cvndp publikacie publikacie

Stredná Európa medzi keltskými oppidami a staroslovanskými centrami

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Doba riešenia: 1.7.2015 – 28.6. 2019

Registračné číslo: APVV-14-0842

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

 

Kľúčové slová: doba železná mladšia, doba rímska, sťahovanie národov, včasný stredovek, Veľkomoravská ríša, Kelti, Germáni, Slovania, spoločenské elity, kontinuita, mocenské centrá, geografia, archeológia

 

 Geografické, komunikačné a surovinové vlastnosti Slovenska vytvárali v rámci strednej Európy pozoruhodné predpoklady pre vznik nadregionálnych stredísk moci. Analýza, vyhodnotenie a komparácia keltského, germánskeho a najstaršieho slovanského osídlenia nášho územia sprístupní odborníkom i verejnosti unikátne lokality európskeho významu.

Ciele projektu

Liptovská Mara
Liptovská Mara (Foto: K. Pieta)

Hlavným cieľom projektu je spracovanie a vyhodnotenie dominantných lokalít z jednotlivých období včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku, ktoré patria medzi mimoriadne cenné pamiatky nadregionálneho významu a radia naše územie do širšieho európskeho rámca. K nim nepochybne patria unikátne náleziská typu Poprad alebo Bojná, ale aj dosiaľ nevyhodnotené popredné náleziská, ako napr. včasnokeltské centrum Horné Orešany, keltská Nitra, germánske sídlo Cífer-Pác, komplex germánskych nálezísk s kniežacími germánskymi hrobmi v Zohore, veľkomoravská Bojná a ďalšie. Doterajšie výskumné aktivity včítane projektu APVV Včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku riešili len koncový segment celého historického procesu, ktorý by mal zahrnúť predkladaný projekt. Jeho základom budú jednotnou metodikou spracované údaje o prírodných, ekonomických a historických podmienkach vzniku, rozkvetu a zániku mocenských centier všetkých období a publikácia jedinečných materiálových súborov z nich v podobe série monografií a ďalších výstupov sprístupní odborníkom i verejnosti najvýznamnejšie archeologické pamiatky zo Slovenska. Vznikne tak historický rámec prechodu od prvých historických etník po formovanie sa prvých štátnych útvarov ako základu našich národných dejín. Súčasťou zámeru je aj podiel na záchrane, ochrane a zhodnotení nášho kultúrneho dedičstva a odovzdávanie výsledkov vedy praxi v podobe sprístupnenia viacerých hnuteľných i nehnuteľných pamiatok verejnosti.

1 PP Blockbergunguntersuchung_FotoC.Janke 2011
T. Štolcová dokumentuje rozmrazený a vyčistený in situ blok pod operačným mikroskopom (Foto: C. Janke)

Pre popularizáciu cieľov projektu sa využijú viaceré nástroje, ktoré sa osvedčili pri predchádzajúcich projektoch a výskumných aktivitách. Je to operatívne informovanie na webovej stránke projektu s prepojením na ďalšie aktivity, napr.  na Múzeum Veľkej Moravy v Bojnej či Múzeum púchovskej kultúry v Púchove… Po úspešnom uvedení celoštátne ocenenej výstavy „Kniežacia hrobka z Popradu, konzervácia 2008-2013“ sa pristúpi k stálemu expozičnému projektu tohto unikátneho nálezu v Poprade. Ďalej sa budú sprístupňovať verejnosti a zveľaďovať Archeologické múzeá v prírode na Havránku v Liptovskej Mare a na hradiskách v Bojnej, a to dobudovaním informačných systémov a modelovými experimentálnymi rekonštrukciami ďalších objektov. Budeme sa podieľať aj na rozvoji archeoskanzenu v Nitre rekonštrukciami keltských, germánskych a slovanských pamiatkových objektov. Členovia riešiteľského kolektívu sa už tradične zapájajú do Dní otvorených dverí v Archeologickom ústave SAV, do Noci výskumníkov v rámci SAV, ale podieľajú sa aj na popularizačných akciách v rámci Cyrilo-metodských slávností v Nitre a na Bojnej, ako aj Keltských dní v Liptovskej Mare. Prirodzenou súčasťou práce kolektívu je sprístupňovanie informácií o projektových úlohách a výskumných aktivitách pre médiá.

Výstupy

LiptMara3 Foto K.Pieta
Liptovská Mara (Foto: K. Pieta)

Výstupmi projektu bude séria dizertácií a kolektívnych monografií, venovaných centrálnym objektom jednotlivých historických období, ako aj odborné články a štúdie ako výstupy jednotlivých výskumných etáp. V projektovom období sa budeme podieľať na spoluorganizovaní etablovaných každoročných medzinárodné konferencií a v rokoch 2016 a 2019 zorganizujeme tieto medzinárodné vedecké fóra, venované problematike projektu na Slovensku. Súčasťou výstupov budú aj stavebné experimenty, venované keltskej a slovanskej architektúre. Budeme pokračovať vo výskume a modelovom zhotovovaní unikátneho germánskeho nábytku a hrobovej architektúry antickej tradície na základe nálezov z kniežacej hrobky z Popradu.

Lokality:

Bojná 2015

Bojná 2016

Liptovská Sielnica

Poprad

Slatina nad Bebravou

Konferencie:

Kelti 2016 na strednom Považí

Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov

Prezentácia výskumov

Bojná – rekonštrukcia brány

Bojná – rekonštrukcia brány 2

Bojná – výskum brány

Práca s drevom

Opevnenia