cvndp publikacie publikacie

Príďte nás navštíviť na podujatie „My sme SAV“

Na podujatí „My sme SAV“ v dňoch 14. – 15. júna 2024 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave bude Archeologický ústav SAV, v. v. i. prezentovať pútavý príbeh Germánov na Slovensku, ktorý spája rímsko-germánsku kultúru prvých štyroch storočí n. l., prostredníctvom troch kľúčových archeologických lokalít:

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec

V roku 2023 bola v Podtatranskom múzeu v Poprade otvorená expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“. Rozpráva fascinujúci príbeh mladého germánskeho kniežaťa zasadený do dramatického obdobia začiatkov sťahovania národov na konci 4. storočia n. l. Jedinečnosťou nálezu je dokonale zachovaná drevená hrobka, ktorá nemá v európskej archeológii paralely.

 

Rímsky most na Dunaji

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji získal výročnú cenu časopisu „Pamiatky a múzeá – revue pre kultúrne dedičstvo“ v kategórii objav – nález – akvizícia. Jeho zvyšky našli archeológovia oproti južnej bráne vojenského tábora v Iži pri Komárne až v roku 2021. Tábor využívali rímski vojaci od 2. po 4. storočie.

 

Archeopark Cífer-Pác

Koncom apríla 2024 otvoril svoje brány prezentačno-náučný Archeopark Cífer-Pác. Návštevníci sa tu môžu preniesť do 4. storočia vďaka rekonštrukcii rímsko-germánskej veľmožskej rezidencie. V obnovenom mlyne sa nachádza expozícia prezentujúca najvýznamnejšie archeologické nálezy z katastra obce Cífer od neolitu po stredovek.

Genetici, archeológovia a historici odklínajú dávnu minulosť

22. mája 2024 sa v Malom kongresovom centre SAV (VEDA) uskutočnil workshop ERC – Synergy projektu Integrating genetic, archaeological & historical perspectives on Eastern Central Europe 400 – 900 AD. Samotný projekt patrí k najväčším svojho druhu na svete. Za úlohu má analyzovať 6000 jedincov z pohrebísk zo 5. – 9. storočia s využitím najmodernejších genomických, archeologických, historických a antropologických postupov a poznatkov. Analyzujú sa aj celé pohrebiská. Aktuálne je vyhodnotený obrovský objem genetických meraní, analýz stabilných izotopov, rádiouhlíkových datovaní. Výsledky bioinformatických modelovaní prinášajú donedávna nepredstaviteľné možnosti rekonštrukcie fungovania spoločnosti, od biologických väzieb pochovaných, cez ich zdravotný stav (napr. tuberkulóza, hepatitída či mor), pôvod (domáci či cudzí), migráciu a akulturáciu jednotlivcov i skupín obyvateľstva a pod. Vytvára sa doslova nový príbeh osvetľujúci 5. storočí našej dávnej minulosti.

Archeologický ústav SAV, v. v. i. je participujúcim členom projektu (M. Ruttkay – vedúci, M. Krošláková, M. Hanuliak, E. Droberjar) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (A. Šefčáková) a Mestským múzeom v Bratislave (J. Schmidtová). Analyzujú sa pohrebiská z 5./6. stor. (Bratislava – Rusovce, Tesárske Mlyňany), 8. stor. (Komárno, Janíkovce) a 9. stor.(viaceré pohrebiská z Nitry a Bíňa). Hlavní partneri projektu sú: IMAFO, Austrian Academy of Sciences  (vedúci – prof. Walter Pohl), ELTE, Eötvös Loránd University Budapest (vedúci – prof. Tivadar Vida), MPI, Max-Planck-Institutes in Leipzig and Jena (vedúci – Prof. Johannes Krause) a IAS, Institute for Advanced Study, Princeton  (vedúci – prof. Patrick J. Geary).

V Bratislave rokovala pracovná skupina 25 výskumníkov (archeológovia, historici, genetici, antropológovia a pod.) zameraná na spoločnosti v 5. a 6. storočí v stredodunajskom priestore. Bádatelia z Nemecka, Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska prezentovali a navzájom konfrontovali aktuálne dosiahnuté výsledky, ktoré budú zúročené vo viacerých vedeckých výstupoch. Obzvlášť zaujímavé sú získané informácie o ochoreniach (hepatitída či mor), sledovanie epidémií či pohybov obyvateľstva. Na rokovaní prebehla intenzívna diskusia a precizovala sa koordinácia ďalších výskumných krokov. Projekt je príkladom plodnej multidisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.

