cvndp publikacie publikacie

O nás

Správna rada AÚ SAV:

Predseda: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Členovia:

Mgr. Lucia Benediková, PhD.

PhDr. Marián Soják, PhD.

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Ing. Anna Šupová

 

Dozorná rada AÚ SAV:

Ing. Iveta Červenková

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

RNDr. Miroslav Morovics, CSc.

 

Medzinárodný poradný výbor AÚ SAV:

Prof. Dr. Dr. h.c. Claus von Carnap-Bornheim, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf, Schleswig, Nemecko

Prof. Dr. hab. Judyta Rodzinska-Nowak Universytet Jagielloński, Kraków, Poľsko

doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. Moravské zemské muzeum, Brno, Česká republika

PhDr. Pavel Kouřil, CSc. Archeologický ústav ČAV, v.v.i., Praha, Česká republika

 

História a štatút AÚ SAV

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied zriadilo Predsedníctvo Akadémie uznesením zo dňa 26.10.1953 z bývalého Štátneho archeologického ústavu, ktorý bol založený 1.3.1939 v Martine. Sídlom pracoviska je Nitra.

Poslanie a hlavné úlohy Archeologického ústavu SAV

1. Ústav vykonáva vedecko-výskumnú činnosť vo vednom odbore archeológia a príbuzných vedných disciplinach. Efektívnym a tvorivým spôsobom prispieva k riešeniu teoreticky závažných a pre prax aktuálnych vedeckých problémov. Vedecko-výskumnú činnosť rozvíja v rámci vlastného vedecko-výskumného programu, úloh grantových projektov, medzinárodných projektov a individuálnych úloh tvorivých pracovnikov. Pomáha uplatňovať dosiahnute výsledky vo verejnom živote formou vedecko-popularizačnej a kúlturno-osvetovej činnosti.

2. Ústav spolupracuje s pracoviskami príbuzných odborov Akadémie, s vysokými školami a výskumnymi pacoviskami doma i v zahraničí. Koordinuje a metodicky i odborne usmerňuje tématicky a záchranný terénny výskum na Slovensku.

3. Ústav je školiacim pracoviskom pre výchovu nových vedeckých pracovnikov v odbore archeológia. Zabezpečuje prípravu a výchovu vedeckých ašpirantov pre vlastné potreby a potreby iných organizácií. Zabezpečuje činnosť komisie pre obhajoby kandidátskych a doktorských dizertačných prác v uvedenom odbore.

4. Na realizáciu úloh, ktoré pre pracovisko vyplývajú z tématického plánu dvojstranných a mnohostranných dohôd, uzatvára dohody s príslušnými domácimi i zahraničnými partnermi.

5. Redakčne pripravuje a vydáva: časopis Slovenská archeológia, ročenky Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku, Štúdijne zvesti AU SAV, Východoslovensky pravek, monografické rady Archaeologica Slovaca Monographiae, Acta interdisciplinaria Archaeologica, Archeologické pamätníky Slovenska, edíciu zborníkov z vedeckých podujatí Communicationes a v spolupráci s Národným numizmatickým komitétom zborník Slovenská numizmatika.