cvndp publikacie publikacie

Domáce projekty

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Číslo projektu: Návratová projektová schéma SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky

Začiatok projektu:  1. 7. 2023

Koniec projektu: 31. 7. 2024

 Názov projektu: Produkcia a distribúcia bronzu na opevnených sídliskách staršej doby bronzovej na východnom Slovensku z pohľadu geochemických analýz

Anotácia:

Rozšírenie technológie výroby a spracovania nového materiálu – bronzu v počiatkoch doby bronzovej výrazne stimulovalo vývoj spoločnosti naprieč celou Európu. V oblastiach východného Slovenska sa toto obdobie spája s výstavbou opevnených sídlisk otomansko-füzesabonskej kultúry. Osídľovali ich komunity s komplexnejšou organizáciou a sústreďovali výrobné a obchodné aktivity, medzi ktorými mala dominantné postavenie práve metalurgia bronzu. Napriek početným dokladom o výrobe rôznych artefaktov nateraz absentujú dáta, ktoré by umožňovali exaktnejšie rekonštruovať provenienciu a cirkuláciu spracovávanej medi. Prostredníctvom analýz geochemických vlastností bronzov, ktoré mohli byť odlievané miestne na vybraných opevnených sídliskách bude možné porovnať a odlíšiť parametre výrobných areálov vo viacerých regiónoch. Súčasne analytická konfrontácia artefaktov s geologickými vzorkami medených rúd dovolí preskúmať hypotézu o lokálnom pôvode suroviny a jej význame v európskom kontexte.

Abstract: The technological diffusion of new metal alloy– bronze significantly stimulated the overall social progress across Europe at the beginning of the Bronze Age. This era culturally belonging to the Otomani-Füzesabony culture, was in eastern Slovakia linked with the formation of a settlement network consisting of fortified sites. They were inhabited by complex communities, that cumulated craft activities and exchange trade, where products of bronze metallurgy played a key role. Despite undoubted on-site production of various artefacts, data allowing a more exact provenance and circulation studies of metal alloys in use are for now missing. By applying a geochemical analytical approach focused on bronzes of presumed local origin chosen from fortified sites we will be able to define the parameters of metal production in several regions. At the same time, the analytical confrontation of the artefacts supplemented by geological copper ores will allow examining the hypothesis about presumed local raw material exploitation and evaluation of its significance in the European context.

 

Manažment údajov inštitúcie verejnej správy

Názov: Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky

Doba trvania: 1. 10. 2021-30. 9. 2023

Hlavný riešiteľ za AU SAV: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Spoluriešitelia z AU SAV: PhDr. Peter Bednár, CSc., Ing. Elena Blažová,

Program: OPII-2019/7/6-DOP –

Anotácia: projekt je zameraný na skvalitnenie manažmentu údajov evidovaných v CEANS (Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku) a ich sprístupňovanie odborníkom pracujúcim v odbore archeológia a história, štátnej a verejnej správe i laickej verejnosti.

Abstract: The project is aimed at improving the management of data recorded in CEANS (Central Evidence of Archaeological Sites in Slovakia) and their accessibility to professionals working in the field of archaeology and history, state and public administration as well as the general public.

 

Mobilitný projekt Slovenská akadémia vied – Rumunská akadémia vied

Názov: Konektivita v dobe železnej v Karpatskej kotline/Connectivity in the Iron Age in the Carpathian Basin

Schéma: Mobilitný projekt Slovenská akadémia vied – Rumunská akadémia vied

Začiatok: 2022

Koniec: 2023

Vedúci GP: Mgr. Lucia Benediková, PhD. – Dr. Habil. Aurel Rustoiu

Členovia kolektívu: AÚ SAV: Mgr. Lucia Benediková, PhD.; doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.; Mgr. Branislav Kovár, PhD.; PhDr. Karol Pieta, DrSc.; Mgr. Petra Dragonidesová (D); Mgr. Urszula Śmigielska (D); Institute of Archaeology and Art History, Romanian Academy, Cluj-Napoca branch: Dr. Habil. Aurel Rustoiu; Dr. Mariana Egri; Dr. Andreea Drăgan; Mgr. Adrian Căsălean (D)

