cvndp publikacie publikacie

Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí

Zodpovedný riešiteľ: Vladimír Mitáš

Doba riešenia: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

Registračné číslo: APVV-16-0441

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Riešitelia:

Václav Furmánek, Rudolf Kujovský, Ondrej Ožďáni, Ladislav Veliačik, Barbara Zajacová a dvaja postdoktorandi (Pavol Bobek, Petra Chebenová)

 

Kľúčové slová: Slovensko, doba bronzová, popolnicové polia, hospodársky a spoločenský vývoj, osídlenie, kultúrne vplyvy, interakcie, identity, artefakty, ekofakty, prírodniny

 

03_ziarovyhrobcin
Pozornosť sa venuje špecifikám pohrebného rítu (kamenné konštrukcie v Cinobani, Foto: V. Mitáš).

Anotácia: Projekt je zameraný na spracovanie materiálu z doby popolnicových polí, získaného archeologickými výskumami na území Slovenska. Analýza vybraných nálezových súborov z mladšej a neskorej doby bronzovej má potenciál prehĺbiť poznatky o vývoji a význame pravekých entít na stredoeurópskom teritóriu. Ich chronologický rámec je v projekte vymedzený vznikom a zánikom civilizácie popolnicových polí. Zvláštna pozornosť bude venovaná dopadu metalurgie na hospodársky a spoločenský rozvoj európskych popolnicových polí. Výsledky doterajších archeologických výskumov na náleziskách z mladších fáz doby bronzovej na Slovensku zreteľne ukazujú na dôležitosť týchto lokalít v uvedenom civilizačnom rámci. Významnou súčasťou projektu preto bude tak komplexný rozbor kovových artefaktov z viacerých kultúr popolnicových polí, ale i ďalších keramických a nekeramických predmetov, ako aj pokus o interpretáciu ich dosahu na diferencované sociálne skupiny a identity. Tieto, na území Slovenska, boli vystavené kultúrnym vplyvom, prichádzajúcim aj z vyspelejších oblastí západnej, južnej a východnej Európy. S využitím dostupných poznatkov, moderných metód a so zapojením interdisciplinárneho prístupu, t. j. antropológie, archeobotaniky, paleodemografie atď., je hlavnou ambíciou projektu poukázať na význam a previazanosť domáceho vývoja s rozvojom a kultúrnymi centrami strednej Európy, no predovšetkým osvetliť podiel územia Slovenska v tomto procese.

 

Harmonogram: Opiera sa o deklarované ciele projektu, ktoré sa vytýčili v logickom časovom slede a troch tematicky štruktúrovaných etapách:

06_geofyzika
Počíta sa s geofyzikálnym meraním lokalít (Cinobaňa, Foto: V. Mitáš).

Etapa 1: Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – sídliská, pohrebiská, iné typy nálezísk

Vypracujú a dokompletizujú sa katalógy vybraných archeologických lokalít, databázy, uskutoční sa výber predmetov na prírodovedné analýzy a riešiteľský kolektív sa sústredí na analýzu prameňov. Dôraz sa bude klásť na interdisciplinaritu (v rámci domovskej inštitúcie, ale aj mimo nej). Súčasťou etapy bude terénny archeologický výskum a nedeštruktívna prospekcia (vrátane geofyzikálnych meraní) na náleziskách z doby popolnicových polí ako aj prezentácia výsledkov výskumu na vedeckých podujatiach a popularizácia.

Etapa 2: Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – kontakty, vzťahy, identity, environment

Riešiteľský kolektív bude sústredený na analýzu, vyhodnotenie a interpretáciu prameňov v širších stredoeurópskych súvislostiach. Pokračovanie prírodovedných analýz a interdisciplinárnej spolupráce, zohľadnenie a implementácia poznatkov príbuzných vedných disciplín do archeologických častí prác. Súčasťou etapy bude terénny archeologický výskum na vybraných lokalitách z doby popolnicových polí ako aj prezentácia výsledkov výskumu na vedeckých podujatiach a popularizácia.

Etapa 3: Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – syntéza poznatkov

Vyhodnotenie nálezových súborov. Finalizácia publikačných výstupov do tlače. Prezentácia výsledkov výskumu na vedeckých podujatiach a popularizácia.

04_hradiskostrieborna
Výskum sa dotkne sídlisk aj hradísk (Cinobaňa-Strieborná, Foto: V. Mitáš)

Projekt počíta s kritickým prístupom k archeologickým prameňom, modernými metodickými postupmi, s interdisciplinárnou spoluprácou (antropológia, archeobotanika, archeozoológia atď.) a informačno-komunikačnými technológiami (databázy, štatistika, priestorové analýzy, 3D modelovanie atď.) v archeológii. Jeho cieľom bude zhromaždiť, zdokumentovať, analyzovať a vrátane pokusov o vytvorenie modelov vyhodnotiť artefakty, ekofakty a prírodniny, resp. súbory artefaktov, ekofaktov a prírodnín z mladších fáz doby bronzovej s ich archeologickými kontextami, precizovať problémy uvedených období mladšieho praveku na Slovensku a v strednej Európe, samozrejme, so zreteľom na prínos územia Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. Logickým vyústením projektu, okrem čiastkových publikácií a výskumov, by malo byť kolektívne dielo Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia.

 

Vladimír Mitáš

 

Aktivity projektu APVV-16-0441 v rokoch 2017 – 2019

Aktivity projektu APVV-16-0441 v rokoch 2020 – 2021