cvndp publikacie publikacie

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Náplň práce:

  • kreslenie archeologických nálezov (zaučíme)
  • práca so scanerom a fotoaparátom
  • práca s grafickými programami

Miesto výkonu práce: Nitra

Termín nástupu: dohodou

Pracovné podmienky

Pracovný čas: 8 h

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: technické zručnosti, základy kreslenia, základy práce s počítačom, cieľavedomosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Jednotlivé žiadosti posúdime a kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a kvalifikačné predpoklady.

 

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová, personalistka, michaela.slovakova@savba.sk, tel.: +421376410053

Pán profesor Jozef Vladár oslavuje vzácne 90. ročné jubileum

Dňa 20. 1. 2024, oslavuje vzácne 90. ročné jubileum náš dlhoročný kolega prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Profesor Jozef Vladár viedol viaceré systematické výskumy a publikoval celý rad prác, ktoré značne obohatili naše znalosti o období mladšieho praveku. Počas toho sa podieľal na vedení dôležitých vedecko-výskumných inštitúcií a vychoval niekoľko generácií bádateľov. Vďaka svojej práci je rešpektovanou osobnosťou vedeckej komunity nielen doma, ale aj v zahraničí.

Pán profesor, v mene všetkých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i., vám srdečne gratulujeme a do novej životnej dekády Vám želáme pevné zdravie, neutíchajúce nadšenie pre vedu a najmä nech vás neopúšťa váš nákazlivý životný optimizmus, ktorý je pre nás všetkých mimoriadnou inšpiráciou.

Zomrel Jaroslav Tejral

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 9. januára 2024 vo veku 90 rokov navždy opustil doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., mimoriadny bádateľ a organizátor vedeckého života. Patril k staršej generácii archeológov – vynikajúcich znalcov hmotnej kultúry a jej klasifikácie. Jeho odborný záujem sa po dlhé desaťročia sústreďoval na dobu rímsku a sťahovanie národov a mnohé z jeho neuveriteľne početných a stále citovaných kníh, článkov a štúdií profilovali naše poznatky. Patria k základnému fondu odbornej spisby o tomto období v celoeurópskom meradle.

Jaroslav Tejral (2023)

Bol však nielen teoretickým bádateľom, ale aj aktívnym terénnym pracovníkom a organizátorom. Z mnohých jeho výskumných projektov spomeňme aspoň systematický výskum rímskeho oporného bodu v juhomoravskom Mušove. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik trojdielnej medzinárodnej monografie o germánskom kniežacom hrobe z rovnakej lokality a bol aj editorom celého radu zborníkov, publikovaných v edícii Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brne, ktorú sám založil.

Jaroslav Tejral stál ešte na konci totality spolu so svojimi rakúskymi a slovenskými priateľmi a kolegami pri zrode myšlienky organizácie každoročného medzinárodného sympózia Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum a pravidelne sa podieľal na príprave programu i organizácii jednotlivých zasadnutí. Koncom uplynulého roka sa v rámci týchto stretnutí uskutočnilo už 33. sympózium, ktorého sa Tejral zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Netušili sme, že srdečný pozdrav, ktorý mu účastníci z rakúskeho Mistelbachu poslali, bol našim posledným kontaktom s týmto veľkým vedcom a rozhľadeným, múdrym človekom.

Jaroslav Tejral sa rád zúčastňoval odborného života na Slovensku a inšpiroval viac spoločných projektov a výskumných zámerov. Pozorne tiež sledoval nové objavy v Poprade, Bojnej či v Bratislave. Počas celej svojej životnej dráhy bol blízkym spolupracovníkom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. či už ako prvý ponovembrový riaditeľ partnerského Archeologického ústavu AV ČR v Brne (1990-1998), ale tiež ako popredný bádateľ a inšpirátor vedeckého života. Ocenením jeho zásluh o slovenskú archeológiu bolo aj jeho menovanie korešpondujúcim členom AÚ SAV  v roku 2011.

My, kolegovia a priatelia sa s úctou a obdivom skláňame nad životným dielom Jaroslava Tejrala, ktoré pre svoju kvalitu zostane pevne ukotvené v európskej archeológii doby rímskej. Ako človek zotrvá dlho v našej pamäti.

 

V mene pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Vianoce

 

 

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV

 

 

 

 

Pozvánka na voľby riaditeľa

Pozvánka

V mene výberovej komisie a z poverenia jej predsedu RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., vás pozývame na zhromaždenie zamestnancov Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež organizácia), ktoré zvolávame v rámci výberového konania na post riaditeľa ústavu.