Anotácia: V dobe železnej (DŽ) sa Karpatská kotlina (K.K.) stala územím interakcií medzi domácimi a migrujúcimi komunitami z rôznych regiónov. V archeológii sa konektivita dá chápať ako komplexný a rôznorodý rámec kontaktov a interakcií medzi rôznymi komunitami. Jej vplyv sa dá pozorovať na zmenách v spôsobe života, subsistenčných stratégiách, rituálnom a sociálnom správaní. Konektivita týchto komunít formovala ich sociálnu a ekonomickú dynamiku a vznik konštruktov identít, ktoré sa stávali základnými prvkami pri utváraní sociálnej a kultúrnej krajiny. Projekt predstavuje inovatívny multidisciplinárny prístup, zacielený na výskum rôznorodých spôsobov, akým komunity DŽ vnútri karpatského oblúka komunikovali so svojím životným prostredím, pričom utvárali, využívali a formovali krajinu. Prispeje k lepšiemu pochopeniu procesov konektivity v DŽ a ich vplyvu v rámci K.K. ako súčasti spoločnej európskej historickej tradície a kultúrneho dedičstva.

Abstract: During the Iron Age (IA) the Carpathian Basin (C.B.) became a territory of interactions between indigenous and incoming people from different regions. In archaeology, the connectivity can be understood as a complex and diverse range of contacts and means of interaction between various communities. Their impact can be observed through the changes occurring in the way of life, subsistence strategies, ritual and social behaviour. The networks of connectivities of these communities had shaped their social and economic dynamics and the emergence of identity constructs, all being fundamental elements in the formation of local social and cultural landscapes. The project proposes an innovative, multi-disciplinary approach, aiming to investigate the ways in which different IA communities inside the Carpathians range interacted with the environment, creating, using and manipulating specific landscapes. It will contribute to a better understanding of the IA connectivity processes and their impact across the C.B. as the part of the common European historical tradition and cultural heritage.

 

Granty pre doktorandov

Číslo projektu: DoktoGranty UGA-I/12/2023

Začiatok projektu: 01. 11. 2023

Koniec projektu: 30. 04. 2024

Názov projektu: Analýza opotrebovania bronzových zbraní obdobia kultúr popolnicových polí na Slovensku.

Vedúci projektu: Mgr. Jaroslaw Wójcik

 

Číslo projektu: DoktoGrant–APP0409

Začiatok projektu: 01.01.2023

Koniec projektu: 31.12.2023

Názov projektu: Burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and neighboring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze and Early Iron Age

Vedúci projektu: Mgr. Urszula Śmigielska

Anotácia: Cieľom projektu je analýza pohrebného rítu lužickej kultúry na Slovensku a porovnanie so susednými kultúrno-geografickými regiónmi na oboch stranách karpatského oblúka v dobe bronzovej a mladšej dobe železnej. Analyzované budú špecifické aspekty pohrebného rituálu a jeho vývoj v čase a priestore. Zohľadnené budú aj antropologické údaje. Vykonajú sa štatistické analýzy s cieľom dospieť k objektívnym záverom o pohrebných rituáloch obyvateľstva lužickej kultúry. Tento výskum umožní identifikovať špecifické znaky pohrebných rituálov na jednotlivých pohrebiskách, prezentovať podobnosti a rozdiely v týchto rituáloch medzi jednotlivými lokalitami s ohľadom na ich geografickú polohu a chronológiu a porovnať znaky pohrebných rituálov lužickej kultúry na Slovensku s inými, susednými skupinami tejto kultúry. To pomôže lepšie pochopiť pohrebné správanie lužickej kultúry na Slovensku aj ako prvok viery, tradície a kultúrnej identifikácie.

 

Abstract: The aim of the project is the analysis of the burial ritual of the Lusatian culture in Slovakia and comparison with neighbouring cultural-geographic regions on both sides of the Carpathian Arc during the Bronze Age and Early Iron Age. Specific aspects of the funerary ritual and its development in time and space will be analysed. Anthropological data will also be considered. Statistical analyses will be conducted to reach objective conclusions about the burial rituals of the population of the Lusatian culture. This research will allow the identification of specific features of funerary rituals in each burial ground, the presentation of similarities and differences in these rites between sites, with regard to their geographical location and chronology, and the comparison of the features of Lusatian culture funerary rituals in Slovakia with other, neighbouring, groups of this culture. This will help to better understand the funerary behaviour of the Lusatian culture in Slovakia, also as an element of beliefs, tradition, and cultural identification.

