cvndp publikacie publikacie

Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

Raw Materials and Technology in the Early Historic Period in Slovakia

Projekt grantovej agentúry VEGA číslo 2/0150/15

Project of Grant Agency VEGA Number 2/0150/15

 

Kľúčové slová: Suroviny, technológie, včasná doba historická, Slovensko

Key words: Raw materials, Resources, Technology, Early Historic Period, Slovakia

Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017

Duration of the project: 01/2015 – 12/2017

 

Anotácia projektu:

StrazeProstredníctvom prírodovedných analýz archeologických nálezov získať exaktné poznatky o využívaných surovinách, ich pravdepodobných zdrojoch, postupoch ich spracovania, a najmä o rôznych používaných technologických postupoch pri výrobe a zhotovovaní vybraných kategórií predmetov dennej potreby, súčastí odevu, zbraní, ale aj ozdôb a šperkov v jednotlivých úsekoch včasného historického obdobia. Na základe ich porovnania hľadať pôvod surovinových zdrojov a predpokladaný transfér rôznych technológií medzi jednotlivými spoločenstvami a geografickými oblasťami v rámci strednej Európy. Zhodnotiť technologický a civilizačný vývoj, jeho kontinuitu, diskontinuitu, progres, regres v rámci jednotlivých úsekov i prierezovo od doby železnej po včasný stredovek.

Project summary:

The subject matter is to obtain exact knowledge on used raw materials, presumed resources, processing methods, and in particular the use of various technological processes in production and manufacturing of selected categories of everyday artefacts, clothing components, weapons, as well as ornaments and jewellery in different periods of the Early Historic Times by applying natural scientific analyses of archaeological finds; following their comparison to investigate the origin of raw materials and the expected transfer of different technologies between individual communities and geographic areas in Central Europe; to evaluate technological and civilizational development, its continuity, discontinuity, progress regress within individual time periods and also collectively from the Iron Age to the Early Middle Ages.

 

Riešiteľský kolektív:

Scientific collaborators:

 

Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra:

Rajtár Ján, PhDr., CSc. (vedúci projektu/principal investigator), jan.rajtar@savba.sk

Zábojník Jozef, doc. PhDr. CSc., jozef.zabojnik@savba.sk

Stegmann-Rajtár Susanne, PhDr., CSc., zuzana.rajtarova@savba.sk

Kolníková Eva, PhDr., DrSc., titusaeva@gmail.com

Ölvecky Róbert, Mgr., PhD., olvecky@gmail.com

Felcan Michal, Mgr., michal.felcan@savba.sk

Horváth Peter, Mgr., peter.horvath@savba.sk

Kovácsová Linda, Mgr., linda.kovacsova@savba.sk

Knoll Marián, Mgr., knol.atlas.sk@atlas.sk

Vrteľová Anna, Mgr., anna.vrtelova@savba.sk

 

Gemologický ústav, Fakulta prírodných vied UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra:

Tirpák Ján, doc. RNDr. CSc., jtirpak@ukf.sk

Illášová Ľudmila, doc., RNDr. PhD., lillasova@ukf.sk

 

Priebežné výsledky:

Intermediate results:

2015Zohor

Metalografické analýzy vybraných skupín predmetov zo zliatin farebných kovov, tvorba výsledných databáz k nálezom z doby halštatskej (hroty šípov z pohrebiska v Chotíne), z doby laténskej (z pohrebiska v Palárikove), z doby rímskej (nálezy z Iže, Kostolnej pri Dunaji, Krakovian-Stráží, Zohora a ďalších) a z obdobia avarského kaganátu (z pohrebiska Valalíky-Všechsvätých) a ich vyhodnotenie.

 

Chotín

Krakovany-Stráže

Valalíky-Všechsvätých

 

Halštatské hroty šípov