré spresňujú poznatky o opevnených objektoch s vojenským využitím (hradiská, hrady, dvorce) a o limitáriách – útočných a obranných zbraniach jednotlivca, bojovom odeve a jazdeckom výstroji, dobývacích mechanizmoch a palných zbraniach, o domácej výrobe a importe militárií, o účinkoch zbraní, love a loveckých zbraniach. Využijú sa aj röntgenové, metalografické, medicínske a antropologické expertízy. K výstupom patrí prvé spracovanie tzv. rytierskych náhrobkov z územia Slovenska.

 

Číslo projektu: 2/0156/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Stredoveké pochovávanie na Nitriansku

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Členovia: 18

Anotácia: Spracovanie a sprístupnenie archeologických prameňov z vybraných stredovekých pohrebísk a cintorínov v regióne Nitry, analýza a syntéza vývoja hmotnej kultúry a kultúry pochovávania v jednotlivých obdobiach včasného, vrcholného a neskorého stredoveku a na začiatku novoveku v rôznych sociálnych prostrediach (Nitra-hrad, Nitra-Selenec, Nitra-Školská ul., Nitra-Martinský vrch, Tesárske Mlyňany, Čierne Kľačany).

 

Číslo projektu: 2/0181/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska

Vedúci projektu: prom. hist. Bibiána Hromadová, CSc.
Členovia: 2

Anotácia: Komplexný technologicko-ekonomický výskum štiepaných kamenných industrií a industrií z tvrdých organických materiálov (kosť, paroh, mamutovina) na vybraných sídliskách staršej doby kamennej s využitím nových analytických postupov a metód, založených na kognitívnom prístupe k procesu spracovania suroviny.

 

Číslo projektu: 2/0111/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Fajansa, sklo-kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.
Členovia: 1

Anotácia: Definovanie nálezov z nehomogénnych silikátových materiálov v archeologických nálezoch na Slovensku od praveku po včasný stredovek z pohľadu ich pôvodu a rozšírenia.

 

Číslo projektu: 2/0044/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Materiálna kultúra a jej prínos k rekonštrukcii pozemského života a pohrebných zvykov v stredovekej societe

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.
Členovia: 3

Anotácia: Rozšírenie poznania predmetov materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a pohrebísk získaných z dosiaľ nespracovaných alebo sčasti zverejnených nálezísk. Vyhodnotenie ich ťažiskových vlastností, spresnenie ich postavenia voči dosiaľ známym pamiatkam tejto kategórie a vzťahu k príslušníkom stredovekej society

 

Číslo projektu: 1/0045/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Členovia: 5

Anotácia: Juhozápadné Slovensko predstavovalo v dobe rímskej územie s výnimočným postavením na pomedzí rímskych provincií a germánskeho barbarika. Aj preto býva neraz označované ako “tretia zóna” alebo “most” medzi antickým svetom a tzv. slobodnou Germániou. Cieľom projektu je pomocou prípadových štúdií ozrejmiť a lepšie pochopiť vývoj sídliskových štruktúr od mladších fáz doby laténskej až po záver antiky. V rámci projektu budú skúmané procesy rímskeho vplyvu na germánskych sídliskách a akulturácie života kvádskej kniežacej nobility.

 

Grantové projekty s riešením v roku 2015:

Projekty VEGA:

Číslo projektu: 2/0050/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Od detailu k celku. Reflexia aktuálnych potrieb archeologického bádania vo včasnom stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Členovia: 5

Anotácia: Spracovanie vybraných typov predmetov a druhov nálezísk z obdobia včasného stredoveku od 6. po 10. stor. Využitie rôznych štatistických metód a geografických informačných systémov pri spracovaní nálezového fondu. Analýza zmien v priestorovom a časovom usporiadaní včasnostredovekých sídiel v prepojenosti na prírodné prostredie a vývoj spoločnosti. Syntéza dejín naddunajských Slovanov v širších súvislostiach. Publikovanie výsledkov formou štúdií a aj monograficky.