 

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

Číslo projektu: VEGA 2/0093/24

Začiatok projektu: 01. 01. 2024

Koniec projektu: 31. 12. 2027

Názov projektu: Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Vedúci projektu: Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Anotácia:

Oscilácie v spoločnosti mladšieho praveku na Slovensku sú tradične identifikované so zmenami materiálnej kultúry a sídelných štruktúr. Tie lepšie uchopíme zhodnotením prínosu už evidovaných archeologických nálezov a nálezísk v širších či užších časopriestorových kontextoch. Stav poznania príčin socio-ekonomických zmien sa naprieč obdobiami a oblasťami rôzni, preto je zámer potrebné implementovať prostredníctvom súbežných, na sebe nezávislých úlohách. Cieľom heuristickej fázy je doplnenie databázy prameňov, ktorá dovolí posúdiť dynamiku využívania sídel. Jej obsah bude spresnený analýzou vybraných artefaktov a ekofaktov s využitím štandardných medziodborových metód. V neposlednom rade sa zameriame na overenie stavu nálezísk s vyšším budúcim výskumným potenciálom pomocou nedeštruktívnej a málo deštruktívnej terénnej prospekcie. Získané poznatky aplikujeme v metodickej oblasti, pri precizovaní interpretačných modelov ako aj v koncepciách budúceho výskumu a ochrany nálezísk.

Abstract: Social transformations of the Late Prehistory Slovakia are mainly identified with changes in material culture and settlement structures. These can be better understood by evaluating previously documented archaeological records within various spatiotemporal contexts. As the current knowledge of socio-economic oscillations and their causes varies across periods and regions, further research must be conducted through a series of concurrent and independent tasks. The heuristic is aimed to supplement the source base allowing for an assessment of the general settlement dynamics. Its content will be refined by analyzing selected artifacts and ecofacts using standard interdisciplinary methods. Finally, we will focus on verifying the sites with future research potential through non-destructive and minimally destructive field surveys. The acquired knowledge will be applied in the methodology, in the refinement of interpretative models, as well as in further research conceptions and archaeological heritage protection.

 

Číslo projektu: VEGA 2/0068/24

Začiatok projektu: 01. 01. 2024

Koniec projektu: 31. 12. 2027

Názov projektu: Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Vedúci projektu: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Anotácia: Hlavným cieľom projektu je zmapovanie, verifikácia a chronologické zaradenie včasnostredovekých (6.–11. stor.) archeologických a historických lokalít na území stredného Ponitria, t. j. stredného povodia rieky Nitra spolu s priľahlými pohoriami Tribeč, Strážovské vrchy a Považský Inovec. Jedna sa o vytvorenie jednoduchého a prehľadného katalógu lokalít (sídlisk, hradísk, pohrebísk) spolu so základmi ich datovania, ktorý následne bude slúžiť ako primárny podklad pri rekonštrukcii historického vývoja regiónu vo včasnom stredoveku. Projekt bude sumarizovať a verifikovať pramennú bázu. Tá bude doplnená o nové prírodovedné analýzy dostupných, či novo získaných vzoriek. Súčasťou riešenia projektu bude aj analýza a vyhodnotenie pramennej bázy a publikovanie týchto analýz v čiastkových štúdiách. Súčasťou koncepcie je aj sprístupnenie najnovších výsledkov výskumov AÚ SAV najvýznamnejších archeologických lokalít stredného Ponitria.

Abstract: The main goal of the project is mapping, verification and chronological classification of early medieval (6th-­11th c.) archaeological and historical sites in the Middle Nitra River basin and adjacent mountain areas: Tribeč, Strážovské vrchy and Považský Inovec. The goal of the project is to create a comprehensive catalogue of sites (settlements, hillforts, burial grounds) including basic information about dating. The catalogue will then serve as the primary basis for reconstructing the historical development of the region in the Early Middle Ages. The project will also summarise and verify the source base, which will be supplemented by new scientific analyses of already available or newly obtained samples. The project solution also includes an evaluation of the source base and the publication of these analyses in partial studies. The project also envisages making available to the public the latest research results of IA SAS on the most important archaeological sites in Middle Nitra Region.

