cvndp publikacie publikacie

International projects


Programs: Inter-Academic Agreement (MAD)

Život a smrť v neolitických a eneolitických komunitách v strednom Podunajsku (Life and death of Neolithic and Aeneolithic communieties in middle Danube)
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2013 – 31.12.2015

 

Archeológia Polska a Slovenska od sklonku antiky do vrcholného stredoveku (Archaeology of Poland and Slovakia from late antiquity to the High Middle Ages )
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2013 – 31.12.2015


Programs: Inter-Constitutional Agreement

Dohoda o vedeckej spolupráci – Oxford Radiocarbon Acceleration Unit (Research Laboratory for Archaeology and the History of Art)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.
Trvanie projektu: 1.9.2015 – 31.08.2020

Annotation: The strategic objective of the agreement is to unite the efforts of both institutions in the research of ancient cultures, traditions and technological innovation in Europe. Radiocarbon dating, DNA, samples selection and collaboration in results of the research in Archaeology of Prehistory and Bronze Ages.

 

Zmluva o vzájomnej spolupráci (Agreement on co-operation)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2009 – 9.8.2019

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Slezská univerzita Opava

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Spolupráca pri sprístupňovaní výsledkov vedy formou organizovania spoločných odborných konferencií, seminárov, pracovných stretnutí a výstav, ako aj publikovania odborných štúdií a recenzií v periodikách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní na vedecké pobyty – Europäisches Burgeninstitut Braubach

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Trvanie projektu: 1.4.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Študijné a pracovné pobyty vedeckých a odborných pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskieho, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Podpora a realizovanie študijných a pracovných pobytov odborných a vedeckých pracovníkov na pracoviskách partnerskej inštitúcie.

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Ústav archeologické památkové péče, v.v.i. Brno

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.3.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Financovanie jednotlivých pobytov sa uskutoční po vzájomnej dohode a podľa možností pozývajúcej strany. Dĺžka študijných pobytov jednotlivých pracovníkov neprekročí dobu 2 mesiacov.

 

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb – AMS 14C datovanie archeologických vzoriek – Foundation of the A. Mickiewicz University

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.10.2015 – 31.12.2018

Anotácia: Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby v rámci zákazky AMS 14C datovanie archeologických vzoriek.

 

Transkarpatské spoločensko-kultúrne pomery obyvateľstva badenskej kultúry v povodí hornej Visly a na slovenskom území severného Potisia (3300-2900 BC) (Trans-Carpathian cultural relations of the Baden Culture from areas of the Lesser Poland and Eastern Slovakia (3300-2900 BC).)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Trvanie projektu: 1.3.2014 – 31.12.2016

 

Dohoda o spolupráci – Régészeti Intézet, Magyar Tudományos akadémia

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2010 – 31.12.2015

 

Dohoda o spolupráci – Uniwersytet Jegielloński, Instytut archeologii, Kraków

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci – Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vedeckej spolupráci- Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018

 

Zmluva o vzájomnom vysielaní pracovníkov na vedecké pobyty – Archeologický ústav AV ČR Brno, v.v.i.
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2014 – 31.12.2018


Programs: COST

COSCH – Farba a miesto v kultúrnom dedičstve (COSCH – Colour and Space in Cultural Heritage)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2012 – 31.12.2015
Evidenčné číslo projektu: oc-2011-2-10516
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Fachhochschule Mainz – University of applied Sciences
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 57


Programs: Culture 2000

Archeologické krajiny Európy (Archaeolandscapes Europe)

Zodpovedný riešiteľ: Ing. Elena Blažová
Trvanie projektu: 15.9.2010 – 14.9.2015
Evidenčné číslo projektu: 2010 – 1486/001-001
Organizácia je koordinátorom projektu: nie
Koordinátor: Roman-Germanic Commission German Archaeological Institute
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 25


Programs: Bilateral – other

Dohoda o spolupráci – Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Trvanie projektu: 1.7.2014 – 31.12.2018
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 4

 

Kniežacia hrobka z Popradu-Matejoviec (Chieftain grave from Poprad-Matejovce)

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2010 – 31.5.5015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1


Programs: Other

Archeologický výskum pravekých montánnych objektov na ťažbu v Španej Doline – Deutschen Bergbau-Museum Bochum

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.1.2015 – 31.12.2016

 

Zisťovanie proveniencie (pre)historických kultúrnych zvyškov v regióne Slovenska na základe elementálnych a izotopických prvkov (Investigation of provenance of (pre)historic cultural remains in the Slovak region by elemental and isotopic fingerprints)

Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 1.12.2013 – 31.12.2016
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Sídliskové výskumy na juhozápadnom Slovensku od neolitu do doby bronzovej/Siedlungskundliche Forschungen in der Südwestslowakei vom Neolithikum bis zur Bronzezeit

Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora,DrSc.
Trvanie projektu: 1.1.2016 – 31.12.2017

Anotácia: Archeologické práce sa uskutočnia vo Vrábľoch a okolí, Budú predstavovať terénne výkopové práce, povrchový prieskum a prospekciu. Súčasne sa bude spracovávať a dokumentovať nálezový materiál. Metodické postupy sa dohodnú spoločne.

 

Fidvár bei Vráble – eine Siedlung an der Schnittstelle der alteuropäischen Metallurgieprovinzen. Interkulturelle Dynamik und Umweltveränderungen an einer landschaftsökologischen Schlüsselregion im östlichen Zentraleuropa.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.9.2011 – 31.8.2015
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1

 

Výskum v Mýtnej Novej Vsi na Ponitrí v roku 2014
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Trvanie projektu: 1.8.2014 – 31.8.2014
Organizácia je koordinátorom projektu: áno
Počet spoluriešiteľských inštitúcií: 1