cvndp publikacie publikacie

Medieval Nitra in material sources

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Mário Bielich, PhD., PhDr. Gabriel Fusek, CSc., PhDr. Eva Fottová, PhDr. Ján Hunka, CSc., prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., RNDr. Mgr. Marián Samuel, PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.,

doc. PhDr. Jozef Zábojník,  CSc.,

Doba riešenia: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

Registračné číslo: APVV-16-0449

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Kľúčové slová: stredovek, lokalita, objekt, materiálna kultúra, topografia, typológia, štruktúra a vývoj osídlenia

 

mapa-na-web
Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti

Ciele projektu

K cieľom projektu patrí zámer vypracovať prierezový prehľad osídlenia mikroregiónu Nitry na základe archeologických lokalít, nálezových kontextov a materiálnej kultúry, zostaviť topografiu osídlenia daného územia, odborne vyhodnotiť materiál z významných, no dosiaľ nespracovaných lokalít, rektifikovať niektoré dávnejšie sformulované uzávery, aktualizovať charakteristiky lokalít, doplniť vypovedacie schopnosti nálezového fondu. Sústredením tejto kolekcie informácií vznikne kolektívna monografia. Jej obsah bude prezentovať komplexnú a vedecky fundovanú koncepciu dejinného vývoja vypracovanú na základe výsledkov archeologického bádania a ďalších styčných disciplín.

 

 

Činnosť v roku 2017

okrasny-kotuc-z-nitry_hornych-krskanoch
Okrasný kotúč z pohrebiska v Nitre-Horných Krškanoch

1. Pramenná základňa. Počas prvého polroka riešenia projektu, zredukovaného z objektívnych príčin o tri mesiace, sa postupovalo podľa vypracovaného harmonogramu. V súlade so stanovenou štruktúrou zhromažďovali riešitelia východiskovú pramennú databázu, študovali zverejnené publikačné výstupy i archívne materiály, ktoré vytvoria obsahovú náplň príslušných tematických okruhov.

 2. Tvorba pracovnej databázy. Pristúpilo sa k selekcii stredovekých nálezísk z centrálnej databázy ISAU, v ktorej je evidovaných 1131 nálezových správ mapujúcich osídlenie Nitry od praveku po novovek.

3. Publikačná činnosť. Z pripravovanej monografickej štúdie do interného časopisu s titulom „Pohrebisko z 10. storočia v Nitre-Horných Krškanoch“ je ukončená textová časť katalógu, a prvej kapitoly. Rozpracovali sa ilustračné tabuľky s plánmi hrobov a kresbami nálezov.

4. Vedecké podujatia. Dvaja pracovníci sa zúčastnili, vedeckého podujatia organizovaného v Rakúsku, na ktorom predniesli dva referáty. Ich písomná verzia bude publikovaná v konferenčnom zborníku.