 

Číslo projektu: VEGA 2/0017/24

Začiatok projektu: 01. 01. 2024

Koniec projektu: 31. 12. 2027

Názov projektu: Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Vedúci projektu: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Anotácia: Archeologický výskum je permanentne konfrontovaný s dokladmi používania ohňa tak vo fáze terénneho výskumu, ako aj pri analýze a vyhodnocovaní materiálu. Vo väčšine prípadov sú vo výskume dôležitejšie samotné artefakty a ekofakty, než otázky založenia, udržiavania a kontroly ohňa. Pyrotechnológie sú skryté vo väčšine objektov a predmetov z archeologických kontextov. Tento projekt sa na oheň pokúsi zamerať komplexne, študovať ho v rôznych úrovniach optikou pyroarcheológie, ktorá zahŕňa celý rad dielčích výskumných úloh a výziev. Patrí sem výroba keramiky, metalurgia farebných kovov a železa, výroba fajansy a skla, pyrotechnológie spojené s budovaním/ničením vecí/štruktúr, kremácia, techniky prípravy jedál a konzervovania pokrmov, miesto ohňa v nikotinizme, systémy vykurovania, techniky pretvárania krajiny, bojové techniky alebo otázky symbolizmu, kultu a náboženstva. S ohňom sa stretávame aj pri zániku ľudských sídiel. V súčasnosti sú široké možnosti výskumu uvedených okruhov vrátane využitia moderných metód.

Abstract: Archaeological research is permanently confronted with evidence of the use of fire both in the field research phase and in the analysis and evaluation of the material. In most cases, the artefacts and ecofacts themselves are more important in the research process than the issues of fire establishment, maintenance and control. Pyrotechnologies are hidden in most objects and artefacts from archaeological contexts. This project will attempt to look at the fire in a holistic way, studying it at different levels through the lens of pyroarchaeology, which involves a range of sub-research tasks and challenges. These include pottery making, non-ferrous metallurgy, faience and glass making, pyrotechnologies associated with building/destroying things/structures, cremation, food preparation and food preservation techniques, the place of fire in nicotinism, heating systems, landscape reshaping techniques, warfare techniques, etc. There is a wide range of possibilities for research, including the use of modern methods.

 

Číslo projektu: VEGA 2/0023/24

Začiatok projektu: 01. 01. 2024

Koniec projektu: 31. 12. 2027

Názov projektu: Znovuobjavené staré nálezy. Prínos archívnych materiálov pre poznanie našich starších stredovekých dejín

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia: V archívoch a depozitároch vedeckých inštitúcií sa nachádza dokumentácia z rozsiahlych archeologických výskumov uskutočnených pred viacerými desaťročiami, ktoré nikdy neboli komplexne spracované. Cieľom projektu je sprístupnenie a vedecké vyhodnotenie archívnych fondov z niekoľkých fáz stredoveku (7. – 13. storočie). Základnú pramennú bázu predstavujú rozsiahle sídliská a pohrebiská zo západného Slovenska, doplnené menšími materiálovými súbormi.

Abstract: In the archives and deposits of scientific institutions there is documentation from large-scale archaeological excavations carried out several decades ago, which have never been completely processed. The aim of the project is to make available and scientifically evaluate archival holdings from several phases of the Middle Ages (7th – 13th centuries). The basic source base is represented by large settlements and cemeteries from western
Slovakia, supplemented by smaller material collections.

 

Číslo projektu: VEGA 2/0167/24

Začiatok projektu: 01. 01. 2024

Koniec projektu: 31. 12. 2027

Názov projektu: Hospodárske zázemie “centier” vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia:

V poslednom období sa pomerne veľká pozornosť venovala výskumu mocenských a hospodárskych centier vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku. Najčastejšie išlo o hradiská, ale nezriedkavo aj o neopevnené, resp. spočiatku neopevnené lokality. Na území Slovenska sa menšia pozornosť venovala výskumu zázemia „centier“, prípadne periférii. Aktuálne sa, aj vďaka členom navrhovaného výskumného tímu, zásadne zmenila kvalita poznatkov o sídliskách, pohrebiskách a ďalších typoch objektov v zázemí „centier“: viaceré rozsiahle archeogenetické projekty, množstvo C14 datovaní a celý súbor prírodovedných, najmä environmentálnych analýz, ale aj nových terénnych výskumov a prieskumov. Cieľom projektu je vyhodnotiť tieto informácie v komplexnom pohľade, t.j. nie iba individuálne lokality, ale o novú komplexnú rekonštrukciu sídliskovej siete v sledovaných regiónoch vrátane funkčnej analýzy dobového hospodárstva, rekonštrukciu sociálnych vzťahov, život jednotlivca i skupiny a dopad na politické osudy regiónov i krajiny.

 

Číslo projektu: 2/0033/23

Začiatok projektu: 01.01.2023

Koniec projektu: 31.12.2026

Názov projektu: Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku/ Verification of the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic archaeological contexts from caves in Slovakia

Vedúci projektu: Mgr. Adrián Nemergut, Ph.D.

