cvndp publikacie publikacie

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

 

Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítajte viac

Slovenská akadémia vied ocenila autorky a autorov špičkových publikácií

Ocenená Zuzka Hukeľová

SAV ocenila autorky a autorov špičkových publikácií – medzi ocenenými sú aj naši milí kolegovia Zuzana Hukeľová za štúdiu “Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí (Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures)”, publikovanú v International Journal of Osteoarchaeology a Marián Soják za štúdiu “Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách (Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains)” publikovanú v časopise Antiquity. Kolegom gratulujeme.

Článok Zuzany Hukeľovej tu

Článok Mariána Sojáka tu

 

Ocenený Marián Soják

Hľadáme nového kolegu archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Košice

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (1 rok)

Čítajte viac

Pozývame Vás na prednášku

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na prednášku

Detektorovať či nedetektorovať? Ilustračná fotografia (Zdroj: T. Michalík)

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

 

Detektoring, archeologie a rozvoj občanské vědy v České republice

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí, Nitra

Dátum: 25. 09. 2023 o 14:00

Oznámenie o konaní voľby členov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Správna rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ArÚ SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľby na členov do Vedeckej rady ArÚ SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i., so sídlom na Akademickej 2, 949 21 Nitra, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady5 interných2 externých.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 9. 10. 2023.

Voľby sa uskutočnia 28. 9. 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v sídle organizácie v budove SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Podľa článku II, odseku (2) Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ArÚ SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Čítajte viac

Projekt “Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy”

V rámci tradičných stretnutí archeológov špecializujúcich sa na včasný stredovek so samosprávami z obcí Modrá a Bojná, ktoré sa konalo v Modré neďaleko  Velehradu vznikla myšlienka spoločného projektu v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci hľadania obcí na slovenskej strane s kvalitnou projektovou dokumentáciou veľmi rýchlo vystúpila do popredia obec Cífer, kde je už dávnejšie spracovaný návrh potenciálneho archeoparku. Obe samosprávy – Cífer i Modrá  naštartovali práce na projekte a v intenzívnej spolupráci s vedeckými garantmi – Moravské zemské múzeum, v. v. i. (MZM), Archeologický ústav SAV, v. v. i. (AÚ SAV) a Trnavská univerzita v Trnave (TU) odovzdali projekt, ktorý bol aj schválený a aktuálne je realizovaný (termín ukončenia – November 2023. Hybnými motormi projektu sú starostovia obcí – Miroslav Kovařík (Modrá) a Maroš Sagan (Cífer).

Projekt sa skladá zo štyroch kľúčových častí:

Súčasťou spoločného projektu sú nasledovné časti:

  • Rekonštrukcia objektu Mlyna na múzeum a vybavenie expozície Od prvých roľníkov po Veľkú Moravu (Cífer – Pác)
  • Vybudovanie Archeoparku Cífer – Pác (Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti) a vybavenie expozície Germáni a Rimania
  • Vybudovanie Náučného archeologického prírodného chodníka Cífer – Pác a vybavenie expozície Cesta do minulosti
  • Vybudovanie Klenotnice Veľkej Moravy v Archeoskanzene Modrá (CZ) a vybavenie expozície pre vzácne nálezy z obdobia Veľkej Moravy

 

Uvedené vedecké inštitúcie spolupracujú na všetkých častiach, pričom strešná zodpovednosť MZM- tím pod vedením L. Galušku  je  za časť 4, AÚ SAV – tím pod vedením M. Ruttkaya za časti 1 a 3, tím pod vedením V. Varsíka (TU a AÚ SAV) za časť  2.

Široký riešiteľský kolektív sa pravidelne stretáva na poradách a rokovaniach – online a osobne. V závere júna sa uskutočnilo cezhraničné rokovanie riešiteľov, ale aj spolupracujúcich samospráv, projektových manažérov, či zástupcov MIRRI v Cíferi a Budmericiach.

Vďaka projektu sa výrazne doplní mozaika kultúrnej infraštruktúry v česko-slovenskom hraničnom priestore s potenciálom naštartovať kultúrnu spoluprácu na poli poznávania jedinečného kultúrneho dedičstva a v záujme zatraktívnenia cezhraničného územia.

 

Obr. 1: Cífer-Pác. Mlyn, v ktorom bude po jeho rekonštrukcii predstavená minulosť regiónu od mladšej doby kamennej po stredovek.  Zároveň tu bude priestor na interaktívne spoznávanie kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na lokalizáciu v objekte mlyna bude jednou z nosných tém aj pestovanie obilia a produkcia potravín.

Obr. 02: Starosta obce Modrá M. Kovařík v interiéri budúcich výstavných priestorov.

Obr. 03: Starosta obce Cífer M. Sagan prezentuje stav rozpracovanosti Archeoparku v Cíferi-Páci.

Obr. 04: Z náučného chodníka bude návštevník vidieť nielen  priestor kde stáli rímske pochodové tábory a germánska osada, ale aj jedinečný Kostol sv. Petra a Pavla.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Oslavy 70. výročia založenia SAV

23. júna 2023 vyvrcholili oslavy 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Pri tejto príležitosti boli šiestim ústavom odovzdané Pamätné medaily ako ocenenie za prínos za rozvoj a popularizáciu vedy. Riaditeľ ústavu, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., prevzal Pamätnú medailu ako ocenenie za prínos inštitúcie počas celého pôsobenia v akademickom prostredí. V rámci osláv boli jednotlivé ústavy prezentované na podujatí Víkend so SAV.

Laudácio
Archeologický ústav SAV, patrí medzi najstaršie pracoviská Slovenskej akadémie vied. Vznikol v roku 1939. Stojí za mnohými významnými objavmi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Spomeňme napríklad známe lokality: Bojnú, Majcichov, Bíňu, Pustý hrad, Bratislavu – hrad, praveké mesto z doby bronzovej pri Vrábľoch či centrá doby bronzovej v Spišskom Štvrtku a Nižnej Myšli, kniežaciu hrobku z konca 4. storočia objavenú v Poprade Matejovciach či nestoriánsku osadu z 8. storočia na ostrove Failaka v Kuvajte. Zameriava sa na výskum človeka a spoločnosti v dávnoveku vo vzťahu k prírode a krajine s dôrazom na Podunajsko a Karpaty. Dešifruje záhady migrácie, akulturácie a kolapsov spoločností, analyzuje rozvoj technológií, inovácií a ľudského myslenia. Ústav významne pomáha pri záchrane kultúrneho dedičstva ohrozeného stavebnou činnosťou. Vďaka úspešným projektom ústav v posledných rokoch dobudoval špičkové moderné pracovisko pre výskum, dokumentáciu, konzerváciu a uloženie archeologických nálezov. Archeologický ústav SAV je úspešný aj v popularizácii vedy a sprístupňovaní archeologických nálezov nielen v samotných lokalitách, domácich i zahraničných výstavách ale aj prostredníctvom najmodernejších 3D technológií.

Víkend so SAV
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SlovenskaAkademiaVied&set=a.650564560448657

Odovzdanie ocenenia
https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11279
Foto: Tomáš Benedikovič