cvndp publikacie publikacie

Medzinárodné projekty

Štipendiá pre excelentných výskumníkov z Ukrajiny – Plán obnovy

Všeobecné identifikačné údaje:

Komponent: Komponent 9: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Investícia 3: Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov vykonávateľa: Úrad vlády Slovenskej republiky

Adresa vykonávateľa: Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava

Názov prijímateľa: Archeologický ústav SAV v. v. i.

Adresa prijímateľa: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Kód projektu: 09103-03-V01-00012

Názov projektu: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Názov investície: Investícia 3: Excelentná veda

Názov komponentu: Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Trvanie projektu: od 6. 6. 2022 do 5. 6. 2025

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na zámer: 109 332 EUR

 

COST CA19131

Začiatok projektu: 13.10.2020

Koniec projektu: 12.10.2024

Názov projektu: EuroWeb – Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities

Číslo projektu: CA19131

Zodpovedný riešiteľ za Slovensko: Mgr. Tereza Štolcová, PhD. (MC Member)

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 30

Webstránka: https://www.cost.eu/actions/CA19131

 

Anotácia: EuroWeb podporuje celoeurópsku sieť vedcov a zainteresovaných strán z akademickej obce, múzeí, ochrany, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Vedci z viacerých humanitných odborov (filológia, dejiny umenia, archeológia, história), spoločenských vied (sociálna antropológia, etnológia, ekonómia, právo) a prírodných vied (geochémia, konzervovanie, chémia, biológia) spájajú svoje sily na premostenie súčasných kultúrnych, politických a geografických medzier a uľahčujú interdisciplinárny výskum vedúci k inšpiratívnemu materiálu pre odborníkov v príbuzných a aplikovaných disciplínach módy, umenia a dizajnu. Výstupy zahŕňajú publikácie o spolupráci, výskumné workshopy, teoretické úvahy a pokrok, digitálnu infraštruktúru, digitálny textilný atlas EuroWeb, filmy a podcasty a intenzívne mentorovanie, školenia i kariérny rozvoj pre ECI (Early Career Investigators). Toto sa deje prostredníctvom šiestich pracovných skupín (working groups) – WG 1: Textilné technológie, WG 2: Identita odievania: rod, vek a postavenie, WG 3: Terminológia textilu a odevu, WG 4: Štruktúra spoločnosti, WG 5: Interná a externá komunikácia a STSM (Short time scientific mission) a WG 6: Manažment a školenia. Archeologický ústav SAV je zapojený do pracovnej skupiny č. 1.

 

Abstract: EuroWeb fosters a pan-European network of scholars and stakeholders from academia, museums, conservation, cultural and creative industries. Scholars from several disciplines of the Humanities (philology, art history, archaeology, history), Social Sciences (social anthropology, ethnology, economics, law) and Natural Sciences (geochemistry, conservation, chemistry, biology) join forces to bridge current cultural, political and geographical gaps and facilitate interdisciplinary research leading to inspirational material for experts in the allied and applied disciplines of fashion, art and design. Deliverables include collaborative publications, research workshops, theoretical reflection and advancement, digital infrastructure, EuroWeb digital Textile Atlas, films and podcasts, and intense mentoring, training, and career development for ECIs (Early Career Investigators). This is done via six working groups – WG 1: Textile Technologies, WG 2: Clothing Identities: gender, age and status, WG 3: Textile and clothing terminologies, WG 4: The Fabric of society, WG 5: Internal and external communication and STSM (Short time scientific mission) and WG 6: Management and training. Institute of Archaeology of the SAS participates in WG 1.

 


COST CA 19141 – iNEAL

Začiatok projektu: 15.10.2020

Koniec projektu: 14.10.2024

Názov projektu: Integrácia neandertálskeho dedičstva: Od minulosti po súčasnosť (Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present)

Číslo projektu: CA 19141

Zodpovedný riešiteľ: Mgr Adrián Nemergut, PhD. (MC Member)

Spoluriešiteľ z AÚ SAV: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, DrSc. (Substitute)

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 27

 

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je vytvoriť dlhodobú interdisciplinárnu sieť vedcov z rôznych európskych krajín za účelom prehodnotenia neandertálskeho dedičstva (biologického a kultúrneho), vyhodnotenia „chýbajúcich“ údajov, určenie relevantných otázok z hľadiska nového vývoja (napr. technického pokroku) a vytvorenie platformy na zdieľanie získaných údajov. Ciele sú napĺňané v štyroch pracovných skupinách (WG 1: The fossil data, WG 2: Cultural data, WG 3: Molecular data, WG 4: From past to present). Archeologický ústav SAV sa zapojil do pracovnej skupiny č. 2.