Anotácia: Projekt sa zaoberá prechodom medzi stredným a mladým paleolitom, kedy miznú z archeologických kontextov neandertálci a postupne sa objavujú a rozširujú nálezy anatomicky moderného človeka. Stredné Podunajsko v tomto ohľade zohráva významnú úlohu. V poslednom období sa výskum tejto problematiky v okolitých krajinách výrazne posunul, najmä v súvislosti s novými alebo prehodnotením starších dát z archeologických výskumov realizovaných v 19-20. stor. Mimoriadne dôležité sú v tejto súvislosti nálezové situácie uložené v jaskyniach. Napriek tomu, že zo Slovenska poznáme veľa dôležitých lokalít z tohto obdobia, výskum tejto problematiky za posledné roky výraznejšie nepokročil. Projekt nadväzuje na nové výsledky z Maďarska, Moravy a Poľska. Zameriava sa na overenie jaskynných nálezových situácií z predmetného obdobia zo Slovenska a na ich následné interdisciplinárne vyhodnotenie.

 

Abstract: The project deals with the transition between the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic, when Neanderthals disappear from archaeological contexts and the finds of anatomically modern humans gradually emerge and expand. The Middle Danube region plays an important role in this topic. Recently, research of this issue in the surrounding countries has shifted considerably, especially in connection with new or re-evaluation of older data from archaeological excavations carried out in the 19th-20th centuries. Particularly important are the archaeological contexts deposited in the caves. Despite the fact that we know many important cave sites in Slovakia, research of this issue has not progressed significantly in recent years. The project builds on new results from Hungary, Moravia and Poland. The project aims to verify cave contexts from this period in Slovakia and their interdisciplinary evaluation.

 

Číslo projektu: 2/0115/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska/The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Anotácia: Cieľom projektu je identifikácia zaniknutých banských diel na základe štúdia lidarových skenovaní terénu, ich prospekcia vo vybraných regiónoch Slovenska (Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Javorie, Revúcka vrchovina, Vihorlat, Slanské vrchy), ich mapovanie a katalogizácia, podrobná dokumentácia a získavanie nálezov/vzoriek pre datovanie a presnejšiu interpretáciu formou mikrosondáže. Nevyhnutným výstupom bude vytypovanie lokalít pre rozsiahlejší výskum, ich základná dokumentácia a výberové sondáže. Vďaka riešeniu projektu sa získajú kvalitatívne nové činnosti o dávnovekej banskej činnosti na území Slovenska.

Abstract: The project aims to identify defunct mining sites based on LIDAR scans, site prospections in selected Slovak regions (Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Javorie, Revúcka vrchovina, Vihorlat, Slanské vrchy), mapping and cataloguing, detailed documentation and acquiring samples/finds for dating and enhanced interpretation through micro-surveys. The contribution of the project will include specification of sites chosen for more detailed research, basic documentation of the sites, sampling, detailed analysis and evaluation. Thanks to the solution of the project, qualitatively new information on ancient mining activities in Slovakia will be obtained.

   

Číslo projektu: 2/0056/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: : Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia/Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Anotácia: : Navrhovaný projekt zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na východnom Slovensku. Zameriava sa na výskum viacerých rozpracovaných tém z vybraných období staršieho a mladšieho praveku. Na geograficky vymedzenom území centrálnej časti Košickej kotliny zverejňuje výsledky rozpoznaných modelov environmentálnych ukazovateľov vplývajúcich na dynamiku a zmeny v stratégii osídlenia. Skúma sprievodné javy zakladania a výstavby opevnených, resp. ohradených osád z obdobia stredného eneolitu. Taktiež komplexne vyhodnocuje vývoj a štruktúru osídlenia v strednej dobe bronzovej (menovite v pilinskej kultúre) a v dobe halštatskej. Získané vedecké pozorovania konfrontuje s poznatkami zo širšieho geografického priestoru stredovýchodnej Európy.

Abstract: The suggested project provides continuity of scientific research in eastern Slovakia. It focuses on investigation of several topics from selected periods of the early and late prehistory which are being processed. In the geographically limited territory of the central part of the Košická kotlina basin, it publishes results of recognized models of environmental indicators influencing the dynamics and changes in the settlement strategy. It studies the accompanying phenomena of establishing and construction of fortified or enclosed settlements from the period of the Middle Eneolithic. It also complexly evaluates development and structure of settlement in the Middle Bronze Age (the Piliny culture in particular) and in the Hallstatt period. The obtained scientific observations are confronted with our knowledge from the wider geographical environment of northeastern Europe.

