cvndp publikacie publikacie

Edičná činnosť Archeologického ústavu SAV

Edičnú činnosť v AÚ SAV riadi a koordinuje Edičná rada Archeologického ústavu SAV.

Archeologický ústav SAV vydáva dva recenzované vedecké časopisy – Slovenská archeológia a Študijné zvesti AÚ SAV – oba s periodicitou dvakrát ročne a s doplnkovým nepravidelným vydávaním supplement. Periodikum Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku vychádza raz ročne a periodikum Východoslovenský pravek je vydávané nepravidelne.

Monografie sa vydávajú v rámci edícií, vedených hlavnými redaktormi: Archaeologica Slovaca MonographiaeStudia, Fontes, Catalogi, Communicationes, Varia; Acta Interdisciplinaria Archaeologica; Archeologické pamätníky Slovenska/Monumenta Archaeologica Slovaciae.

Tematická edícia Archaeologica Slovaca Monographiae – Staré Slovensko nemá stáleho redaktora a edícia Materialia Archaeologica Slovaca bola ukončená.

 

Členovia ER AÚ SAV

Mgr. Lucia Benediková, PhD. (predsedníčka, hlavná redaktorka edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Fontes a edície Archeologické pamätníky Slovenska/Monumenta Archaeologica Slovaciae)

PhDr. Peter Bednár, CSc.

PhDr. Alena Bistáková, PhD. (hlavná redaktorka edície Acta Interdisciplinaria Archaeologica a hlavná redaktorka časopisu Študijné zvesti AÚ SAV)

Mgr. Pavol Bobek, PhD. (hlavný redaktor časopisu Slovenská archeológia)

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc. (hlavná redaktorka časopisu Študijné zvesti AÚ SAV)

PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (hlavná redaktorka edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Catalogi a editorka periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

PhDr. Ivan Cheben, CSc. (editor periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

Mgr. Branislav Kovár, PhD. (hlavný redaktor edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Communicationes)

Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. (editorka periodika Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku)

PhDr. Karol Pieta, DrSc.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. (hlavný redaktor edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Studia a edície Archaeologica Slovaca Monographiae – Varia)

Mgr. Marek Vojteček, PhD.

Edície vydávané v Archeologickom ústave SAV (stiahnete tu)