 

Číslo projektu: 2/0098/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Civilizácia popolnicových polí na Slovensku

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Členovia: 10

Anotácia: Riešenie historickej situácie na území Slovenska v druhej polovici 2. tisícročia a v prvej polovici 1. tisícročia pred n. l. v kontexte histórie doby bronzovej v strednej Európe, vychádzajúc z výsledkov nových archeologických výskumov a vyhodnotenia starších, doteraz nespracovaných terénnych aktivít.

 

Číslo projektu: 2/0189/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska

Vedúci projektu: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 18

Anotácia: Riešenie historickej situácie na území Slovenska od doby sťahovania národov po prvé desaťročia existencie uhorského kráľovstva v kontexte stredoeurópskeho vývoja. Dynamika vývoja osídlenia bude riešená v širších súvislostiach stredného Podunajska a modelovo na území horného Požitavia. pozornosť je venovaná osídľovacím projektom (využitie GIS), migrácii obyvateľstva, príchodu cudzincov a akulturácii jednotlivcov i skupín. Osobitý dôraz je venovaný spracovaniu výsledkov novších, prevažne záchranných výskumov, ktoré v mnohých oblastiach menia doterajšie pohľady na historické vývojové a osídľovacie procesy v 5.-11. stor. Zapojenie moderných prírodovedných analýz (C14, dendrochronológia, stronciové analýzy a pod.). Vďaka nim bude možné spresniť datovanie predmetov, resp. objektov či hrobov, v prípade priaznivých výsledkov aj určiť, či sa pochovaný narodil a žil v danom regióne, či prišiel z iného výraznejšie vzdialeného územia. Takéto poznatky môžu zásadne ovplyvniť nateraz platné teórie a hypotézy.

 

Číslo projektu: 2/0036/13
Doba riešenia: 01/2013 -12/2015
Názov projektu: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?

Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Členovia: 3

Anotácia: Na základe realizovaných terénnych výskumov a prieskumov a vyhodnotenia ich výsledkov priniesť relevantné podklady, ktoré umožnia poznať a definovať funkciu a úlohu opevnených sídlisk v hospodárstve a spoločnosti staršej doby bronzovej na území dnešného Slovenska. zistiť či boli centrami produkcie, distribúcie, obchodu, kultu a sídla spoločenskej elity.


Programy: APVV

Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj európskeho metalika (Contribution of Slovakia for Economic and Social Development of European Metal Age)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h.c. Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Trvanie projektu: 1.7.2012 – 30.6.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV-0736-11
Organizácia je koordinátorom projektu: áno

Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Dobudovanie špičkového pracoviska pre výskum a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.12.2013 – 30.6.2015
Evidenčné číslo projektu: NFP 26210120123
Organizácia je koordinátorom projektu: áno

Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 28.10.2010 – 31.3.2015
Evidenčné číslo projektu: 26220120059
Organizácia je koordinátorom projektu: áno


Grantové projekty s riešením v roku 2011 – 2014:

Projekty VEGA:

Číslo projektu: 2/005/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Kvantitatívne a kvalitatívne metódy analýzy včasnostredovekých nálezísk
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Počet členov RK: 2


Číslo projektu: 2/0045/09

Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Sídelná štruktúra Slovenska vo včasnom stredoveku
Vedúci projektu: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Počet členov RK: 2


Číslo projektu: 2/0073/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Archeologické lokality na pieskových dunách Východoslovenskej nížiny
Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Počet členov RK: 8


Číslo projektu: 2/0078/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Archeologický výskum stredovekej sakrálnej architektúry nedeštruktívnymi metódami
Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Počet členov RK: 3


Číslo projektu: 2/0105/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Sídla a hroby spoločenskej elity na Slovensku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku
Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Počet členov RK: 14