 

Číslo projektu: 2/0025/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou/Fords, bridges, long-distance routes. Ancient roads and seats in the regions of Požitavie and Pohronie with use of underwater archaeology

Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Anotácia: Projekt je plynulým pokračovaním predchádzajúceho projektu VEGA (2/0146/18), zameraného na skúmanie riek Váh a Nitra. V záverečnej fáze uvedeného projektu a súvisiacich aktivít sa podarilo implementovať celý rad metodických postupov pri prieskume a výskume slovenských riek, objaviť nové lokality a publikovať prvé výsledky výskumu. Touto cestou sa Slovensko podarilo dostať na mapu európskej archeológie pod vodou. Cieľom predkladaného projektu je pokračovať vo vyhľadávaní a dokumentácii najmä nehnuteľných nálezov vo vodnom prostredí, pokračovať v tvorbe databázy nálezov zameranej na tieto lokality a priniesť tak nové informácie o zatiaľ „nepoznanom svete“ pod vodou.

Abstract: The project is a continuation of the previous VEGA project (2/0146/18) focused on investigation of the Váh and Nitra rivers. In the final phase of the project and associated activities, a whole range of methodologies was applied in the survey and research of Slovak rivers, new sites were discovered and first results of the research were published. The project included Slovakia in the European map of underwater archaeology. The goal of the submitted project is to continue in the search for and documentation of mainly immovable finds in underwater environment, continue in creation of a database of finds focused on these sites and, thus, bring new information on the currently unknown world under water.

 

Číslo projektu: 2/0035/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia/ Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Vedúci projektu: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Anotácia: Projekt sa zameriava na identifikáciu a interpretáciu reliktov kultúrnej krajiny identifikovaných na LiDAR-ových snímkach a ortofotosnímkach. Skúma historické štruktúry a ich vzťahy v krajine: sídliská, pohrebiská, historické cesty, relikty svedčiace o hospodárskych aktivitách. Súčasťou projektu je i prevencia pri ochrane kultúrneho dedičstva, keďže zverejnené lokality sú ohrozené aktivitami „hľadačov pokladov“. Overenie a funkčná

interpretácia reliktov bude prebiehať vo vybraných mikroregiónoch s viacerými typmi  historických štruktúr prostredníctvom porovnania archeologických a paleoenvironmentálnych dát. Pri terénnom výskume sa využijú postupy viacerých disciplín (archeológia, geofyzika, archeobotanika, palynológia, pedológia, geológia), metódy absolútneho datovania (rádiokarbónového a opticky stimulovanej luminiscencie) i ďalšie analýzy (izotopov).

Výstupom projektu bude i stanovenie vhodného metodického postupu pri identifikácii, výskume a interpretácii funkcií zistených archeologických areálov.

Abstract: The project focuses on identification and interpretation of relics of cultural landscape identified in LiDAR images and orthophoto images. It studies historical structures and their relations in the landscape: settlements, burial grounds, historical routes, relics documenting economic activities. The project includes prevention at protection of the cultural heritage, as the published sites are endangered by treasure hunters’ activities. Verification and functional interpretation of the relics will be carried out in microregions with several types of historical structures by means of comparison of archaeological and paleoenvironmental data. Field excavations will use procedures of multiple disciplines (archaeology, geophysics, archaeobotany, palynology, pedology, geology), methods of absolute dating (radiocarbon and OSL) and other analyses (isotopes). A suitable methodology of identification, research and interpretation of the detected archaeological areas will be also the outputs of the project.

 

Číslo projektu: 1/0051/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Rímsky tábor v Iži – súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO/Roman fort at Iža – part of the UNESCO world heritage

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc. (za AÚ SAV), prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc. (za FF TU Trnava)
Anotácia: Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie doterajších poznatkov o rímskom tábore v Iži, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako jediný na severných hraniciach Panónie bol situovaný v ich predpolí, na ľavom brehu Dunaja. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v širšom kontexte interpretovať vybrané skupiny hmotných prameňov spätých so stavebným a historickým vývojom pevnosti počas dvoch storočí jej trvania. Ťažiskom projektu je jej prvá unikátna, tzv. drevozemná fáza a 10 dočasných poľných táborov v jej blízkosti z obdobia markomanských vojen.
Ambíciou projektu je potvrdiť vedeckú hypotézu o ich súvise s rímskymi vojenskými výpravami proti Kvádom. Hlavnými výstupmi budú monografie a vedecké štúdie. Výsledky projektu budú priebežne prezentované na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širokej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov klasickej archeológie na Trnavskej univerzity.