 

Uskutoční sa 18. 12. 2023 o 11.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Na zhromaždení bude predstavený uchádzač na miesto riaditeľa organizácie. Po predstavení uchádzača sa uskutoční tajné hlasovanie, na ktorom sa zamestnanci organizácie, vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, k uchádzačovi vyjadria.

Aktuálny menoslov zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii bude zverejnený najmenej tri dni pred dňom pohovoru na webovom sídle organizácie.

 

Mgr. Lucia Benediková, PhD.                                                                    PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Podpredsedníčka Správnej rady ArÚ SAV, v. v. i.                                 Predseda Vedeckej rady ArÚ SAV, v. v. i.

 

Nitra 24. 11. 2023

 

Zoznam oprávnených voličov

Mladé nádeje slovenskej vedy sa stretli pod Molpírom

Na úpätí hradiska Molpír (Foto S. Stegmann-Rajtár).

V dňoch od 5. do 7. decembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v Smoleniciach (okr. Trnava) uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Na inšpiratívnom podujatí sa s vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied stretli študenti a študentky z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v tomto roku uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti a na Festivale vedy a techniky AMAVET.

V bohatom programe sa rátalo aj s komentovanou exkurziou do neďalekej archeologickej lokality na vrchu Molpír. Tú síce trocha skomplikovalo decembrové počasie, a tak naše kroky najskôr smerovali do múzea v budove starej fary, kde sa účastníkom priblížil a zdôraznil nadregionálny význam halštatského hradiska Molpír.

V múzeu na starej fare (Foto V. Mitáš).

Výhodou alternatívneho programu bola možnosť vidieť celý rad pozoruhodných nálezov z archeologického výskumu tejto lokality. Cestou z múzea do Smolenického zámku sme sa zastavili pri betónovom modeli hradiska na úpätí Molpíra, kde odborný výklad už striedali zvedavé otázky zúčastnených. Zaujala ich remeselná výroba na hradisku, ale aj ďalekosiahle kontakty jeho obyvateľov či katastrofický zánik tohto sídla. Dúfame, že mladé vedecké talenty genius loci Molpíra oslovil a navštívia ho znovu v lepšom počasí.

 

Vladimír Mitáš – Susanne Stegmann-Rajtár

 

Film o hrobke z Popradu vyhral cenu na festivale Archeofilm Bratislava

Cenu odbornej poroty získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec (Foto: Daniel Dluhý).

Cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu Archeofilm získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec

V čase od 1. do 3. decembra 2023 sa v bratislavskom kine Mladosť uskutočnil prvý ročník festivalu ARCHEOFILM BRATISLAVA. Ide o medzinárodný filmový festival, ktorý sa zameriava na kvalitné a informačne bohaté filmy s témou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Festival organizoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

V nedeľu 3. 12. mali diváci možnosť vidieť aj premiéru 3. časti dokumentu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec pod názvom „Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov,“ ktorá vznikla v spolupráci RTVS a Trigon Production (režisér Jozef Chudík). Odborné podklady a rozhovory pre film poskytli aj naši archeológovia Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. a Mgr. Viliam Mezey z AÚ SAV, v. v. i. v Nitre.

Tvorcovia filmu získali cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu. Gratulujeme!

Pozývame Vás na prednášku významného nemeckého archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na slávnostnú prednášku:

Detektorgängerei und Community Archaeology – Kooperative Wege für Citizen Science und Partiziptation

Prof. Dr. Dr. h.c. Clausa von Carnap-Bornheim

 

Miesto: Veľká prednášková sála na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum: 7. 12. 2023

Čas: 14:00

Pozývame Vás na prednášku o Pustom hrade, hrade Žakýl a hradisku Gunda v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 Letecký záber na Horný hrad (Pustý hrad) v septembri 2023 (foto F. Ornth).

Vo štvrtok 16.11.2023 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Rovnako predstavíme najnovšie výsledky výskumov na hrade Žakýl (obec Podhorie) a hradisku Gunda (obec Ostra Lúka).

 

Prednášať budú Ján Beljak, Miloš Čierny, Peter Debnár a Noémi Beljak Pažinová

 

Vstup je voľný.

 

Pre účastníkov budú pripravené najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade a ukážka najkrajších nálezov z tohtoročnej sezóny.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Partneri prednášky: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Mesto Zvolen, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská, Archeofact