 

Abstract: The main aim and objective of the Action is to build a long term, interdisciplinary network of scientists from various European countries with mutual goals: re-evaluating Neandertal heritage (biological and cultural), assessing the „missing“ data, pinpointing relevant questions in the light of new developments (e.g. technical advances) and creating data sharing platform. This will be achieved through the specific objectives detailed in the Technical Annex. The aim will be solve in four working groups (WG 1: The fossil data, WG 2: Cultural data, WG 3: Molecular data, WG 4: From past to present). Institute of Archaeology belongs to WG 2.

 


Early Career Grant (National Geographic)

Číslo projektu: EC-62092R-19

Začiatok projektu: 1. 10. 2019

Koniec projektu: 31. 1. 2021

Názov projektu: Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)

Vedúci projektu: Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

 

Anotácia: Nosnou témou projektu je výšinné opevnené sídlisko z prelomu staršej a strednej doby bronzovej v Spišskom Štvrtku, ktoré je situované v predpolí Západných Karpát v severovýchodnej oblasti Slovenska. Nálezisko dlhodobo vzbudzuje pozornosť odbornej verejnosti, pričom výsledky niekoľkoročného celoplošného výskumu zaradili lokalitu k dôležitým prameňom pre poznanie fenoménu opevnených osád vo východnej časti strednej Európy. Vzácna zhoda nálezových okolností podtrhuje unikátny potenciál sídliska, ktoré prispieva k riešeniu kľúčových sociálnych otázok v období mladšieho praveku. Reprezentatívnosť materiálnej kultúry, je motiváciou k detailnejšej multidisciplinárnej analýze artefaktov. Módy produkcií a odlišnosti v stratégii výberu výrobných techník odrážajú ako environmentálne parametre, tak aj socio-ekonomické a kultúrno-chronologické ukazovatele. Ustálené či ojedinelé výrobné postupy, schémy práce s nástrojmi a ich kauzálne vzťahy odzrkadľujú vlastnosti lokálneho technického systému, ktorý je nosným prvkom pri rekonštrukcii hospodársko-sociálnych väzieb minulých komunít. Práve transmisie prvkov technických systémov môžu byť v budúcnosti dôležitou indíciou pri interpretácii sociálnych väzieb komunít z rôznych sídlisk naprieč regiónmi v Karpatskej kotline. V posledných rokoch je viac ako aktuálna diskusia o datovaní kamenných múrov, ktoré sú súčasťou dômyselného opevnenia polohy. Keďže na lokalite boli nájdené sporadické nálezy datovateľné do doby laténskej, absentujú podklady pre ich exaktné zaradenie do staršej doby bronzovej. Ako jedna z možností pre potvrdenie príslušnosti kamenných štruktúr dobe bronzovej alebo dobe laténskej, sa javí realizácia revízneho výskumu za účelom verifikácie stratigrafických vzťahov a získania vzoriek datovateľných absolútno-chronologickými metódami. V prípade preukázania ich datovania do doby bronzovej by predstavovali dôležitý diel mozaiky o vyspelosti súvekého obyvateľstva.

