cvndp publikacie publikacie

PhD Students

Internal study mode

Since 1st September 2019

Mgr. Štefan Olšav

Topic: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Supervisor: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Consultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.

 

Since 1st September 2020

Mgr. Petra Dragonidesová

Topic: Sociálna štruktúra pohrebísk germánskej spoločnosti doby rímskej na základe analýzy pohrebísk v dolnom Pomoraví

Supervisor: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

Since 1st September 2021

Mgr. Urszula Mariola Śmigielska, M.A. 

Topic: Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Supervisor: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Since 1st September 2022

Mgr. Anna Kalapáčová

Téma dizertačnej práce: Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej dobe rímskej

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

 Mgr. Lucia Popovičová

Téma dizertačnej práce: Charakteristika štiepaných kamenných industrií v severovýchodnej časti Karpatskej kotliny po poslednom glaciálnom maxime s dôrazom na lokalitu Kašov I

Školiteľka: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

 

Mgr. Jarosław Wójcik

Téma dizertačnej práce: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

 

External study mode

Since 1st September 2017

Mgr. Martin Pristáš
Topic: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Supervisor: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Above-standard study

Since 1st September 2016

Mgr. Peter Debnár

Topic: Ťažba a spracovanie železa v priestore Vnútorných Západných Karpát vo vrcholnom a neskorom stredoveku

Supervisor: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.

 

Since 1st September 2016

Mgr. Denisa Krčová

Topic: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a barbarskom prostredí na Slovensku

Supervisor: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Since 1st September 2017

Mgr. Miloš Čierny

Topic: Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Supervisor: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.