cvndp publikacie publikacie

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Zodpovedný riešiteľ:  Igor Bazovský/Gertrúda Březinová

Doba riešenia: 1.7.2016 / 30.6.2020

Registračné číslo: APVV-15-0491

Koordinátor: Slovenské národné múzeum

Spolupracujúca organizácia: Archeologický ústav SAV

Riešitelia

Slovenské národné múzeum: Bazovský, I., Bartík J., Čambal, R., Ďurkovičová, E., Farkaš, Z., Turčan, V.

Archeologický ústav SAV: Březinová, G., Benediková, L., Bielichová, Z., Blažová, E., Ďuriš, J., Kovár, B.

 

Kľúčové slová: Západné Slovensko, pravek a včasná doba dejinná, proces a zákonitosti osídlenia, horské a podhorské oblasti, komunikačné ťahy, interdisciplinárne výstupy

 

P1270962Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie
dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu“ v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike. flag

 

Konferencie

Projektové aktivity v roku 2016

Projektové aktivity v roku 2017

Projektové aktivity v roku 2018

Projektové aktivity v roku 2019

Projektové aktivity v roku 2020

Záverečná správa projektu

 

Publikácie

Poklady z Malých Karpát. Nálezy z vrchov a nížin. Katalóg výstavy. Bratislava 2020

BAZOVSKÝ, I./BŘEZINOVÁ, G.: Ľudia a hory – archeologická perspektíva. Interakcie ľudských spoločenstiev horských a podhorských oblastí západného Slovenska. Zborník Slovenského národného múzea Archeológia Supplementum 12, 2019. 

BAZOVSKÝ, I.: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 120-124.

BAZOVSKÝ, I.: Bojovnícky hrob z Cífera (?) a počiatky germánskeho osídlenia Slovenska Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 13-19.

BENEDIKOVÁ, L.: Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 59-71.

BENEDIKOVÁ, L.: Kulturkontakte des slowakischen Teils der Westkarpaten während der Hallstattzeit. In: E. Miroššayová/Ch. Pare/S. Stegmann-Rajtár (Hrsg.): Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Budapest 2017, 335-382.

BENEDIKOVÁ, L./HORŇÁK, M. (zost.) In Sídla, artefakty a čas… : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra ; Vrútky 2018.

BENEDIKOVÁ, L. Bibliografia Ladislava Veliačika. In Sídla, artefakty a čas… : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. – Nitra; Vrútky 2018. 17-24.

BENEDIKOVÁ, L. /HORŇÁK, M.. Ladislav Veliačik – jubilujúca osobnosť slovenskej archeológie = Ladislav Veliačik – Honouree of Slovak Archaeology. In Sídla, artefakty a čas… : Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra; Vrútky 2018. 11-14.

BIELICHOVÁ, Z.: Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, 111-134.

BIELICHOVÁ, Z.: Archaeozoology of the Late Roman Period Settlement at Veľké Zálužie in the Context of Regional Data. Slovenská archeológia LXVII-1, 2019, 61-112.

BIELICHOVÁ, Z./ LABUDA, J.: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici. Zborník Slovenského banského múzea XXV, Banská Štiavnica 2017, 30-69.

BODORIKOVÁ, s./ TÓTH, P./ BIELICHOVÁ, Z.: Kostrový nález z Hronoviec (okr. Levice, Slovensko) datovaný do obdobia eneolitu. Slov. Antropol. 19(2), 2016, 31-43.

BŘEZINOVÁ, G.: Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku. In: K. Harmadyová (zost.): Zborník k životnému jubileu V. Plachej. Bratislava 2017, 45-61.

BŘEZINOVÁ, G.: Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku = Glass and sapropelite jewels of the Celts in Slovakia. Nitra 2018. 

BŘEZINOVÁ, G.: Nitriansky hradný kopec a jeho zázemie pred zmenou letopočtu In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu : Program a zborník abstraktov. Peter Bednár (zostavovateľ). Nitra 2018, 2.

BŘEZINOVÁ, G.: The late La Tène settlement features in Bernolákovo, distr. Senec, Slovakia. In Keltové : 19. mezinárodní konference Doba laténská ve střední Evropě (Praha 9.5. 2018). – Praha 2018, nestr.

