cvndp publikacie publikacie

Human and landscape in Kysuce and adjacent Považie region in middle ages and beginning of modern age

Principal investigator:  PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Investigators: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Marek Vojteček, PhD., Mgr. Michal Holeščák, PhD., Mgr. Peter Debnár

Project duration: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020

Registration number: APVV-15-0330

Coordinator: Archaeological Institute SAS

Key words: Northwestern Slovakia, middle ages, early modern age, mountaneous region, landscape archaeology

Project objectives

Researched area
Researched area

Main result of the project will be complete settlement model of the area of Kysuce region from the beginnings of middle ages to the beginning of modern era, by evaluation of archaeological and enviromental sources. Database of all types of archaeological sources from the period of more than one millenium will be confronted with chosen characteristics of natural environment, leading to the analysis of cultural landscape and historical settlement structures. Emphasis will be put not only on the processing of known archeological finds and localities, but also on recognoscation of terrain by modern prospection methods, using GIS and processing the database by statistical methods.

Activities in year 2016

Activities in year 2017

Activities in year 2018

Activities in year 2019

Activities in year 2020

Publications

BEDNÁR, Peter: Hrady a opevnené sídla v stredoveku. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 22 – 24. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter. Drevozemné opevnenia v Kysuckej vrchovine. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 251 – 262.

BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.). Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017. 236 s. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.). Budatínsky hrad.  2. rozšírené vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Žilina : Považské múzeum, 2019. 279 s. ISBN 978-80-88877-81-7

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Stredoveký hrad z pohľadu architektúry a archeológie. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 40 – 47. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Prestavby hradu za Suňogovcov z pohľadu najnovších výskumov. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 59 – 68. ISBN 978-80-88877-81-3

STANEKOVÁ Zuzana – BEDNÁR, Peter: Archeologické nálezy z výskumu hradu. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 126 – 135. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – VOJTEČEK, Marek – DAŇOVÁ, Klaudia. Nález stredovekej cesty v katastri obce Nededza, okres Žilina. In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II. Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Považské múzeum v Žiline. Žilina 2017, 25 –40. ISBN 978-80-88877-78-3

FUSEK, Gabriel: Prieskum na hradisku Veľký vrch v Divinke. AVANS 2013, 2018, 59 – 62, 170.

FUSEK, Gabriel: Kleiner Hortfund von Divinka. In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Archeologický ústav SAV. Nitra 2017, 33 – 44. ISBN 978-80-8196-009-3

FUSEK, Gabriel: Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch. In: Informačník obce Divinka-Lalinok, roč. 7, č. 1/2017, 8 – 10.

FUSEK, Gabriel: Early Medieval Hillfort in Divinka, Northwestern Slovakia. In: J. Lux – B. Štular – K. Zanier (ur./eds.): Slovani, naša dediščina/Our heritage: the Slavs. Ljubljana 2018, 103 – 107.

FUSEK, Gabriel. Pevnostný systém hradiska v Divinke. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 208  – 240.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal: Najstaršie opevnenie Veľkého vrchu v Divinke. In: Sídla, artefakty a čas… Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra – Vrútky 2018, s. 83 – 94. ISBN 978-80-8196-020-8.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal: Hillfort in Divinka in NW Slovakia. In: T. Tkalčec – T. Sekelj Ivančan – S. Krznar – J. Belaj (eds.): Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb 2019, 137 – 146.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal. Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, č. 66, 161 – 172. ISSN 0560-2793.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea: Hradisko v Divinke vo veľkomoravskom období. Monumentorum tutela 29, 2018, 85 – 96.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea: Slovanské hradisko na Veľkom vrchu/Slavic Hillfort on Big Hill. Katalóg výstavy/Exhibition Catalogue. Žilina 2020. ISBN 978-80-88877-86-8.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea – STANEKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum hradiska na Veľkom vrchu v Divinke. Predbežná správa. In: SLIACKA, Simona (Ed.): Výsledky nových archeologických výskumov na Strednom Slovensku. Ružomberok 2016, 75 – 84.

HOLEŠČÁK, Michal: Stredoveká pevnosť na vrchu Hradisko. In: Informačník obce Divinka-Lalinok, roč. 8, č. 1/2018, 13.

HOLEŠČÁK, Michal. Medieval archery equipment from the territory of Slovakia. – Nitra : Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, 2019. 124 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXXI. ISBN 978-80-8196-033-8.

HOLEŠČÁK, Michal. „Severský“ hrot šípu z Divinky. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II. Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. – Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská, 2019, s. 91–94. ISBN 978-80-973032-2-8.

HOLEŠČÁK, Michal – SLANÁ, Andrea: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Divinke, poloha Hradisko. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 241 – 249.

HOLEŠČÁK, Michal – SLANÁ, Andrea: Stredoveký hrádok v Divinke a Divine. In: Slovenská archeológia 68, 2020, 335 – 351.

VOJTEČEK, Marek. Malé šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica 41/2, 2016, 195–210.

VOJTEČEK, Marek. Relikty novovekého fortifikačného systému v Čiernom na Kysuciach. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 296 – 315.

VOJTEČEK, Marek – NEMERGUT, Adrián. Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obci Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc. Archaeologia historica 41/2, 2016, 525 – 544.

 

Field activities

Divinka, locality Veľký vrch

Divinka, locality Hradisko