Abstract: The project thematically focusses on the fortified settlement in Spišský Štvrtok from the turn of the Early Bronze Age to the Middle Bronze Age, which is situated at the foothills of the Western Carpathians in North-Eastern Slovakia. The site has long been the focal point of the professional community due to large-scale systematic excavations that have placed this locality on the list of pivotal sources required to obtain knowledge about the phenomenon of fortified settlements in Central–Eastern Europe. The potential of this settlement is emphasised by a rare collection of archaeological records that contribute to solving wider social questions pertaining to the Late Prehistoric Period. The representativeness of the material culture provides motivation to further undertake a cross-disciplinary analysis. Modes of production and differences in the selection of manufacturing techniques reflect environmental as well as socio-economic, cultural and chronological parameters. Standardised or unique production processes, tool work schemes and their causal relations reflect the characteristics of the local technical system, which seems to be the key element in reconstructing the socio-economic relations of past communities. The transmission of elements of technical systems may be a crucially important indication in interpreting the social relations of communities from various settlements across the Carpathian macro-region. In recent years, the issue of stone walls dating, which are a part of the site fortification, has been highly discussed. As sporadic findings don’t exclude its association with the La Tène Age, evidence supporting their exact dating to the Early Bronze Age is absent. Conducting a revisory excavation to verify stratigraphic relations and obtaining samples, which can be dated using the methods of absolute chronology, seems essential in resolving the questionable dating. Their classification within the Bronze Age might present another proof of the sophistication of the contemporary population.


HistoGenes

Číslo projektu: HistoGenes 856453

Začiatok spolupráce na medzinárodnom projekte: 1. 3. 2020

Koniec projektu: 1. 3. 2026

Názov projektu: Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Zodpovedný riešiteľ za Slovensko: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Anotácia: Hlavnými cieľmi projektu je výskum dopadu mobility na včasnostredovekú populáciu, spresnenie metód archeogenetického výskumu a vytvorenie multidisciplinárneho modelu pre budúci výskum. Archeologický ústav je asociovaným partnerom ELTE, s ktorým bola podpísaná bilaterálna dohoda o spolupráci na projekte. AÚ SAV bude zabezpečovať selekciu a dodanie vzoriek kostrového materiálu z vybraných slovenských lokalít.

Abstract: The core objectives of the project are to explore the impact of mobility on early medieval populations, refine the methods of archaeogenetic research, and establish a multidisciplinary model for future research. Institute of Archaeology SAS is an associated partner of ELTE, with whom the bilaterla agreement was signed on the cooperation on given project. IA SAS will provide selection and will submit the samples of human bone material from selected archaeological sites in Slovakia.


Barbarian Elite Leather Textiles

Číslo projektu: SoE/2019/692/BELT

Začiatok projektu: 1. 5. 2019

Koniec projektu: 30. 4. 2022

Názov projektu: Od neskororímskej hranice po barbarské vnútrozemie: štúdium kožených a textilných predmetov nájdených v germánskych elitných hroboch zo 4. a 5. storočia nášho letopočtu, so zameraním na územie Slovenska. From the Late Roman Border to the Barbarian Hinterland: A Study of Leather and Textile Objects Found in Germanic Elite Graves of the 4th and 5th Centuries AD, with a Focus on the Territory of Slovakia

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tereza Štolcová, PhD.

Anotácia: Projekt BELT (Barbarian Elite Leather Textiles) navrhuje inovatívny a komplexný vedecký prístup k analýze a zhodnoteniu kožených a textilných nálezov z germánskych elitných hrobov na území Slovenska z neskorej doby rímskej a počiatku obdobia sťahovania národov (4. a 5. stor. n. l.). Východiskom projektu je unikátna kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec, v ktorej sa miešajú barbarské a rímske prvky, čo možno sledovať aj v prípade kožených a textilných nálezov. Cieľom je poskytnúť nové poznatky o ich výrobnej technológii v kontexte súčasných elitných hrobov, identifikovať ich funkciu a podrobnou analýzou týchto nálezov vyvinúť metódu rozpoznávania a diferencovania statusu pochovaných jedincov. Koža je materiál, ktorý zatiaľ nebol v archeologických prameňoch na Slovensku študovaný, preto je tento projekt pre slovenskú archeológiu kľúčový. Vzhľadom na to, že na Slovensku nie sú odborníci na analýzu archeologickej kože alebo textilu, počas plánovaného štipendia v Centre pre výskum textilu (CTR) na Kodanskej univerzite a v Dánskom národnom múzeu som chcela získať praktické skúsenosti i technický tréning. Vedomosti o analýze textilných vlákien by som preto v rámci projektu SAV – Seal of Excellence chcela rozšíriť o určovanie druhov kože a spoznať aj moderné techniky analýzy, ako napríklad proteomiku alebo genomiku. Projekt BELT tak vytvorí solídny základ pre metódy systematického výskumu kože a textilu na Slovensku i za jeho hranicami. Vzhľadom na zameranie sa na kožu v archeologickom materiáli bude projekt tvoriť novú oblasť výskumu, ktorá je dôležitá aj v širšom európskom kontexte. V rámci projektu budem naďalej posilňovať interdisciplinárnu spoluprácu nielen medzi výskumnými pracovníkmi na Slovensku, ale aj so špecializovanými inštitúciami v Európe. Vzhľadom na to, že projekt nie je uskutočniteľný v celom jeho rozsahu tak, ako bol pôvodne podaný v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships, ciele projektu som zredukovala na tie, ktoré sú realizovateľné zo Slovenska a počas krátkodobých zahraničných služobných ciest.

