cvndp publikacie publikacie

Knižničný poriadok

Knižničný poriadok knižnice Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied 

Článok 1

Pôsobnosť knižničného poriadku

 1. Knižničný poriadok knižnice Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (ďalej AÚ SAV) upravuje vzájomné vzťahy AÚ SAV a používateľov.
 2. Knižničný poriadok je záväzný pre všetkých používateľov knižnice AÚ SAV.

 

Článok 2

Poslanie a činnosť knižnice

 1. Knižnica AÚ SAV je špecializovanou knižnicou, ktorá zabezpečuje prierezovú informačnú činnosť v oblasti archeologického výskumu.
 2. Činnosť knižnice sa riadi zákonom 183/2000 Z. z. o knižniciach, Štatútom knižnice AÚ SAV a Organizačným poriadkom AÚ SAV.
 3. Poslaním knižnice je zabezpečovať slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov prostredníctvom knižnično-informačných služieb, uspokojovať vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov.
 4. AÚ SAV poskytuje knižnično-informačné služby vedeckým a odborným zamestnancom AÚ SAV, študentom všetkých foriem vysokoškolského štúdia a ostatnej verejnosti.

 

Článok 3

Knižničný fond

 1. AÚ SAV buduje knižničný fond s vednou a odborovou profiláciou AÚ SAV (archeológia a príbuzné vedné odbory) v tlačenej a elektronickej forme. Tento fond odborne spracováva, ochraňuje, uchováva a sprístupňuje.
 2. Zariadenie a knižničný fond sú majetkom AÚ SAV v Nitre. Každý používateľ je povinný chrániť ich a nesmie ich poškodzovať.

 

Článok 4

Knižnično-informačné služby

AÚ SAV poskytuje svojim používateľom základné a špeciálne služby:

 1. Základné služby:
 2. a) výpožičné služby:

a1) absenčné – mimo priestorov knižnice (kategória A)

a2) prezenčné – v priestoroch študovní knižnice

 1. b) konzultačné a poradenské služby
 2. Špeciálne služby:
 3. a) medziknižničná výpožičná služba (MVS), medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
 4. b) reprografické služby – poskytujú sa v zmysle Autorského zákona č. 618/2003 Zb. pre vedecké, študijné, kultúrne potreby čitateľov

 

Článok 5

Podmienky poskytovania služieb

 1. Základné výpožičné služby poskytuje knižnica registrovaným používateľom bezplatne. Za registráciu, jej predĺženie, reprografické služby a ostatné špeciálne služby účtuje poplatky pre jednotlivé kategórie používateľov podľa Cenníka poplatkov a služieb AÚ SAV.
 2. Poskytovanie služieb je diferencované podľa kategorizácie používateľov.
 3. Medziknižničnú výpožičnú službu a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu poskytuje podľa kategorizácie používateľov.

 

Článok 6

Registrácia používateľa

 1. Používateľom knižnice AÚ SAV sa môže stať fyzická osoba od 15. roku veku alebo právnická osoba. Používateľ sa zaregistrovaním a podpísaním čitateľskej prihlášky zaväzuje k dodržiavaniu všetkých ustanovení Knižničného poriadku AÚ SAV.
 2. AÚ SAV chráni osobné údaje používateľov a pracovníci AÚ SAV sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona č. 90/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 428/2002 Z. z., o ochrane osobných údajov a Záväzného stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 1/2005 z 1. mája 2005 vo veci spracovania osobných údajov čitateľov.

 

Článok 7

Kategórie používateľov

 1. AÚ SAV poskytuje knižnično-informačné služby používateľom diferencovane podľa týchto kategórií:
 2. a) kategória A – (vedeckí a ostatní odborní zamestnanci AÚ SAV, vrátane interných a externých doktorandov, pracovníci AÚ SAV v dôchodku a hostia AÚ SAV na oficiálnom študijnom alebo pracovnom pobyte v AÚ SAV);
 3. b) kategória B – archeológovia – zamestnanci z iných inštitúcií a organizácii;
 4. c) kategória C – študenti a ostatné fyzické a právnické osoby;
 5. Kategóriu používateľa AÚ SAV určí zodpovedný zamestnanec knižnice AÚ SAV na základe vyplnenej čitateľskej prihlášky a dokladov, ktoré je používateľ povinný pri registrácii predložiť.