Číslo projektu: 2/0142/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Spoločnosť mladšieho praveku na základe výskumov a štúdia žiarových pohrebísk
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Počet členov RK: 6


Číslo projektu: 2/0159/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Od agrárnej osady k palácu. Formovanie a život sídla germánskej šľachty v Cíferi-Páci
Vedúci projektu: PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Počet členov RK: 8


Číslo projektu: 2/0182/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Hradiská – mocenské centrá včasného stredoveku na príklade najnovších výskumov hradísk z 9.-10. stor. na západnom Slovensku
Vedúci projektu: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Počet členov RK: 19


Číslo projektu: 2/0013/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Karpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Počet členov RK: 8


Číslo projektu: 2/0061/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Ozdoby a šperk doby železnej zo skla a sapropelitu ako prameň archeologicky postihnuteľného kroja, výrobných i distribučných aktivít a mobility komunít na území Slovenska
Vedúci projektu: PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Počet členov RK: 8


Číslo projektu: 2/0027/11
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Mobilita lovecko-zberačských kolektívov v paleolite a mezolite Slovenska na podklade využívania kamenných surovín
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
Počet členov RK: 2


Číslo projektu: 2/0007/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Neolitické a eneolitické výšinné sídliská v severnej časti Karpatskej kotliny
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Počet členov RK: 6


Číslo projektu: 2/0164/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Prostredie a ekonomické zázemie rondelov lengyelskej kultúry na západnom Slovensku
Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Počet členov RK: 14


Číslo projektu: 2/0136/11
Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013
Názov projektu: Dvorce v 9.-15. stor. v stredodunajskom priestore a ich spoločenské a hospodárske funkcie
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Počet členov RK: 3


Číslo projektu: 2/0186/11
Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013
Názov projektu: Každodenný život hradu v stredoveku a na začiatku novoveku
Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Počet členov RK: 16


Číslo projektu: 2/0034/11
Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013
Názov projektu: Charakteristické vlastnosti zložiek materiálnej kultúry zo stredovekých sídlisk a pohrebísk
Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.
Počet členov RK: 8


Číslo projektu: 2/0152/11
Doba riešenia: 01/2011 – 12/2013
Názov projektu: Rozvoj technológií sklokryštalických látok vo vzťahu ku kultúrnemu a hospodárskemu vývoju Slovenska v praveku, protohistórii a včasnom stredoveku
Vedúci projektu: PhDr. Klára Marková, CSc.
Počet členov RK: 6


 

GP iných inštitúcií, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci:

Číslo projektu: 1/0405/9
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácia
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., zástupca: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Počet členov RK: 1 (za AÚ SAV)


Číslo projektu: 2/0118/08
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Názov projektu: Kláštory raného stredoveku
Vedúci projektu: Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD., zástupca: RNDr. Marián Samuel
Počet členov RK: 1 (za AÚ SAV)


Číslo projektu: 1/0622/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Názov projektu: Dendrochronológia Slovenska predlaténskeho obdobia a stabilita dendrochronologických časových radov z hľadiska možných antropogénnych vplyvov
Vedúci projektu: Doc. RNDr. Vladimír Bahyl, CSc., zástupca: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Počet členov RK: 1 (za AÚ SAV)


 

Programy: Centrá excelentnosti SAV

Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek (Ancient Slovakia: History of Slovakia from its prehistory to the Top Middle Ages)
Zodpovedný riešiteľ: Václav Furmánek
Trvanie projektu: 1.2.2009 / 31.1.2013
Evidenčné číslo projektu: 166/E/075/2009
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 8 – Rakúsko: 2, Česko: 3, Maďarsko: 3


 

Agentúra MŠVVŠ SR – Štrukturálne fondy EÚ

Názov projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Kód ITMS: 26220120059
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Termín riešenia: 10/2010 – 09/2013
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


 


 

Domáce projekty riešené v roku 2010

 

Grantové projekty s riešením v roku 2010:

Projekty VEGA:

Názov projektu: Určujúce znaky vypovedacích schopností stredovekej materiálnej kultúry v sídliskovom a pohrebiskovom prostredí
Číslo projektu: 2/0026/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.


