cvndp publikacie publikacie

Process and regularities of settlement development in mountain and foothill regions of Western Slovakia

Responsible person: Igor Bazovský/Gertrúda Březinová

Project duration:  1.7.2016 / 30.6.2020

Registration number: APVV-15-0491

Coordinator: Slovak National Museum

Cooperating organization: Institute of Archaeology of Slovak Academy of Science

Key words: Western Slovakia, prehistory and early historical period, proces and regularities of settlement development, mountain and foothill regions, communications, interdisciplinary outputs

P1270962Understanding and comparison of regularities of settlement development within mountain and foothill regions of Western Carpathians within Western Slovakia during prehistory and early historical period. Understanding and comparison of settlement structure and recognition of settlement differencies in both landscape
types. Definition of turning points of settlement development and (for early historical period) an attempt of their correlation with known historical events. Systematic sampling of selected finding complexes and sites for the needs of absolute chronology as well as other cooperating disciplines with an objective to know and define raw material and environmental background within both investigated landscape types. Mapping the communication lines connecting individual microregions and regions within selected space as well as individual regions with neighbouring territories. On the territory of the Western Slovakia the followed objectives will be solved within the regions of Záhorie, Little Carpathians, middle Váh valley, middle and upper Nitra valley, and Danubian Lowland.  vlajka

Conference

Literature

BAZOVSKÝ, I.: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 120-124.

BAZOVSKÝ, I.: Bojovnícky hrob z Cífera (?) a počiatky germánskeho osídlenia Slovenska Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 13-19.

BENEDIKOVÁ, L.: Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 59-71.

BENEDIKOVÁ, L.: Kulturkontakte des slowakischen Teils der Westkarpaten während der Hallstattzeit. In: E. Miroššayová/Ch. Pare/S. Stegmann-Rajtár (Hrsg.): Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Budapest 2017, 335-382.

BIELICHOVÁ, Z.: Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, 111-134.

BIELICHOVÁ, Z./ LABUDA, J.: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici. Zborník Slovenského banského múzea XXV, Banská Štiavnica 2017, 30-69.

BODORIKOVÁ, s./ TÓTH, P./ BIELICHOVÁ, Z.: Kostrový nález z Hronoviec (okr. Levice, Slovensko) datovaný do obdobia eneolitu. Slov. Antropol. 19(2), 2016, 31-43.

BŘEZINOVÁ, G.: Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku. In: K. Harmadyová (zost.): Zborník k životnému jubileu V. Plachej. Bratislava 2017, 45-61.

ČAMBAL, R.: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Včasnolaténske spony z Horných Orešian a Slepého vrch. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 109-118.

ČAMBAL, R.: Spätlatènezeitliche jochendbeschläge aus dem gebier von Bratislava. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 125-132.

ČAMBAL, R.: Nálezy zbraní z neskorej doby laténskej a doby rímskej z Malých Karpát. Waffenfunde aus der Spätlatènezeit und der Römischen Kaiserzeit aus den Kleinen Karpaten. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 5-12.

HAJNALOVÁ, M./BIELICHOVÁ, Z./RAJTÁR, J./KRČOVÁ, D./ČEJKA, T./ŠUSTEK, Z./MIHÁLYIOVÁ, J.: A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. Interdisciplinaria Archaeologica, 2018, roč. IX, vol. 1, 43–69. 

TURČAN, V.: Nové nálezy mečov z priestoru Bratislavskej brány. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 41-46.

ZACHAR, L./TURČAN, V.: Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráži a v Trnave. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 213-219.

Posters:

BIELICHOVÁ, Z./LABUDA, J.: Človek a zvieratá stredovekých banských miest – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 17. ISBN 978-80-558-1140-6.

KRČOVÁ, D./HAJNALOVÁ, M./BIELICHOVÁ, Z./MIHÁLYIOVÁ, J./ČEJKA, T./RAJTÁR, J.: Príspevok k poznaniu prírodného prostredia objektu 23 z Hurbanova. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 51. ISBN 978-80-558-1140-6.