 

Článok 8

Čitateľský preukaz

 1. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa knižnice AÚ SAV využívať fondy a služby knižnice na všetkých jej pracoviskách v zmysle kategorizácie používateľov. Čitateľský preukaz sa vystavuje v knižnici AÚ SAV po registrácii používateľa a uhradení príslušných poplatkov.
 2. Používatelia kategórie B a C si platnosť registrácie každoročne obnovujú.
 3. Čitateľský preukaz vystavuje knižnica po vyplnení prihlášky a zaplatení registračného poplatku:
 4. a) občanom Európskej únie po predložení preukazu totožnosti .
 5. b) príslušníkom štátov mimo Európskej únie – študentom po predložení identifikačnej karty alebo cestovného pasu a indexu;
 6. c) príslušníkom iných štátov s krátkodobým pobytom po predložení identifikačnej karty alebo pasu, čitateľský preukaz ich oprávňuje na využívanie služieb knižnice v plnom rozsahu s výnimkou absenčných výpožičiek;
 7. d) právnickým osobám na základe vyplnenej prihlášky, podpísanej oprávneným pracovníkom a doplnenej peč
 8. Čitateľský preukaz je neprenosný. Na overenie totožnosti používateľa má zamestnanec knižnice právo vyžiadať si občiansky preukaz. Za prípadné zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ.
 9. Stratu alebo poškodenie čitateľského preukazu je používateľ povinný nahlásiť knižnici. Za vydanie duplikátu preukazu zaplatí používateľ poplatok podľa Cenníka poplatkov a služieb AÚ SAV.
 10. Ak používateľ v priebehu 5 rokov ani raz nevyužije služby AÚ SAV, bude vyradený z evidencie a jeho čitateľský preukaz sa stane neplatným.
 11. Používateľ je povinný nahlásiť knižnici zmenu svojho priezviska, bydliska a iných údajov.

V opačnom prípade je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré knižnici vzniknú nesplnením tejto povinnosti podľa Cenníka poplatkov a služieb AÚ SAV.

 

Článok 9

Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ knižnice AÚ SAV má na základe platného čitateľského preukazu právo využívať knižnično-informačné služby AÚ SAV a právo vstupu do vymedzených priestorov knižnice (kategória A do knižničného fondu; kategória B a C do študovne určenej návštevníkom knižnice). Do ďalších priestorov má prístup len so súhlasom a v sprievode zodpovedného zamestnanca AÚ SAV.
 2. Používateľ je povinný dodržiavať ustanovenia Knižničného poriadku AÚ SAV, pokyny zamestnancov AÚ SAV, vnútorné predpisy knižnice a podrobiť sa všetkým opatreniam, potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice. V priestoroch AÚ SAV je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu.
 3. Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení Knižničného poriadku AÚ SAV, môže riaditeľ AÚ SAV s okamžitou platnosťou dočasne, alebo natrvalo pozastaviť poskytovanie a využívanie služieb. Používateľ tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedá za ňu podľa platných predpisov.
 4. Používateľ je povinný pri využívaní reprografických služieb AÚ SAV dodržiavať autorský zákon.

 

Článok 10

Požičiavanie dokumentov

 1. Knižnica vypožičiava dokumenty absenčne aprezenčne, a to podľa kategórie používateľov.
 2. Knižnica AÚ SAV požičiava dokumenty a ostatné informačné pramene diferencovane podľa kategorizácie dokumentov a tiež kategorizácie používateľov a druhu dokumentov. Výpožičné služby poskytuje prednostne zamestnancom AÚ SAV. Zamestnancom AÚ SAV a používateľom zaradeným do kategórie A sú dokumenty požičiavané prezenčne aj absenčne. Používateľom zaradeným do kategórii B a C  sú dokumenty požičiavané iba prezenčne do študovne vyčlenenej pre prezenčné výpožičky.
 3. Vypožičiavanie dokumentov sa uskutočňuje v súlade s poslaním a charakterom knižnice, ako aj s požiadavkami zabezpečenia ochrany jej fondov.
 4. Knižnica zabezpečuje na požiadanie používateľa prostredníctvom MVS vypožičanie dokumentov z iných knižníc v Slovenskej republike podľa smerníc platných pre MVS. Náklady spojené s touto službou hradí čitateľ.
 5. Ak sa žiadaný dokument nenachádza vo fondoch knižníc v SR, môže AÚ SAV s prihliadnutím na dôležitosť výpožičky na žiadosť používateľa vypožičať dokument prostredníctvom MMVS podľa platných dohôd Medzinárodnej asociácie knihovníckych spoločností (IFLA). Náklady spojené s touto službou hradí čitateľ.
 6. Používatelia sú povinní:
 7. a) chrániť vypožičaný dokument pred poškodením, stratou a zničením;
 8. b) dodržiavať výpožičnú lehotu dokumentov;
 9. c) hlásiť poškodenie dokumentu, alebo jeho stratu, a nahradiť vzniknutú škodu.

