cvndp publikacie publikacie

AVANS

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku


Editors:

PhDr. Ivan Cheben, CSc. – PhDr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček, PhD.

Issued by: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Address of the editorial office: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Contacts:
K. Daňová: 0902/925 667, klaudia.danova@savba.sk
M. Vojteček: 0902/925 643, marek.vojtecek@savba.sk

Logo AVANS

The periodical  Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku – AVANS (Archaeological excavations and finds in Slovakia) provides a complex information and general overview about the results of the archaeological excavations and surveys, as well as about sporadic and unique finds for the previous calendar year from the whole Slovak territory.

Vážená autorka, vážený autor!

Každoročne redakcia AVANS-u  oslovuje prispievateľov a pripomína im základné informácie ohľadne predloženia príspevku/-kov. Redakcii AVANS-u záleží na tom, aby sa výsledky archeologického bádania za každý kalendárny rok dostali odbornej verejnosti čo najskôr. K tomu môže prispieť autor príspevku tým, že dodrží požadované pokyny v takom rozsahu, ako sú uvedené v Pokynoch pre úpravu rukopisov (Nitra 2006), prístupných na www.archeol.sav.sk. Aby bol príspevok v súlade s požiadavkou redakcie, autor musí dodržať nasledovné:

A/ Text príspevku musí obsahovať:

1) názov príspevku a meno s adresou autora/-ov (aj mailovou);
2) v prvom odstavci musí byť uvedený názov lokality, okres, názov polohy, uvedený druh náleziska, spôsob získania, chronologické a kultúrne zaradenie, uloženie nálezov (neskracovať názov inštitúcie);
3) písať v textovom editore (Word) podľa bežných požiadaviek, t. j. bez akéhokoľvek zvýrazňovania a úprav textu;
4) v texte i v záhlaví príspevku uviesť súčasný stav správneho členenia SR; odlíšiť aj či ide o miestnu časť obce;
5) v texte príspevku uvádzať presnejšie charakteristiku nálezových celkov (nepoužívať napr. našlo sa/ obsahoval niekoľko zlomkov keramiky; pár silexov; väčší počet a pod.);
6) súčasťou je aj výstižné zhrnutie /nie skopírovanie pôvodného textu !/, ktoré musí obsahovať: názov príspevku, meno autora/-ov, lokalizáciu a základné údaje o nálezisku alebo nálezovom súbore, t. j. nesmú chýbať údaje uvedené v prvom odstavci.
B/ Ilustrácie vyhotoviť pre každý príspevok nasledovne:

1) Prílohy (formát JPG, TIFF, CDR) predkladať výlučne v elektronickej podobe s rozlíšením minimálne 300 dpi pre fotografiu a 600 dpi pre kresbu, doplnené grafickou mierkou. Text k obrázkom písať samostatne pre každý príspevok s uvedením autora a názvu príspevku. Formát pre celostranový obrázok je 164 x 240 mm. Ak posielate viacero obrázkov prosím upravte ich do zrkadla.
C/ Sprievodný materiál príspevku:

1) súčasťou rukopisu je vyplnený registračný lístok pre každý príspevok a nálezisko;
2) s príspevkom je nevyhnutné predložiť aj kartu CEANS, ktorú je potrebné vyplniť podľa požadovaných kritérií – za každú lokalitu samostatne. Autor dostane autorský výtlačok periodika iba po dodaní karty CEANS.
Všeobecné požiadavky:

Text rukopisu predloží autor Redakcii AVANS-u na CD aj s ilustráciami, prípadne mailom (redakcia AVANS-u potvrdí jeho prijatie), do

28. februára v kalendárnom roku

Príspevky doručené po tomto termíne budú zaradené do najbližšieho vydania AVANS-u. Redakcia vráti autorke/-ovi/-om na doplnenie príspevok, ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti s tým, že pre zaradenie príspevku bude rozhodovať dodržanie termínu potrebného na opravu textu alebo ilustrácie. Redakcia žiada prispievateľov, aby svoje príspevky, najmä pokiaľ ide o prieskumnú činnosť a sledovanie diaľkových línií, spracovali v jednom celku tak, aby jednotlivé náleziská boli v abecednom poradí, príp. aby ich zoradili v poradí sledovanej trasy. Redakcia zároveň upozorňuje prispievateľov, že do periodika nezaradí rukopis o takých náleziskách (ide o nálezy z povrchových zberov), ktoré neobsahujú novú informáciu, resp. poskytujú iba známe informácie o nálezoch už dávnejšie publikovaných.

Mgr. Klaudia Daňová, PhD. – Mgr. Marek Vojteček
redaktori periodika AVANS

Oznam o forme príspevku vo formáte (*.doc)
Registračný lístok AVANS (*.jpg)
Karta CEANS (Formát A3), 1. strana (*.tif)
Karta CEANS (Formát A3), 2. strana (*.tif)


List of numbers:

AVANS 2019
AVANS 2018
AVANS 2017
AVANS 2016
AVANS 2015
AVANS 2014
AVANS 2013
AVANS 2012
AVANS 2011
AVANS 2010
AVANS 2009
AVANS 2008
AVANS 2007
AVANS 2006
AVANS 2005
AVANS 2004
AVANS 2003
AVANS 2002
AVANS 2001
AVANS 2000
AVANS 1999
AVANS 1998
AVANS 1997
AVANS 1996
AVANS 1995
AVANS 1994
AVANS 1993
AVANS 1992
AVANS 1991
AVANS 1990
AVANS 1989
AVANS 1988
AVANS 1987
AVANS 1986
AVANS 1985
AVANS 1984
AVANS 1983
AVANS 1982
AVANS 1981
AVANS 1980
AVANS 1979
AVANS 1978
AVANS 1977
AVANS 1976
AVANS 1975
AVANS 1974Staršie čísla časopisu AVANS sú dostupné v elektronickej forme na stránkach projektu CEVNAD na karte Literatúra.