Abstract: The focus of the project is the scientific analysis, evaluation and publication of existing knowledge about the Roman fort at Iža, a site this is enter in the UNESCO World Heritage List. It was the only fort on the northern borders of Pannonia that was situated on the left bank of the Danube. The project will document, analyse and interpret selected groups of material sources related to the architectural and historical developmental stages of the fort in a wider context. It will focus on the first, unique earth-and-timber phase of the fortification, and
on ten temporary field camps in its vicinity dating from the period of the Marcomannic wars. The project aims to confirm the scientific hypothesis about the link between the camps and the Roman military campaigns against the Quadi. The main output will be monographs and studies. The results will be presented at conferences and to the public, and implemented into the study programmes in classical archaeology at Trnava University.

 

Číslo projektu: 2/0043/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku/ Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Anotácia: Projekt prostredníctvom spracovania, vyhodnotenia a publikácie výskumov centrálnych lokalít z kľúčových etáp včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku podá celkový obraz historického vývoja v strednom Podunajsku. Súčasťou koncepcie je nadväznosť na doterajšie výsledky riešiteľského kolektívu, sprístupnenie hodnotných nových materiálov a spresnenie datovania týchto etáp pomocou novej série prírodovedných analýz.

Abstract: By processing, evaluating and publishing research on central sites from key stages of the Early Historical Period and the Early Middle Ages, the project will provide an overall picture of the historical development of the Central Danube region. The concept includes building on the previous results of the research team, making valuable new materials available and refining the dating of these phases through a new series of natural history analyses.

 

Číslo projektu: 2/0145/22

Začiatok projektu: 1.1.2022

Koniec projektu: 31. 12. 2025

Názov projektu: Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia/Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie

Vedúci projektu: PhDr. E. Fottová, PhD.

Anotácia: Monotematický projekt rieši aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej keramiky na území západného Slovenska (Ponitrie a Považie). Predmetom záujmu je keramika, ako najpočetnejší archeologický nález a súčasne základný archeologický prameň, ktorého vypovedaciu hodnotu zvyšuje práve spolupráca spoločenskovedných a prírodovedných disciplín. V posudzovaných súboroch bude figurovať keramika z rôznych areálov ako hradiská, otvorené sídliská, ploché pohrebiská, mohylníky. V rámci projektu bude riešená metodika spracovania keramických súborov, terminológia, ďalej typologické, chronologické a funkčné analýzy keramiky, výpovedná schopnosť  štatistických analýz keramických súborov. Keďže jedným z cieľov projektu je zvýšiť informačný potenciál keramiky, do štúdia vstúpia výsledky prírodovedných analýz. Výstupom bude publikovanie výsledkov formou štúdií.

Abstract: Monothematic project which focuses on actual problems of study of the early medieval ceramics at the territory of Western Slovakia (regions Považie and Ponitrie). Ceramics is, as the most numerous archaeological find and at the same time basic archaeological source, the subject of interest. Scientific value of it is raised by the collaboration of social and natural sciences. Ceramics from the different areas as hillforts, settlements, cemeteries and barrows will be present in the evaluated sets of finds. Within the project there will be examined the method of evaluation of ceramic sets, terminology, further also typological, chronological and functional analysis of ceramics and the scientific value of statistical analyses of ceramic sets. Natural science analyses will be applied to the studies as one of the goals of project is to rise information potential of ceramics. Output will be the publication of results in the form of studies.

 

Číslo projektu:  2/0083/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách

Vedúci projektu: Mgr. Mário Bielich, PhD.

Anotácia: Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev postmedievalnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory z výskumu hradov, kostolov a mestského prostredia. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí neskorostredovekého a novovekého Slovenska. Pri analyze využijeme multidisciplinárnu spoluprácu s antropológmi, archeozoológmi, geofyzikmi a paleobotanikmi.

Abstract: The goal of the project is to enhance the current knowledge of material culture and specify its role in creation of important relations between the members of various social classes of the post-medieval societies living in the eastern parts of Central Europe. The main source will be provided by the previously unprocessed material collections from the research of castles, churches as well as urban environment. Results of the analyses of this fund together with the information from the latest expert literature will create a sufficiently wide starting base necessary to clarify the economic and social relations documented also in the multiethnic environment of the late medieval and post-medieval Slovakia. The analysis will use multidisciplinary cooperation with anthropologists, archaeozoologists, geophysicists and paleobotanists.

