cvndp publikacie publikacie

Dynamika využívania surovinových zdrojov v paleolite a neolite na západnom Slovensku

APVV-14-0742

 

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Cheben Ivan,  CSc.

Doba riešenia: 01.07.2015  30.06.2019

 

Sledovanie distribúcie kamenných silicitových surovín v priebehu doby kamennej poskytuje dôležitý nástroj k pochopeniu ekonomiky a mobility jednotlivých spoločností v tomto období. Základným atribútom štúdia je spracovanie kamennej štiepanej industrie a stanovenie pôvodu používaných surovín, ktoré sú v nálezových súboroch na jednotlivých lokalitách doložené. Pri hodnotení sledovaných otázok je nevyhnutné vychádzať nielen z geologicko-petrografických analýz, ale aj z komplexnej technologickej analýzy kamenných silicitových artefaktov. Hlavnými riešenými otázkami je štúdium technológie výroby a typologická analýza štiepanej industrie, ktoré spočívajú v určení formy a účelu dovozu danej suroviny na sídlisko, jej transformáciu a determinovanie artefaktu. Ide o produkt, ktorý bol cieľom jej výroby. Takto získané informácie z jednotlivých lokalít možno medzi sebou porovnávať v určitom časovom horizonte, ako aj medzi viacerými časovými horizontmi. Výsledky tak môžu poukázať na vývoj výrobných postupov v priebehu doby kamennej, a to v procese od získavania suroviny, cez jej prvotné spracovanie, distribúciu až po finálne použitie v rámci západného Slovenska. Adaptácia populácií sa prejavuje jednak v organizácii sídlisk, ako aj v zaobstarávaní suroviny, čo je úzko spojené i s kultúrnymi aspektmi.