Abstract: The BELT project (Barbarian Elite Leather Textiles) proposes an innovative and comprehensive scientific approach to an analysis and reassessment of leather and textile finds from Germanic elite graves in Slovakia dated to the Late Roman and Early Migration Periods (4th and 5th centuries AD). The core of the project is the unique double-chambered wooden grave from Poprad-Matejovce, where a blend of Barbaric and Roman elements is evident, also in the leather and textile finds. The main objectives are to provide new insights into the manufacturing technology of these objects in relation to other contemporary elite graves, to identify their function, and to develop a method of recognising and differentiating the expression of the status via leather and textile goods. Leather is an understudied material in the archaeological sources in Slovakia and thus the project is crucial for Slovak archaeology. Since there are no experts in the analysis of archaeological leather or textiles in Slovakia, during the planned scholarship at the Centre for Textile Research (CTR) at the University of Copenhagen and at the Danish National Museum, I wanted to gain practical experience and technical training. I would therefore like to broaden my knowledge of textile fibre analysis within the Slovak Academy of Sciences – Seal of Excellence project by identifying skin types and to learn about modern analysis techniques such as proteomics or genomics. The BELT project will thus build up a solid basis for the methods of systematic research on leather and textiles in Slovakia and beyond. Given the focus on archaeological leather, the project will constitute a new research domain, that is highly relevant also in a wider European context. Within the project, I will strengthen interdisciplinary collaboration not only between the researchers in Slovakia, but also with specialised institutions in Europe. Given that the project is not feasible in its entirety, as originally submitted in the Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships program, I reduced the project objectives to those that are feasible from Slovakia and during short-term foreign business trips.


Programy: Medziakademická dohoda (MAD)

Život a smrť v neolitických a eneolitických komunitách v strednom Podunajsku (Life and death of Neolithic and Aeneolithic communieties in middle Danube)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015

 

Archeológia Polska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku (Archaeology of Poland and Slovakia from late antiquity to the High Middle Ages )
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2013 – 31.12.2015


Programy: Medziústavná dohoda

Dohoda o vedeckej spolupráci – Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art) flag

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
Trvanie projektu: 1.9.2015 – 31.08.2020

Anotácia:

Strategickým cieľom dohody je zjednotenie úsilia spolupracovníkov oboch inštitúcií v oblasti výskumu a rozšírenia človeka, dávnych kultúr, tradícií a inovácií v Európe. Štúdium materiálu, AMS radiokarbonové datovanie, zber a analýza vzoriek DNA a spolupráca v oblasti archeológie praveku a staršej doby bronzovej.

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci (Agreement on co-operation)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2009 – 9.8.2019

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Slezská univerzita Opava

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Spolupráca pri sprístupňovaní výsledkov vedy formou organizovania spoločných odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí a výstav, ako aj publikovania odborných štúdií a recenzií v periodikách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní na vedecké pobyty – Europäisches Burgeninstitut Braubach

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Trvanie projektu: 1.4.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Študijné a pracovné pobyty vedeckých a odborných pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskieho, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Podpora a realizovanie študijných a pracovných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. Brno

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Financovanie jednotlivých pobytov sa uskutoční po vzájomnej dohode a podľa možností pozývajúcej strany. Dĺžka študijných pobytov jednotlivých pracovníkov neprekročí dobu 2 mesiacov.

