cvndp publikacie publikacie

Edičná činnosť Archeologického ústavu SAV

Edičnú činnosť v AÚ SAV riadi a koordinuje Edičná rada Archeologického ústavu SAV.

Archeologický ústav SAV vydáva dva vedecké časopisy – Slovenská archeológia a Študijné zvesti AÚ SAV – oba s periodicitou dvakrát ročne a s doplnkovým nepravidelným vydávaním supplement. Periodikum Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku vychádza raz ročne a periodikum Východoslovenský pravek je vydávané nepravidelne (hlavná redaktorka PhDr. Elena Miroššayová, CSc.).

Monografie sa vydávajú v rámci edícií, vedených hlavnými redaktormi: Archaeologica Slovaca MonographiaeStudia, Fontes, Catalogi, Communicationes, Varia; Acta Interdisciplinaria Archaeologica; Archeologické pamätníky Slovenska/Monumenta Archaeologica Slovaciae.

Tematická edícia Archaeologica Slovaca Monographiae – Staré Slovensko nemá stáleho redaktora a edícia Materialia Archaeologica Slovaca bola ukončená.

 

Členovia ER AÚ SAV

Mgr. Lucia Benediková, PhD. (predsedníčka, hlavná redaktorka edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Fontes a edície Archeologické pamätníky Slovenska/Monumenta Archaeologica Slovaciae)

PhDr. Peter Bednár, CSc.

PhDr. Alena Bistáková, PhD. (hlavná redaktorka edície Acta Interdisciplinaria Archaeologica a hlavná redaktorka časopisu Študijné zvesti AÚ SAV)

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (hlavná redaktorka časopisu Študijné zvesti AÚ SAV)

PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (hlavná redaktorka edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Catalogi a odborná redaktorka periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

PhDr. Gabriel Fusek, CSc. (hlavný redaktor časopisu Slovenská archeológia)

PhDr. Ivan Cheben, CSc. (odborný redaktor periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

Mgr. Branislav Kovár, PhD. (hlavný redaktor edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Communicationes)

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (hlavný redaktor edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Studia a edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Varia)

Mgr. Marek Vojteček, PhD. (odborný redaktor periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

Edície vydávané v Archeologickom ústave SAV (stiahnete tu)