cvndp publikacie publikacie

Doktorandi

Interní doktorandi

Nástup 1.9.2020

Mgr. Petra Dragonidesová

Téma dizertačnej práce: Sociálna štruktúra pohrebísk germánskej spoločnosti doby rímskej na základe analýzy pohrebísk v dolnom Pomoraví

Školiteľ: PhDr. Kristián Elschek, CSc.

 

Nástup 1.9.2021

Mgr. Urszula Mariola Śmigielska, M.A. 

Téma dizertačnej práce: Pohrebný rítus lužickej kultúry na Slovensku a v priľahlých kultúrno-geografických regiónoch na obidvoch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej

Školiteľka: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Nástup 1.9.2022

Mgr. Anna Kalapáčová

Téma dizertačnej práce: Germánske žiarové pohrebisko v Očkove v kontexte vývoja západného Slovenska v mladšej dobe rímskej

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

 Mgr. Lucia Popovičová

Téma dizertačnej práce: Charakteristika štiepaných kamenných industrií v severovýchodnej časti Karpatskej kotliny po poslednom glaciálnom maxime s dôrazom na lokalitu Kašov I

Školiteľka: doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

 

Mgr. Jarosław Wójcik

Téma dizertačnej práce: Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny

Školiteľ: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

 

Nástup 2. 9. 2023

Mgr. Dominika Hulková Ferenčáková

Téma dizertačnej práce:  Každodenný život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

 

Mgr. Erich Fazekas

Téma dizertačnej práce:  Osídlenie dolného Pohronia a Poiplia v neolite až v dobe halštatskej vo svetle interakcií človeka a krajiny

Školiteľ: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

 

Externí doktorandi

Nástup 1.9.2017

Mgr. Martin Pristáš
Téma dizertačnej práce: Počiatky župného centra Zemplín a jeho zázemia
Školiteľ: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Nadštandardné štúdium

Nástup 1.9.2016

Mgr. Denisa Krčová

Téma dizertačnej práce: Rímsko-provinciálna keramika staršej doby rímskej a spôsoby jej používania v limitnom a barbarskom prostredí na Slovensku

Školiteľ: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

 

Nástup 1.9.2017

Mgr. Miloš Čierny

Téma dizertačnej práce: Výrobky z kostí a parohoviny z feudálnych sídiel 11.-15. storočia na Slovensku vo svetle nálezov z Pustého hradu vo Zvolene

Školiteľ: prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.