 

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – AMS 14C datovanie archeologických vzoriek – Foundation of the A. Mickiewicz University

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.10.2015 – 31.12.2018

Anotácia:

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.

 

Transkarpatské spoločensko-kultúrne pomery obyvateľstva badenskej kultúry v povodí hornej Visly a na slovenskom území severného Potisia (3300-2900 BC) (Trans-Carpathian cultural relations of the Baden Culture from areas of the Lesser Poland and Eastern Slovakia (3300-2900 BC).)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Trvanie projektu: 1.3.2014 – 31.12.2016

 

Dohoda o spolupráci – Régészeti Intézet, Magyar Tudományos akadémia

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2010 – 31.12.2015

 

Dohoda o spolupráci – Uniwersytet Jegielloński, Instytut archeologii, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018


Programy: COST

COST CA 15201 – ARKWORK – Archeologické postupy a práca s informáciami v digitálnom prostredí (Archaeological practices and knowledge work in the digital environment)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Alena Bistáková, PhD. (MC Member)

Spoluriešiteľ z AÚ SAV: PhDr. Monika Gabulová, PhD. (Substitute)

Trvanie projektu: 6.10.2016 – 5.10.2020 (AÚ SAV v projekte 04/ 2017 – 10/ 2020)

Evidenčné číslo projektu: OC-2015-2-19948

Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 28

 

Anotácia:

Hlavným cieľom projektu je vybudovať transdisciplinárnu sieť, ktorá spája prácu výskumníkov, ich archeologických postupov a súčasných projektov v digitálnom prostredí.  Ciele aktivity ARKWORK sú napĺňané v štyroch pracovných skupinách (WG1-Archaeological fieldwork, WG2-Knowledge production and archaeolgical collections, WG3-Archaeological knowledge production and global communities, WG4- Archaeological scholarship). Archeologický ústav SAV sa zapojil do pracovnej skupiny č.2, ktorá sa venuje archeologickým zbierkam.

 

COSCH – Farba a miesto v kultúrnom dedičstve (COSCH – Colour and Space in Cultural Heritage)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: oc-2011-2-10516
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Fachhochschule Mainz – University of applied Sciences
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 57


Programy: Culture 2000

Archeologické krajiny Európy (Archaeolandscapes Europe)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Elena Blažová
Trvanie projektu: 15.9.2010 – 14.9.2015
Evidenčné číslo projektu: 2010 – 1486/001-001
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Roman-Germanic Commission German Archaeological Institute
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 25


Programy: Bilaterálne – iné

Dohoda o spolupráci – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2014 – 31.12.2018
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec (Chieftain grave from Poprad-Matejovce)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2010 – 31.5.2015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1


Programy: Iné

Archeologický výskum pravekých montánnych objektov na ťažbu v Španej Doline – Deutschen Bergbau-Museum Bochum

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2016

 

Zisťovanie proveniencie (pre)historických kultúrnych zvyškov v regióne Slovenska na základe elementálnych a izotopických prvkov (Investigation of provenance of (pre)historic cultural remains in the Slovak region by elemental and isotopic fingerprints)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.12.2013 – 31.12.2016
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Sídliskové výskumy na juhozápadnom Slovensku od neolitu do doby bronzovej/Siedlungskundliche Forschungen in der Südwestslowakei vom Neolithikum bis zur Bronzezeit

Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora,DrSc.
Trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2017

Anotácia: Archeologické práce sa uskutočnia vo Vrábľoch a okolí, Budú predstavovať terénne výkopové práce, povrchový prieskum a prospekciu. Súčasne sa bude spracovávať a dokumentovať nálezový materiál. Metodické postupy sa dohodnú spoločne.

 

Fidvár bei Vráble – eine Siedlung an der Schnittstelle der alteuropäischen Metallurgieprovinzen. Interkulturelle Dynamik und Umweltveränderungen an einer landschaftsökologischen Schlüsselregion im östlichen Zentraleuropa.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2011 – 31.8.2015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Výskum v Mýtnej Novej Vsi na Ponitrí v roku 2014
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2014 – 31.8.2014
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1