BŘEZINOVÁ, G.: Sídliská z doby laténskej v Nitre. Nitra 2020. 

BUDAJ, M./ČAMBAL, R. 2017: Päť mincí typu Roseldorf-Němčice z okolia Trnavy. In. Denarius 6, 2017, 5-7 (vyšlo v roku 2018).

ČAMBAL, R.: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Včasnolaténske spony z Horných Orešian a Slepého vrch. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 109-118.

ČAMBAL, R.: Spätlatènezeitliche jochendbeschläge aus dem gebier von Bratislava. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 125-132.

ČAMBAL, R.: Nálezy zbraní z neskorej doby laténskej a doby rímskej z Malých Karpát. Waffenfunde aus der Spätlatènezeit und der Römischen Kaiserzeit aus den Kleinen Karpaten. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 5-12.

ČAMBAL, R./BAZOVSKÝ, I. 2017: Neskorolaténske sídliskové objekty v Bernolákove, okres Senec. Spätlatènezeitliche Siedlungsobjekte in Bernolákovo, Bez. Senec. In. Zborník SNM 111, Archeológia 27, 109-131(vyšlo v roku 2018).

ČAMBAL, R./KOVÁR, B./BUDAJ, M.: Neue hallstattzeitliche und laténezeitliche Funde aus Čebovce, Fundlage Zámok (Bez. Veľký Krtíš). In: Kysela, J./Danielisová, B./Militký, J. (Eds.): Stories that made the Iron Age. Studies in Iron Age Archaeology dedicated to Natalie Venclová. Praha 2017, 433-447.

ĎURIŠ, J.: Radzovce v období popolnicových polí : architektonická rekonštrukcia stavieb na základe analýzy mazanice = Radzovce in der Urnenfelderzeit. Nitra 2018.

FURUGLÁŠ, I./BAZOVSKÝ, I./ČAMBAL, R./BUDAJ, M.: Skryté poklady 01. Výskum archeologických lokalít Tvrdošoviec, Praha 2019.

HAJNALOVÁ, M./BIELICHOVÁ, Z./RAJTÁR, J./KRČOVÁ, D./ČEJKA, T./ŠUSTEK, Z./MIHÁLYIOVÁ, J.: A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. Interdisciplinaria Archaeologica, 2018, roč. IX, vol. 1, 43–69. 

JELÍNEK, P. 2018: Hlavy v nádobách v maďarovsko věteřovsko böheimkirchenskom kultúrnom komplexe. Čo nám môžu povedať? In: Acta Musei Nationalis Pragae, História 72, 2018, č. 1-2, 37-45.

KOVÁR, B.: Sila zániku. Kolapsy starovekých a stredovekých spoločností. Bratislava 2020.

KOVÁR, B./ČAMBAL, R./BUDAJ, M.: The Late La Tène Oppidum in Bratislava. In Iron Age Connectivity in the Carpathian Basin : Proceedings of the International Colloquium from Targu Mures 13–15 October 2017. Cluj-Napoca 2018, 51-64.

TURČAN, V.: Nové nálezy mečov z priestoru Bratislavskej brány. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 41-46.

TURČAN, V. 2018: Nálezy z Carnunta v zbierke SNM-Archeologického múzea. In. J. Mellnerová-Šuteková/M. Bača/P. Pavúk: Ave Edvard! To the Jubilee of Professor E. Krekovič. Bratislava 2018, 191-197.

ZACHAR, L./TURČAN, V.: Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráži a v Trnave. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 213-219.

 

Postery na konferenciách

BIELICHOVÁ, Z./LABUDA, J.: Človek a zvieratá stredovekých banských miest – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 17. ISBN 978-80-558-1140-6.

 

KRČOVÁ, D./HAJNALOVÁ, M./BIELICHOVÁ, Z./MIHÁLYIOVÁ, J./ČEJKA, T./RAJTÁR, J.: Príspevok k poznaniu prírodného prostredia objektu 23 z Hurbanova. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 51. ISBN 978-80-558-1140-6.