Názov projektu: Sídlisková stratégia gravettienskej kultúry na Slovensku
Číslo projektu: 2/0029/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.


Názov projektu: Archeologická a antropologická analýza pohrebísk na sídlisku lengyelskej kultúry
Číslo projektu: 2/0125/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: RNDr. Július Jakab, CSc.


Názov projektu: Významné archeologické náleziská na Slovensku ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva
Číslo projektu: 2/0132/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.


Názov projektu: Prínos analýz technológie skiel k rozpoznaniu nálezov z praveku protohistórie a včasného stredoveku na Slovensku
Číslo projektu: 2/0136/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Klára Marková, CSc.


Názov projektu: Stredoveké hrady na západnom a strednom Slovensku
Číslo projektu: 2/0137/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.


Názov projektu: Spoločnosť, vojenstvo a technika na území Slovenska v 8.-16. stor. vo svetle vývoja zbraní a výzbroje
Číslo projektu: 2/0158/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.


Názov projektu: Spoločnosť mladšieho praveku na základe výskumov a štúdia žiarových pohrebísk
Číslo projektu: 2/0142/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.


Názov projektu: Kvantitatívne a kvalitatívne metódy analýzy včasnostredovekých nálezísk
Číslo projektu: 2/0057/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.


Názov projektu: Paleogenetika pšenice
Číslo projektu: 2/0285/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2011
Vedúci projektu: Ing. Jana Mihályiová.


Názov projektu: Priestorová vizualizácia keltsko-dáckeho a včasnostredovekého hradiska Zemplín využitím moderných informačných technológií
Číslo projektu: 2/0179/08
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.


Názov projektu: Archeologické lokality na pieskových dunách Východoslovenskej nížiny
Číslo projektu: 2/0073/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.


Názov projektu: Sídla a hroby spoločenskej elity na Slovensku vo včasnej dobe dejinnej a na začiatku stredoveku
Číslo projektu: 2/0105/09
Doba riešenia: 101/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.


Názov projektu: Rimania a Germáni na strednom Dunaji: kontakty a konfrontácie
Číslo projektu: 1/0408/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.


Názov projektu: Hradiská – mocenské centrá včasného stredoveku na príklade najnovších výskumov hradísk z 9.-10. stor. na západnom Slovensku
Číslo projektu: 2/0182/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


Názov projektu: Sídelná štruktúra Slovenska vo včasnom stredoveku
Číslo projektu: 2/0045/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.


Názov projektu: Archeologický výskum stredovekej sakrálnej architektúry nedeštruktívnymi metódami
Číslo projektu: 2/0078/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu:


Názov projektu: Od agrárnej osady k palácu. Formovanie a život sídla germánskej šľachty v Cíferi-Páci
Číslo projektu: 2/0159/09
Doba riešenia: 01/2009 – 12/2011
Vedúci projektu: PhDr. Vladimír Varsik, CSc.


Názov projektu: Centrálne sídliská zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v SZ časti Karpatskej kotliny a ich sociálno-ekonomické zázemie
Číslo projektu: 2/0013/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.


Názov projektu: Ozdoby a šperk doby železnej zo skla a sapropelitu ako prameň archeologicky postihnuteľného kroja, výrobných i distribučných aktivít a mobility komunít na území Slovenska
Číslo projektu: 2/0061/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Vedúci projektu: PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.


Názov projektu: Neolitické a eneolitické výšinné sídliská v severnej časti Karpatskej kotliny
Číslo projektu: 2/0007/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.


Názov projektu: Prostredie a ekonomické zázemie rondelov lengyelskej kultúry na západnom Slovensku
Číslo projektu: 2/0164/10
Doba riešenia: 01/2010 – 12/2012
Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, CSc.


