cvndp publikacie publikacie

Archeopark Nitra

Archeo_IMG_3022
Otvorenie archeoparku – primátor Nitry J. Dvonč a riaditeľ AÚ SAV M. Ruttkay (Foto: E. Čaprdová)

Prvé dni mesiaca júl sú v Nitre každoročne v znamení podujatí organizovaných v rámci osláv Nitra, milá Nitra 2016 – Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti. Ich významnou súčasťou sú pravidelne vedecko-popularizačné aktivity Archeologického ústavu SAV, jedného z hlavných spoluusporiadateľov.

Už cez víkend si návštevníci mohli pozrieť výsledky najnovších výskumov, ale aj kvalitné reštaurátorské práce v priestoroch Zoborského kláštora. Tu sa vďaka spolupráci so Špecializovanou nemocnicou sv. Svorada Zobor n.o a Zoborského skrášľovacieho spolku za podpory Ministerstva kultúry SR postupne darí odkrývať a zakonzervovať zaniknuté architektúry Kostola sv. Jozefa a taktiež jeden mníšsky príbytok – tzv. eremitku.

V nedeľu 3. júla bola v synagóge otvorená výstava Kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, putovanie za cyrilo-metodskou tradíciou, ktorej súčasťou je aj výstava významných archeologických nálezov z územia Nitrianskeho kniežatstva pripravená projektovým tímom P. Bednára. Návštevníci obdivovali najnovšie nálezy z hradísk v Nitre, Bojnej a Pružine, zo súboru novo skúmaných  pohrebísk v Tesárskych Mlyňanoch, či Nitre.

DSCN0452
Zrekonštruované zemnice budú slúžiť na experimentálne testovanie života našich predkov (foto M. Ruttkay)

Dňa 4. júla 2016 sa v Nitre na Martinskom vrchu, v mieste, kde Archeologický ústav buduje nové pracoviská, sprístupnila druhá etapa výstavby Archeoparku Nitra – centra experimentálneho výskumu v archeológii. Podujatie otvorili oficiálnymi príhovormi primátor Nitry J. Dvonč a riaditeľ Archeologického ústavu SAV M. Ruttkay.

V minulom roku bol predstaviteľmi mesta, nitrianskeho biskupstva a archeologického ústavu SAV „poklepaný“ základný kameň archeoparku a  prezentované základy jedného z najstarších kostolov na Slovensku  – Kostola sv. Martina. V tomto roku sa v súlade s celkovou koncepciou a platným harmonogramom vybudovali a verejnosti predstavili prvé zrekonštruované objekty – dve včasnostredoveké obydlia, chlebová a hrnčiarska pec. Hrnčiarska pec je postavená na základe výsledkov výskumu prvej preskúmanej batérie hrnčiarskych pecí zo slovanského prostredia v Nitre – na predhradí hradiska Lupka. Konečným cieľom 1. etapy je prezentovať zrekonštruovanú časť veľkomoravskej osady prebádanej na Martinskom vrchu v 60-ych rokoch 20. storočia. Jediným objektom z inej lokality je vyššie spomínaná pec. Najväčšej pozornosti sa tešili zrubové obydlia s trstinovou strechou a kamennou, resp. hlinenou pecou v interiéri. Atmosféru slovanskej osady vhodne dokreslili rekonštrukcie slovanských odevov (detské, mužské a ženské), zbrane, kamenné žarnovy a ďalšie artefakty.

DSCN0425
V kópii hrnčiarskej pece sa budú experimentálne vypaľovať nádoby vyrobené podľa predlôh nájdených v Nitre – Lupke. (foto M. Ruttkay)

Otvorenie spestrila dobová muzika Musicantica Slovaca a viaceré družiny prezentujúce život našich predkov vo včasnom stredoveku. V podvečer sa sprievod družín presunul cez mesto na nitriansky hrad, kde ukázali svoje bojovnícke a remeselnícke umenie.

Záujemcom, ktorých do areálu bývalých kasárni na Martinskom vrchu privážal „nitriansky vláčik“, bola umožnená aj  prehliadka novovybudovaných vedeckých depozitárov a práce v nich.

Podujatie realizované v úzkej spolupráci Mestom Nitra a Biskupským úradom Nitra sa tešilo veľkému záujmu verejnosti a regionálnych i celoslovenských masovokomunikačných prostriedkov.

 

PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Foto: M. Ruttkay, E. Čaprdová

DSCN0440
Zemnice (foto M. Ruttkay)
DSCN0445
Aj takto mohol vyzerať život v dobe Veľkej Moravy (foto M. Ruttkay)
DSC_0612
Pred zemnicou (foto M. Ruttkay)
IMG_5136
Stavba hrnčiarskej pece si vyžaduje skúsenosti a zručnosť (foto M. Ruttkay)
DSC_0651
Zrekonštruované hrnčiarske pece
(foto M. Ruttkay)
Archeo_IMG_3076
Malý lukostrelec (foto E. Čaprdová)
DSC_0530
Pohľad do vedeckého depozitára AÚ SAV (foto M. Ruttkay)