cvndp publikacie publikacie

Aktivity projektu APVV-16-0441 v rokoch 2020 – 2021

Nasledujúce riadky sú všeobecným prehľadom aktivít projektu Prínos Slovenska k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju stredoeurópskych popolnicových polí (ďalej len projektu), realizovaných v rámci jeho záverečnej etapy. Detailný opis aktivít je súčasťou Ročných správ o riešení projektu v roku 20202021, ktoré sú archivované v Archeologickom ústave SAV v Nitre i v Agentúre na podporu výskumu a vývoja v Bratislave. Možno poznamenať, že 3. etapa bola negatívne ovplyvnená nielen odchodom dvoch pôvodných riešiteľov projektu, ale aj pandemickým šírením vírusu Covid-19 a s tým spojenou situáciou.

 

Etapa 3.

 Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – syntéza poznatkov

(30. 6. 2021; predĺžené do 31. 12. 2021)

  • analýza a vyhodnotenie materiálu zo sídlisk, z pohrebísk, ale aj tzv. ojedinelých nálezov z archeologických nálezísk, ťažiskovo datovaných do doby popolnicových polí (t. j. do mladej a neskorej doby bronzovej/12. – 8. stor. pred n. l.)
  • dôraz na finalizáciu rozpracovaných tém (napr. aktivity Keltov na lokalitách z doby popolnicových polí na Slovensku a okolitých teritóriách, otázky metalurgie farebných kovov v povodí malokarpatských potokov alebo prezentácia archeologického náleziska Kyjatice – eponymnej lokality kyjatickej kultúry)
  • čo najširšia interdisciplinárna spolupráca (antropológia, archeobotanika, archeozoológia, archeometria, geológia, jazykoveda a pod.)
  • zverejnenie prác zhrňujúceho charakteru (FURMÁNEK, Václav – PAVELKOVÁ, Jaroslava. Kyjatice. Zlatý vek na podhorí. Archeologické pamätníky Slovenska, zv. 11. Nitra 2020 a Ed. MITÁŠ, Vladimír – OŽĎÁNI, Ondrej. Doba popolnicových polí a doba halštatská. Zborník príspevkov z XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice 15.–19. október 2018. Archaeologica Slovaca Monographiae Communicationes, Tom. XXV. Nitra 2020).
  • prezentácia vybraných tém na medzinárodných vedeckých podujatiach (napr. Biskupin, Poľsko)
  • popularizácia problematiky v tlači, na internete, formou prednášok

 

Projekt bez pochýb prispel k poznaniu doby popolnicových polí na Slovensku a špecifík nášho územia v rámci stredoeurópskych kultúr popolnicových polí vôbec. Vo výskume tejto problematiky je však nutné naďalej pokračovať!

 

Vladimír Mitáš