 

Programy: APVV

Predikcia archeologických lokalít

Zodpovedný riešiteľ: Elena Blažová
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu: 0249-07
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Slovenská technická univerzita Bratislava
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0
Predrománske a románske umenie na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: Marián Samuel
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu: 0269-07
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Ústav dejín umenia SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0


 

Programy: Centrá excelentnosti SAV

Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek (Ancient Slovakia: History of Slovakia from its prehistory to the Top Middle Ages)
Zodpovedný riešiteľ: Václav Furmánek
Trvanie projektu: 1.2.2009 / 31.1.2013
Evidenčné číslo projektu: 166/E/075/2009
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 8 – Rakúsko: 2, Česko: 3, Maďarsko: 3


 

Agentúra MŠVVŠ SR – Štrukturálne fondy EÚ

Názov projektu: Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Kód ITMS: 26220120059
Operačný program: 2620002 OP Výskum a vývoj
Prioritná os: 2 – Podpora výskumu a vývoja
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce
Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/03-SORO
Termín riešenia: 10/2010 – 09/2013
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.


 

Iné projekty

Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku

Zodpovedný riešiteľ: Ján Rajtár
Trvanie projektu: 1.1.2009 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Pamiatkový úrad SR
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0


 

Medzinárodné projekty riešené v roku 2010

 

Medziakademická dohoda (MAD)

Včasnostredoveká kultúra (7.-11. stor.) Bulharska a Slovenska. (The Early Mediaeval Culture (the 7th – 11th Century) in Modern Bulgaria and Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ: Peter Šalkovský
Trvanie projektu: 1.1.2008 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 – Bulharsko: 1


 

Medziústavná dohoda

Sídlisková štruktúra a prírodné prostredie v eneolite a dobe bronzovej v oblasti tzv. Slovenskej brány a dolného Pohronia (Die Siedlungsstuktur und Umwelt in Äneolithikum und in der Bronzezeit im Gebiet sog. Slowakischen Tores und unteren Grantales)
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora
Trvanie projektu: 1.1.2004 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 – Nemecko: 2

Včasnobronzové populácie v severnej časti stredného Dunaja (Early Bronze Age populations in the Northern Middle Danube Region)
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Bátora
Trvanie projektu: 1.1.2003 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0

Programy: Multilaterálne – iné

Sídliská z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska (Investigation of Avarian kaganat Age)
Zodpovedný riešiteľ: Jozef Zábojník
Trvanie projektu: 1.1.2004 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 0


 

Programy: Bilaterálne – iné

Výskum rímskych poľných táborov v barbariku severne od stredného Dunaja na Slovensku/Untersuchung römischer Marsch- und Feldlager im Barbaricum nördlich der mittleren Donau in der Slowakei
Zodpovedný riešiteľ: Ján Rajtár
Trvanie projektu: 8.4.2008 / 31.12.2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor: Archeologický ústav SAV
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 2 – Nemecko: 2

Datovanie a štruktúra včasnostredovekých hradísk na Slovensku/ Datierung und Struktur frühmittelalterlicher Burgwälle in der Slowakei/Mitteldonauraum
Zodpovedný riešiteľ: Matej Ruttkay
Trvanie projektu: 2004 – 2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1 – Nemecko

Moravia Magna
Zodpovedný riešiteľ: Alexander Ruttkay
Trvanie projektu: 1997 – 2010
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4


 

Domáce projekty riešené v roku 2008

 

Grantové projekty s riešením v roku 2008:

Názov projektu: Objavovanie európskej archeologickej komunity, Discovering the Archaeologists of Europe
Číslo projektu: 162/583
Doba riešenia: 09/2007 – 09/2008
Členovia projektu: PhDr. D. Staššíková-Štukovská, Mgr. E. Fottová, Mgr. L. Benediková,PhD.


