cvndp publikacie publikacie

Awards of the IA SAS

Golden plaque of the IA SAS

In category Honourable member of IA SAS
Univ. Prof. dr. Herwig Friesinger, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Dlhoročný spolupracovník ústavu, ktorý sa zaslúžil o úzke kontakty medzi rakúskou a slovenskou archeológiou a tieto vedecké väzby prinášajú ovocie v podobe stálej pomoci našim pracoviskám i v podobe mnohých pozoruhodných vedeckých projektov (napr. medzinárodné konferencie „Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum.

Prof. dr. Siegmar von Schnurbein, Römisch-germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt am Main
Popredný európsky odborník a dlhoročný riaditeľ RGK des DAI systematicky podporoval rozvoj slovenskej archeológie a neobyčajne sa zaslúžil o začlenenie hlavne našich mladých bádateľov do medzinárodnej spolupráce cestou podpory ich študijných pobytov a zapojenia do európskych vedeckých projektov.

PhDr. Titus Kolník, DrSc., Nitra
za skvelé dlhoročné výsledky v oblasti archeológie doby rímskej.

v kategórii Podporovateľ slovenskej archeológie

 

In category Patron of the Slovak archaeology

Doc. JUDr. Róbert Fico, predseda Vlády Slovenskej republiky
Róbert Fico sa svojím osobným i štátnickým záujmom podstatným spôsobom angažoval v prospech rozvoja slovenskej vedy a výskumu našich najstarších dejín. Jeho zásluhou bolo možné po rokoch opätovne zahájiť systematický archeologický výskum na Slovensku.

Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Fyzikálny ústav SAV Bratislava
Dlhoročný predseda Slovenskej akadémie vied, ktorý významne podporil činnosť AÚ SAV a archeologický výskum na Slovensku.

 

Silver plaque of the IA SAS

In category Corresponding member of the Institute of Archaeology

Prof. Dr. Csanád Bálint, riaditeľ Régeszeti Intézete MTA, Budapest
za úzku spoluprácu medzi oboma ústavmi
PhDr. Darina Bialeková, CSc., Nitra,
za pozoruhodné výsledky v oblasti výskumu včasného stredoveku
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., podpredseda Vlády SR
za dlhodobú pomoc a spoluprácu
PhDr. Zlatica Čilinská, DrSc., Košice,
za výsledky pri výskume obdobia avarského kaganátu
Prof. Dr. Falko Daim, Römische-Germanisches Zentralmuseum Mainz
za intenzívnu pomoc slovenskej archeológii
Prof. Dr. Bernhard Hänsel, Seminar für Frühgeschichte, Berlin
za dlhoročnú podporu výskumu doby bronzovej na Slovensku
Prof. Dr. Joachim Henning, Vor- und Frühgeschichte Institut für Archäologische Wissenschaften Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom
PhDr. Mária Lamiová, CSc., Košice
za priekopnícku prácu pri výskume doby rímskej na východnom Slovensku
Prof. Dr. Friedrich Lüth, Erster Direktor, RGK des DAI, Frankfurt am Main
za intenzívnu podporu spoločných slovensko-nemeckých projektov
Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc., Bratislava,
za záslužnú pedagogickú činnosť a za spoluprácu pri výskume doby bronzovej
Dr. Shehab A. H. Shehab, Department of Museums and Antique Director, National Council for Arts and Letters, Safat, Kuwait
za organizáciu Kuvajtsko-slovenskej misie
Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc., Modra,
za záslužnú pedagogickú a vedeckú prácu
Doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., Archeologický ústav AV ČR, Brno
za realizáciu úspešných česko-slovenských vedeckých projektov
Doc,. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., Archeologický ústav AV ČR Brno
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom SAV
Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc., Moravské zemské muzeum Brno
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom SAV
Doc. PhDr. Vratislav Janák, CSc., Ústav archeologie, Slezská univerzita, Opava
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom SAV
Dr. phil. Knut Rassmann, Römisch-Germanische Kommission des DAI, Frankfurt am Main
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom SAV
Prof. dr. hab. Michal Parczewski, Instytut Archeologii, Rzesów
za dlhodobú aktívnu spoluprácu s Archeologickým ústavom SAV
Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
významný vedecký pracovník, popredný odborník na obdobie stredoveku, riaditeľ ústavu v rokoch 1991-2008
Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., Archeologický ústav SAV, Nitra
významný vedecký pracovník, popredný odborník na dobu bronzovú, dlhoročný vedúci oddelenia a odborný garant vzdelávacích a hodnotiacich procesov