 

Článok 11

Výpožičná lehota

 1. Výpožičná lehota dokumentov pre jednotlivé kategórie používateľov, ako aj maximálny počet výpožičiek je uvedená v prílohe č. 1 Knižničného poriadku AÚ SAV.
 2. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie 1x predĺžiť pred jej uplynutím a ak dokument nežiada iný používateľ. V odôvodnených prípadoch možno povoliť novú výpožičku toho istého dokumentu, ale len po jeho predložení na kontrolu.
 3. Používateľ je povinný vrátiť dokument v stanovenej výpožičnej lehote. Ak nevráti používateľ dokument v určenom termíne účtuje mu knižnica za každý dokument poplatok za oneskorenie. Prvú upomienku knižnica posiela iba E-mailom. Pri druhej a tretej upomienke je používateľ upozornený písomne.
 4. V prípade, že používateľ ani po tretej upomienke nevráti dokument, dostane riaditeľskú upomienku. Ak ani riaditeľská upomienka nebude používateľom akceptovaná, vrátenie dokumentu bude vymáhané v súlade s Občianskym zákonníkom. Do doby vrátenia dokumentu mú nebudú poskytnuté žiadne služby knižnice
 5. Výšku poplatkov za oneskorené vrátenie dokumentu a upomínanie používateľov stanovuje Cenník poplatkov a služieb AÚ SAV, ktorý je prílohou č. 2 Knižničného poriadku.
 6. V odôvodnených prípadoch môže AÚ SAV stanoviť aj kratšiu výpožičnú dobu ako uvádza Knižničný poriadok, prípadne môže žiadať bezodkladné vrátenie vypožičaného dokumentu pred uplynutím výpožičnej doby.
 7. Používateľ je povinný pri vypožičiavaní dokumentu podpísať doklad o vypožičanom dokumente, ktorý eviduje knižnica AÚ SAV.
 8. Zamestnanci AÚ SAV sú povinní pri rozviazaní pracovného pomeru predložiť personálnemu oddeleniu potvrdenie, že všetky záväzky voči knižnici AÚ SAV majú vyrovnané.

 

Článok 12

Zodpovednosť používateľa za požičané dokumenty

 1. Pri vypožičaní dokumentu sa používateľ svojím podpisom zaväzuje, že v prípade poškodenia alebo straty nahradí vzniknutú škodu.
 2. Používateľ nesmie vypožičaný dokument požičiavať ďalším osobám. V prípade, ak poruší tento zákaz, zodpovedá za škodu tým spôsobenú v celom rozsahu.
 3. Používateľ je povinný vrátiť dokument v takom stave, v akom ho prevzal. Pri vypožičiavaní si má dokumenty prezrieť a všetky poškodenia nahlásiť. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný uhradiť náklady na opravu dokumentu. Ak používateľ vracia dokument poštou, je povinný riadne ho zabaliť a poslať doporučene, alebo zásielku poistiť. Odosielateľ zodpovedá za zásielku až do chvíle, kým nie je doručená.
 4. Používateľ je povinný bezodkladne ohlásiť AÚ SAV poškodenie alebo stratu dokumentu. AÚ SAV požaduje náhrady za stratené a poškodené dokumenty. Súčasne s nahradením škody zaplatí používateľ príslušné poplatky v zmysle Cenníka poplatkov a služieb AÚ SAV.
 5. Knižnica požaduje nahradenie stratených dokumentov týmito formami:
 6. a) dodaním výtlačku toho istého titulu v rovnakom vydaní a väzbe, v prípade že sa už nedá rovnaký titul zohnať, je možná i náhrada vo forme kvalitnej kópie.
 7. b) novšie vydanie toho istého titulu.
 8. c) dodaním iného dokumentu podobnej problematiky po dohode so zodpovedným zamestnancom AÚ SAV.
 9. d) finančnou náhradou určenou zodpovedným pracovníkom AÚ SAV.
 10. Používateľ je povinný uhradiť všetky náklady, ktoré AÚ SAV v súvislosti so stratou, resp. poškodením dokumentu vznikli.

 