Názov projektu: Dedina a každodenný život na vidieku v stredoveku
Číslo projektu: 2/6121/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Počet členov RK: 19


Názov projektu: Archeologický výskum stredovekej architektúry na Slovensku nedeštruktívnymi metódami
Číslo projektu: 2/6122/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: RNDr. Ján Tirpák, CSc.
Počet členov RK: 4


Názov projektu: Chorologické a chronologické korelácie stredovekých sídlisk a pohrebísk
Číslo projektu: 2/6123/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Počet členov RK: 2


Názov projektu: Včasnostredoveké spoločenské elity a reflexie ich formovania v archeologických prameňoch
Číslo projektu: 2/6124/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Počet členov RK: 4


Názov projektu: Postavenie Východoslovenskej nížiny v kontexte historického vývoja severného Potisia
Číslo projektu: 2/6125/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Počet členov RK: 9


Názov projektu: Keltské a germánske osídlenie v severnej časti Karpatskej kotliny
Číslo projektu: 2/6126/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Počet členov RK: 16


Názov projektu: Praveká spoločnosť v strednom Podunajsku v dobe bronzovej a staršej dobe železnej na základe analýzy žiarových pohrebísk
Číslo projektu: 2/6127/6
Doba riešenia: 01/2006 – 12/2008
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Počet členov RK: 6


Názov projektu: Metódy nedeštruktívneho archeologického výskumu a ich aplikácia pri rekonštrukcii historickej kultúrnej krajiny
Číslo projektu: 2/7015/7
Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009
Vedúci projektu: PhDr. Ivan Kuzma
Počet členov RK: 10


Názov projektu: Spoločensko-hospodárske pomery v staršej dobe bronzovej v oblasti stredného Dunaja (sídliská a pohrebiská)
Číslo projektu: 2/7016/7
Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Počet členov RK: 4


Názov projektu: Sídlisková štruktúra ľudu badenskej kultúry v severnej časti Karpatskej kotliny
Číslo projektu: 2/7017/7
Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Počet členov RK: 4


Názov projektu: Formovanie spoločensko-hospodárskych centier doby železnej na juhozápadnom Slovensku
Číslo projektu: 2/7018/7
Doba riešenia: 01/2007 – 12/2009
Vedúci projektu: PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
Počet členov RK: 7


Názov projektu: Určujúce znaky vypovedacích schopností stredovekej materiálnej kultúry v sídliskovom a pohrebiskovom prostredí
Číslo projektu: 2/0026/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.
Počet členov RK: 4


Názov projektu: Sídlisková stratégia gravettienskej kultúry na Slovensku
Číslo projektu: 2/0029/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.
Počet členov RK: 1


Názov projektu: Archeologická a antropologická analýza pohrebísk na sídlisku lengyelskej kultúry
Číslo projektu: 2/0125/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: RNDr. Július Jakab, CSc.
Počet členov RK: 2


Názov projektu: Významné archeologické náleziská na Slovensku ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva
Číslo projektu: 2/0132/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc.
Počet členov RK: 8


Názov projektu: Prínos analýz technológie skiel k rozpoznaniu nálezov z praveku protohistórie a včasného stredoveku na Slovensku
Číslo projektu: 2/0136/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Klára Marková, CSc.
Počet členov RK: 5


Názov projektu: Stredoveké hrady na západnom a strednom Slovensku
Číslo projektu: 2/0137/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Počet členov RK: 11


Názov projektu: Spoločnosť, vojenstvo a technika na území Slovenska v 8.-16. stor. vo svetle vývoja zbraní a výzbroje
Číslo projektu: 2/0158/08
Doba riešenia: 01/2008 – 12/2010
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Počet členov RK: 3


 

Zoznam ústavných úloh a iných projektov riešených zamestnancami AÚ SAV v roku 2008