 

Silver plaque of the IA SAS

In category Patron of the Slovak archaeology

Ing. akad. arch. Ladislav Švihel, Nitra,
za dlhoročnú podporu a propagáciu slovenskej archeológie
Ing. Radovan Majerský, gen. riaditeľ sekcie rozpočt. politiky Ministerstvo financií, Bratislava
za intenzívnu pomoc pri záchrane archeologického kultúrneho dedičstva
Ing. Miloš Nosál, CSc., riaditeľ št. rozpočtu Ministerstva financií, Bratislava
za účinnú podporu a pomoc slovenskej archeológii

 

Bronze plaque of the IA SAS

In category Significant worker of the IA SAS

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., vedúci vedecký pracovník, odborník na dobu bronzovú
PhDr. Július Béreš, CSc., dlhoročný vedúci vysunutého pracoviska v Košiciach
Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc., vedúci vedecký pracovník, popredný odborník na dobu bronzovú
PhDr. Elena Miroššayová, CSc., významná vedecká pracovníčka, špecialistka na dobu železnú
Doc. PhDr. Juraj Pavúk, DrSc., vedúci vedecký pracovník, špecialista na mladšiu a neskorú dobu kamennú
Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc., významný vedecký pracovník, popredný odborník na obdobie stredoveku, riaditeľ ústavu v rokoch 1991-2008
PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc., vedúci vedecký pracovník, špecialista na dobu bronzovú, dlhoročný štatutárny zástupca riaditeľa
Prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc., dlhoročný popredný vedecký pracovník a funkcionár ústavu, špecialista na dobu bronzovú
PhDr. Ivan Cheben, CSc., samostatný vedecký pracovník a I. zástupca riaditeľa AÚ SAV
Doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc., samostatný vedecký pracovník, odborník na obdobie avarského kaganátu
PhDr. Milan Hanuliak, DrSc., vedúci vedecký pracovník, vedúci oddelenia a odborník na obdobie stredoveku
PhDr. Peter Šalkovský, DrSc., vedúci vedecký pracovník, odborník na obdobie stredoveku
PhDr. Rudolf Kujovský, CSc., samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia a dlhoročný predseda OZ AÚ SAV
PhDr. Karol Pieta, DrSc., vedúci vedecký pracovník, dlhoročný vedúci oddelenia a zástupca riaditeľa AÚ SAV

 

Bronze plaque of the IA SAS

In category Co-worker of the IA SAS

PhDr. Juraj Bartík, CSc., riaditeľ Archeologického múzea Slovenského národného múzea
Prof. Jozef Bujna, CSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dlhoročný pracovník i riaditeľ ústavu
Prof. Janka Hečková, CSc., vysokoškolská pedagogička, bývalá dlhoročná pracovníčka ústavu
Doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc., vysokoškolská pedagogička, bývalá dlhoročná pracovníčka ústavu
PhDr. Jozef Moravčík, aktívny spolupracovník ústavu
PhDr. Priska Ratimorská, aktívna spolupracovníčka ústavu
PhDr. Mária Rejholcová, dlhoročná odborná pracovníčka ústavu, špecialistka na výskum ranostredovekých pohrebísk
Prof. PhDr. Peter Romsauer, CSc., vysokoškolský pedagóg, bývalý dlhoročný pracovník ústavu
Ing. Jozef Zabák, dlhoročný vedúci ekonóm ústavu