cvndp publikacie publikacie

Aktivity projektu APVV-16-0441 v rokoch 2017 – 2019

Výberový prehľad aktivít projektu Prínos Slovenska k hospodárskemu a spoločenskému rozvoju stredoeurópskych popolnicových polí (ďalej len projektu) od druhej polovice roka 2017 až po záver roka 2019 odzrkadľuje a rešpektuje väzby v harmonograme projektu, t. j. chronologickú prepojenosť a obsahovú nadväznosť projektových etáp 1. (2017 – 2018) a 2. (2018 – 2019). Tento prehľad je zároveň náčrtom komplexnosti kontinuálne riešených úloh. Priebežný a detailný opis ročných aktivít je súčasťou Ročných správ o riešení projektu za roky 2017, 20182019, ktoré sú archivované v Archeologickom ústave SAV v Nitre i v Agentúre na podporu výskumu a vývoja v Bratislave.

 

Etapa 1.

Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – sídliská, pohrebiská, iné typy nálezísk (do 31. 12. 2018)

  • Pozoruhodný minerál – hrobový nález krištáľu z Cinobane.

   analýza archeologického materiálu z charakteristických lokalít kultúr popolnicových polí (napr. Cinobaňa, Lovinobaňa, Mikušovce, Radzovce, Širkovce, Trenčín, Zohor)

 • teoretické bádanie a štúdium problematiky doby popolnicových polí (riešenie otázok sídliskovej štruktúry, pohrebného rítu, paleodemografie kultúr juhovýchodných popolnicových polí, systematizácia vybraných typov/súborov bronzovej industrie, ojedinelých nálezov bronzových predmetov a pod.)
 • venovanie pozornosti dosiaľ marginalizovaným témam ako napr. prítomnosť prírodnín (fosílií – žraločích zubov, ale i minerálov – odrôd SiO2) v archeologických kontextoch z doby popolnicových polí
 • realizácia nedeštruktívnej prospekcie/povrchového zberu na juhu stredného Slovenska (ťažiskovo regióny Gemer, povodie Rimavy, ale aj Novohrad, povodie Ipľa), prípadne na západnom Slovensku (horné Ponitrie)
 • objavenie viacerých doposiaľ neznámych archeologických nálezísk z praveku (vrátane sídlisk z doby popolnicových polí) ako napr. Širkovce, okr. Rimavská Sobota – „Pri jelšinách“, Lovinobaňa-Uderiná/Podrečany, okr. Lučenec – „Suchý potok“ alebo Klátova Nová Ves, okr. Partizánske – „Lúky, Šariny“

  Účastníci medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice 2018.
 • organizácia XV. medzinárodnej konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská (Kongresové centrum SAV – Smolenický zámok, Smolenice, okr. Trnava, 15. – 19. 10. 2018) v spolupráci s Katedrou archeológie FiF Univerzity Komenského v Bratislave a so Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV, ako aj aktívna účasť riešiteľov projektu s referátmi na uvedenom podujatí
 • popularizácia výsledkov bádania v Nitre (napr. Deň otvorených dverí AÚ SAV), eventuálne v skúmaných regiónoch (na podujatí v Hradišti, okr. Poltár, alebo v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote)
 • ukončenie a úspešná obhajoba záverečných PhD. prác dvojice riešiteľov
 • kompletný zoznam publikácií riešiteľov v etape 1. možno nájsť v Ročných správach o riešení projektu

 

 

Etapa 2.

Slovensko a stredoeurópske popolnicové polia – technológie, kontakty, vzťahy, identity, environment (do 31. 12. 2019)

 • Jeden z archeometricky skúmaných hrotov kopijí

  kontinuálna analýza materiálu zo sídlisk, pohrebísk a hromadných nálezov z doby popolnicových polí (Cinobaňa, Kyjatice, Radzovce, Ladice, Nitra atď.)

 • katalógové spracovanie nálezových súborov zo sídliska v Radzovciach (okr. Lučenec) a pohrebiska v Kyjaticiach (okr. Rimavská Sobota)
 • pokračovanie v teoretickom bádaní a štúdiu problematiky doby popolnicových polí, ale aj revízia dávnejšie získaných nálezových súborov (napr. zberových nálezov z obce Lovinobaňa a Lovinobaňa-Uderiná)
 • užšia interná/externá interdisciplinárna spolupráca s antropológom, archeobotanikom, geológom – vyhotovenie analýz osteologického, archeobotanického materiálu či vybraných kamenných predmetov zo žiarových pohrebísk, získanie archeometrických dát k vybraným bronzovým predmetom (napr. k hrotom kopijí/oštepov z Vlastivedného múzea v Hlohovci)
 • úvahy o environmente mladšej a neskorej doby bronzovej vo svetle archeobotanických nálezov z pohrebiska v Cinobani, okr. Poltár
 • archeolingvistické bádanie – hľadanie kultúrno-historickej motivácie pomenovania vybraných archeologických nálezísk slovným spojením Pohanský hrad (Pohanský vrch) v oblasti pilinskej kultúry a kyjatickej kultúry na juhu stredného a východného Slovenska a na severe Maďarska
 • sledovanie technologických otázok výroby keramiky a identity pochovaných vo vybraných hroboch z doby popolnicových polí (Cinobaňa, Radzovce)
 • analýza chronologických sekvencií a vzťahov osídlenia na vybraných miestach (napr. Lovinobaňa so širším okolím)
 • pokračovanie terénneho prieskumu/povrchových zberov na západnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska (povodie Nitry a Ipľa), objavy ďalších doposiaľ neznámych nálezísk napr. v Klátovej Novej Vsi, okr. Partizánske
 • zostavovanie recenzovaného zborníka vedeckých príspevkov z vyššie spomenutej XV. konferencie Doba popolnicových polí a doba halštatská, Smolenice 2018 (editori – riešitelia projektu Vladimír Mitáš a Ondrej Ožďáni; publikácia vyjde s vročením 2020)
 • príprava populárno-náučnej publikácie o eponymnej lokalite kyjatickej kultúry – Kyjaticiach, ktorá je pripravovaná v duchu edície AÚ SAV Archeologické pamätníky Slovenska (APS)
 • popularizácia archeológie doby popolnicových polí formou príspevkov a prednášok
 • kompletný zoznam publikácií riešiteľov v etape 2. možno nájsť v Ročných správach o riešení projektu

 

Projekt sa bude ďalej napĺňať v zmysle deklarovanej koncepcie a harmonogramu.

 

Vladimír Mitáš