1/ Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až z 13. storočia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Július Béreš, CSc.
Riešiteľský kolektív:
Mgr. M. Soják, PhD., AÚ SAV Nitra, prac. Sp. N. Ves
PhDr. E. Miroššayová, CSc., AÚ SAV VPS Košice
PhDr. M. Lamiová, CSc., AÚ SAV VPS Košice
Mgr. L. Luštíková, AÚ SAV VPS Košice
PhDr. I. Strakošová, Vihorlatské múzeum Humenné
PhDr. M. Kotorová, Vlastivedné múzeum Hanušovce n/Topľou
PhDr. B. Tomášová, Krajské múzeum Prešov
PhDr. P. Roth, PhD., Podtatranské múzeum Poprad
Doba riešenia: 2001-2003, predĺžené do r. 2008

2/ Mince z 11. až začiatku 16. storočia v kontexte stredovekého vývoja Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Riešiteľský kolektív:
Mgr. M. Bovan, Stredoslovenské múzeum B.Bystrica
Mgr. M. Budaj, SNM Bratislava
Mgr. A.Fiala, Mestské múzeum Bratislava
Mgr. M. Kamhalová, NBS – Múzeum mincí a medailí Kremnica
PhDr. E.Kolníková, DrSc., AÚ SAV Nitra
PhDr. E. Minarovičová, Slov.numizm.spoločnosť Bratislava
PhDr. J. Moravčík, Považské múzeum Žilina
PhDr. F. Oslanský, CSc., Historický ústav SAV Bratislava
Mgr. B. Panis, SNM Bratislava
PhDr. P. Roth, PhD., Podtatranské múzeum Poprad
Mgr. M. Soják, PhD., AÚ SAV Nitra, prac. Sp. N. Ves
Ing. I. Trenčan, B. Bystrica
Mgr. V. Weiss, Ružomberok
Mgr. K. Zozuláková, Východoslovenské múzeum Košice
Doba riešenia: 2006-2008

3/ Cífer-Pác, rezidencia elity z neskorej doby rímskej v predpolí panónskeho limesu
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Riešiteľský kolektív:
Mgr. T. Belanová, AÚ SAV Nitra
PhDr. T. Kolník, DrSc., AÚ SAV Nitra
PhDr. E. Kolníková, DrSc., AÚ SAV Nitra
doc. PhDr. K. Kuzmová, CSc., TU Trnava
PhDr. J. Rajtár, CSc., AÚ SAV Nitra
Doba riešenia: 2005-2008

4/ Rímske mince na Slovensku
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Kolníková, DrSc.
Riešiteľský kolektív:
Mgr. M. Kamhalová, MMM NBS Kremnica
PhDr. E. Minarovičová, CSc., SNS Bratislava
Mgr. J. Beljak, AÚ SAV Nitra
PhDr. V. Panis, SNM Bratislava
Doba riešenia: 2002-2005, predĺžené do r. 2008

5/ Primárne náleziská rádiolaritu v oblasti Vršatské Podhradie – povodie Vláry
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. I. Cheben, CSc.
Riešiteľský kolektív:
PhDr. I. Kuzma, AÚ SAV Nitra
PhDr. P. Bednár, CSc. , AÚ SAV Nitra
Mgr. P. Sedliak, AÚ SAV Nitra
Mgr. K. Vajdíková, AÚ SAV Nitra
Mgr. M. Kopčeková, AÚ SAV Nitra
Mgr. J. Ďuriš, AÚ SAV Nitra
RNDr. J. Tirpák, CSc. , AÚ SAV Nitra
Mgr. M. Cheben
Doba riešenia: 2006-2008

6/ Sídliská z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. J. Zábojník, CSc.
Riešiteľský kolektív:
PhDr. T. Kolník, DrSc. , AÚ SAV Nitra
PhDr. J. Béreš, CSc. , AÚ SAV Nitra
PhDr. V. Turčan, Archeologické múzeum SNM Bratislava
Doba riešenia: 2006-2008

7/ Pobedim II. – pohrebiská v polohe Hradištia
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. D. Bialeková, CSc.
Doba riešenia: 2008


 