Matej Ruttkay

Čítajte viac

Opustila nás Květa Smoláriková

Květa Smoláriková na vyskume v sudánskom Duwejm Wad Hadž (Foto: J. Hudec)

21. 5. 2024 nás po krátkej a ťažkej chorobe opustila renomovaná egyptologička a klasická archeologička doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD. Rodáčka zo Šurian začala svoju archeologickú kariéru práve u nás na Archeologickom ústave SAV v Nitre. Pracovala na viacerých našich archeologických výskumoch. Väčšina jej osobného života a profesionálneho pôsobenia bola spojená s Českým egyptologickým ústavom a prestížnymi výskumami v Egypte, v Líbyi a v Sudáne, ale veľmi rada sa vracala aj do rodnej krajiny – často sa túlala po pamiatkach Gemera, Liptova, Novohradu a Spiša. Zapojila sa aj do nášho spoločného projektu s Ústavom Orientalistiky v sudánskom Duwejm Wad Hadž (2018 – 2022). Kvetka – odpočívaj v pokoji!

Otvoril sa nový Archeopark v obci Cífer

V sobotu 27. apríla 2024 sa slávnostne otvoril Archeopark v obci Cífer v miestnej časti Pác. Na otváracom ceremoniáli za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka vystúpili so slávnostnými prejavmi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starosta obce Modrá Maroš Sagan, starosta obce Modra Mirek Kovařík, zástupkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a za autorov projektu riaditeľ Archeologického ústavu SAV (ďalej AÚ SAV, v. v. i.) Matej Ruttkay a Vladimir Varsik.

Rímsky kúpeľ a hospodárske objekty (studňa a hrnčiarska pec)

Archeopark pozostáva zo štyroch hlavných častí – rekonštrukcia časti germánskeho dvorca z doby rímskej, múzeum, záhrada našich predkov, náučný archeochodník. Projekt sa realizoval v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavnými partnermi sú slovenská obec Cífer a moravská obec Modrá (neďaleko Velehradu). Odbornými garantmi slovenskej časti projektu sú AÚ SAV, v. v. i., Trnavská univerzita a Moravské zemské múzeum.

Archeopark pútavou formou sprístupňuje verejnosti vybranú časť unikátneho germánskeho veľmožského dvorca zo 4. storočia a jeho hospodárskeho zázemia, a to na základe výsledkov dlhoročného výskumu AÚ SAV, v. v. i. pod vedením dr. Titusa Kolníka. Tu sa možno vnoriť do dávnej minulosti do života germánskej nobility, ale aj vtedajších remeselníkov. Lákadlom je zrekonštruovaná murovaná budova rímskeho kúpeľa, rozmerná hospodárska budova s hrazdenou konštrukciou a portikom, typická germánska zemnica so stĺpovou konštrukciou a trstinovou strechou, hrnčiarska pec, kamenná studňa a náznakové rekonštrukcie ďalších objektov.

Čítajte viac

Uskutoční sa 55. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Vás pozývajú na 55. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku

Archaeologia Historica 2024.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 16.-20. septembra 2024 v Malom seminári Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5.

 

Téma konferencie:

Človek a krajina, krajina a človek v stredoveku a na počiatku novoveku

 

Prihlášku na konferenciu stiahnete tu

 

Čítajte viac

Uskutoční sa 23. medzinárodná konferencia Kelti

14. až 17. mája 2024 sa uskutoční 23. medzinárodná konferencia Kelti. Kelti/Die Kelten/The Celts 2024. Stretnutie je venované mladšej doby železnej v strednej Európe.

Miesto konferencie: Žilina, Mestská radnica

Dátum konferencie: 14. 5.–17. 5. 2024

Program konferencie na stiahnutie tu.

 

 

Konferencia je organizovaná Archeologickým ústavom SAV, v. v. i., Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV a mestom Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne.

Podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0044

Organizátori vyslovujú vďaku spolku Septentrio, o. z., za organizačnú a materiálnu podporu podujatia.

Organizátori vyslovujú vďaku obci Divinka a Považskému múzeu v Žiline za organizačnú a materiálnu podporu prípravy exkurzie.

Podujatie je otvorené pre registrovaných účastníkov.

Radostnú a pokojnú Veľkú noc!

Pracovníci Archeologického ústav SAV Vám želajú príjemné a radostné veľkonočné sviatky.

Pokojnú Veľkú noc plnú radosti a šťastia!

 

 

 

Na fotografii sa nachádza stredoveká kraslica z lokality Nitra-Kynek, 11. – 12. storočie, foto: Z. Poláková, A. Arpáš/AÚSAV.

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Náplň práce:

  • kreslenie archeologických nálezov (zaučíme)
  • práca so scanerom a fotoaparátom
  • práca s grafickými programami

Miesto výkonu práce: Nitra

Termín nástupu: dohodou

Pracovné podmienky

Pracovný čas: 8 h

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: technické zručnosti, základy kreslenia, základy práce s počítačom, cieľavedomosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Jednotlivé žiadosti posúdime a kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a kvalifikačné predpoklady.

 

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová, personalistka, michaela.slovakova@savba.sk, tel.: +421376410053