Článok 13

Poriadok študovne

 1. Priestory v knižnici AÚ SAV sú určené na prezenčné štúdium (t.j. na štúdium v knižnici).
 2. Vstup je povolený po predložení platného čitateľského preukazu.
 3. Používateľ je povinný:
 4. predložiť pri príchode a odchode prinesené vlastné dokumenty;
 5. vypnúť mobilný telefón;
 6. odložiť si kabáty, tašky, aktovky, ruksaky a pod. na určené miesto;
 7. chrániť a nepoškodzovať vypožičané dokumenty;
 8. v prípade poškodenia dokumentu nahradiť vzniknutú škodu;
 9. zachovávať ticho a brať ohľad na ostatných používateľov študovne;
 10. dodržiavať poriadok a čistotu;
 11. neprinášať do priestorov študovní potraviny a nápoje;
 12. Používateľ má právo v študovni využívať:
 13. voľne prístupný knižný fond;
 14. fond nepublikovaných prác;
 15. reprografické služby poskytované pracovníkom knižnice;
 16. konzultačné a poradenské služby pri vyhľadávaní dokumentov a informácií;
 17. prístup na internet a vyhľadávanie v online katalógu;
 18. Pri odchode zo študovne je používateľ povinný vrátiť všetky vypožičané dokumenty zamestnancovi knižnice.
 19. Návštevníkom knižnice sa   zakazuje:
 20. prinášať do priestorov študovní potraviny a nápoje;
 21. kopírovať vypožičané dokumenty vlastnými reprografickými zariadeniami

 

Článok 14

Zásady poskytovania bibliograficko-informačných služieb

 1. Využívanie bibliograficko-informačných služieb používateľmi je podmienené ich platnou registráciou v knižnici AÚ SAV.
 2. Poskytovanie bibliograficko-informačných služieb podlieha kategorizácii používateľov. Prednostne sa vybavujú požiadavky pre používateľov kategórie

 

Záverečné ustanovenie

 1. Dňom platnosti a účinnosti Knižničného poriadku sa ruší Výpožičný poriadok AÚ SAV zo dňa 1. 2. 2009.
 2. Tento Knižničný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 1. 4. 2015

 

Nitra, 31. 3. 2015                                                                                  Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

riaditeľ AÚ SAV

 

Príloha č. 1 Knižničného poriadku AÚ SAV

 

Výpožičná lehota dokumentov podľa kategórií používateľov

 

Kategórie používateľov, Maximálny počet výpožičiek

A najviac 20 publikácií na 3 mesiace

Odporúča sa, aby absenčne požičané dokumenty boli uložené v priestoroch AÚ SAV. Publikácie je pracovník povinný na žiadosť iného čitateľa poskytnúť do 3 dní. V prípade dlhodobej neprítomnosti pracovníka na pracovisku (minimálne 3 mesiace – napr. študijné pobyty, materská dovolenka a pod.) je pracovník ústavu povinný vrátiť všetky výpožičky do knižnice pred odchodom na plánovaný pobyt, materskú dovolenku a pod.

B a C iba prezenčné výpožičky v priestoroch študovne

 

Príloha č. 2 Knižničného poriadku AÚ SAV

 

Cenník poplatkov a služieb knižnice AÚ SAV

 

Základné poplatky

Poplatok za vystavenie preukazu kategória B, C – 1,70 €

Poplatok za registráciu používateľa kategória B, C, – 3

Poplatok za prolongáciu registrácie používateľa kategória B, C, – 1,70

 

Služby

Poplatky za MVS a MMVS kategória A v plnej výške

 

Avízo o rezervovanom dokumente

Oznámenie E mailom kategória B, C, 0,00

Oznámenie poštou kategória B, C, – 0,70

 

Kopírovanie (len dokumenty z fondov AÚ SAV a v prípade dostatočných voľných kapacít pracovníkov knižnice)

Kategória A

Formát A4 – 1 strana – 0,05

Kategória B a C

Formát A4 – 1 strana – 0,07 €

 

Skenovanie na vlastné médium (len dokumenty z fondov AÚ SAV a v prípade dostatočných voľných kapacít pracovníkov knižnice)

Kategória A

500 strán formát A4 na čitateľa ročne zdarma

Nad 500 strán formát A4 – 0,03

Kategória B a C

Formát A4 – 0,05 €

 

Sankčné poplatky za porušenie Knižničného poriadku AÚ SAV

Vyhotovenie duplikátu preukazu používateľa kategória A, B, C –1,70

Poškodenie brožovaného dokumentu kategória A, B, C – 1,70

Poškodenie viazaného dokumentu kategória A,B,C – 3,50

Poškodenie čiarového kódu kategória A, B, C – 0,66 €

Poškodenie ochranného kódu kategória A, B, C – 1,70 €

Zničenie dokumentu – ako pri strate dokumentu

 

Sankčné poplatky za nedodržanie výpožičnej lehoty (za každý dokument)

 1. upomienka (iba e-mailom) kategória A, B, C – 0,00 €
 2. upomienka (poštou alebo e-mailom) kategória A, B, C – 0,70 €

III. upomienka (poštou alebo e-mailom) kategória A, B, C, – 1,00 €

Riaditeľská upomienka (doporučenou poštou) kategória A, B, C, – 4 €

Vymáhanie súdnou cestou kategória A, B, C v plnej výške

 

Iné sankčné poplatky

Poplatok pri strate dokumentu kategória A, B, C – 2 €*

* plus náhrada stratenej publikácie