Schválené ústavné projekty s vyčlenením osobitých zdrojov na rok 2008:

 

Bojná Výskum veľkomoravského hradiska a jeho zázemia PhDr. K.Pieta, DrSc.
Poprad Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec – konzervácia nálezov PhDr. K.Pieta, DrSc.
Cinobaňa Archeologický výskum žiarového pohrebiska kyjatickej kultúry Prof. PhDr. V. Furmánek, DrSc.
Iža Poloha Leányvár. Výskum rímskeho kastela PhDr. J. Rajtár, CSc.
Poiplie Archeologická prospekcia stredného Poiplia Mgr. J. Beliak, Mgr. R. Malček
Santovka Výskum eponymnej lokality (opevneného(?)sídliska) maďarovskej kultúry Prof. PhDr. J. Bátora, DrSc.
Horné Orešany Výskum včasnohistorického a včasnostredovekého osídlenia Malých Karpát – včasnokeltského centra PhDr. K. Pieta, DrSc.
Dolné Orešany Výskum včasnohistorického a včasnostredovekého osídlenia Malých Karpát – včasnostredovekého hradiska PhDr. M. Ruttkay, CSc., PhDr. K. Pieta, DrSc.
Nitra-hrad Dolný kostol – stredoveké osídlenie PhDr. P. Bednár, CSc.
Zohor Výskum germánskeho žiarového pohrebiska a sídliska PhDr. J. Rajtár, CSc.
Suchohrad Výskum rímskeho poľného tábora PhDr. J. Rajtár, CSc.
Dunajská Streda Výskum germánskeho žiarového pohrebiska PhDr. V. Varsik, CSc.
Hviezdoslavov Výskum rímskeho poľného tábora PhDr. J. Rajtár, CSc.
Mužľa Výskum rímskeho poľného tábora a germánskeho sídliska PhDr. J. Rajtár, CSc.
Letecká prospekcia Západné Slovensko PhDr. I. Kuzma
Smolenice Vývoj osídlenia na hradisku Smolenice-Molpír – overenie stratigrafickej situácie v centrálnej časti akropoly PhDr. S. Stegmann-Rajtár, CSc.
Nižná Myšľa Poloha: Várhedy II. Odkryv fortifikácie opevnenej osady II. PhDr. L. Olexa
Ždaňa Poloha: Köszér. Geofyzikálne meranie a odkrývanie hrobov pohrebiska z doby halštatskej PhDr. E. Miroššayová, CSc.
SZ Slovensko Prieskum výšinných polôh PhDr. P. Bednár, CSc.
Včasnostredoveké hradiská na Slovensku Vyhľadávanie hradísk na území Slovenska PhDr. M. Ruttkay, CSc.
Liptovská Mara Výskum pravekého a včasnohistorického osídlenia Liptova Mgr. L. Benediková, PhD.
Považie Prieskum stredného Považia, verifikácia polôh s paleolitickými nálezmi, fixácia lokalít v teréne, vytvorenie máp s presným zameraním lokalít PhDr. Ľ. Kaminská, CSc.
Surovinové zdroje Primárne náleziská radiolaritu v oblasti medzi Pruským a povodím rieky Vláry PhDr. I. Cheben, CSc.
Tríbeč Systematický prieskum osídlenia Tríbeča PhDr. M. Ruttkay, CSc.
Považský Inovec Systematický prieskum osídlenia Prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSc.
Turiec Prieskum severozápadného Turca PhDr. M. Ruttkay, CSc.
Volovské vrchy Výskum osídlenia Volovských vrchov (Galmus) a priľahlej časti Hornádskej kotliny PhDr. M. Soják, PhD.
Pieniny Archeologická topografia Spišskej Magury a Pienin PhDr. M. Soják, PhD.
Medzibrožie Overenie stavu zachovania a poškodenia pieskových dún s pravekým až včasnohistorickým osídlením Mgr. E. Horváthová