 

Číslo projektu:  02/0062/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk/Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements

Vedúci projektu: Mgr. Jozef Ďuriš, PhD.

Anotácia: Nárast zvýšeného množstva zachytených nálezových situácií (napríklad sídliskových objektov rôzneho charakteru, prípadne sídliskových vrstiev), ako aj sídliskového hmotného archeologického materiálu, spolu vytvárajúcich priestorovú a vertikálnu stratigrafiu, z nedávnych alebo pomerne nových terénnych archeologických výskumov pravekých nížinných/opevnených sídlisk alebo hradísk, zrealizovaných v posledných desaťročiach alebo v posledných rokoch, vytvára potrebu ich podrobného a komplexného inovačného (interdisciplinárneho) spracovania, ako aj následnú konfrontáciu a prípadne opätovné prehodnotenie alebo doplnenie doterajších poznatkov širšieho charakteru o pravekých sídliskách na území Slovenska. Rovnako dôležité je podrobné spracovanie jednotlivých súborov s pravekým sídliskovým archeologickým materiálom. Informačné dopĺňanie a postupná sumarizácia celkového obrazu pravekých sídelných jednotiek, nám napomáha objektívnejšie nahliadať na doteraz nezodpovedané otázky viacerých špecifík fenoménu pravekých sídlisk.

Abstract: The increased number of detected find contexts (e. g. settlement features of various character, or settlement layers) as well as settlement archaeological material which together create spatial and vertical stratigraphy from recent or rather new archaeological field surveys in prehistoric lowland/fortified settlements or hillforts carried out in the last decades or years create a need for their detailed and complex innovatory (interdisciplinary) processing and later confronting, reviewing or complementing our previous general knowledge of prehistoric settements in Slovakia. It is also important to process individual collections of prehistoric settlement material thoroughly. Adding

information to and gradual summarizing of the general picture of prehistoric settlement units help us see the unsolved questions of several peculiarities of prehistoric settlements as a phenomenon more objectively.

 

Číslo projektu:  02/0159/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku/ Military and horse equipment in Medieval Period

Vedúci projektu: Mgr. Michal Holeščák, PhD.

Anotácia: Spracovanie vybraných typov predmetov súvisiacich s výzbrojou a výstrojom bojovníka a jeho koňa, pozostatkov bojových stretov a prítomnosti vojenských jednotiek. Z priestorového hľadiska grant vychádza od regionálnej úrovne po globálny kontext celej Eurázie, z hľadiska časového je primárnym zameraním obdobie stredoveku, od jeho včasného až po neskorý stupeň. Archeologický materiál bude spracovaný s využitím moderných metód a geografických informačných systémov. Ťažiskom projektu je postrehnutie lokálneho aj globálneho vývinu, kultúrnych a regionálnych špecifikácii zbraní, zbroje a jazdeckého vybavenia v naddunajskom priestore s presahom na nadregionálne celky v danom období, ako napr. Veľká Morava či Uhorské kráľovstvo.

Abstract: Analysis of the chosen artefact types connected with weapons, armour and horse riding equipment, remains of military clashes and presence of armed groups in one place. From the geographical viewpoint, proposed grant rises from regional level to global context of whole Eurasia, from the chronological viewpoint the primary focus is the Medieval Period, from its Early to Late stages. Archaeological material will be analysed with use of modern methods and geographical information systems. The focus of the project is to percieve local and global development, kultural and regional specifications of weapons, armour and horse horse harness in the region north of the Danube in connection with over-regional units in their respective time periods, like the Great Moravia or the Kingdom of Hungary.

 

Číslo projektu:  2/0075/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy/Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Vedúci projektu: PhDr. I. Cheben, CSc.

Anotácia: Zintenzívnenie systematického terénneho výskumu a povrchového prieskumu, doplneného magnetometriou rozsiahlych plôch v údolí Žitavy a jej prítokov v priebehu piatich rokov poskytol doklady osídlenia v priestore medzi Čiernymi Kľačanmi a Úľanmi nad Žitavou. Z pohľadu sídliskovej aglomerácie ide o uzavretý geografický celok, na ktorom sa doložili rozsiahle osady kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny. Na zachytených náleziskách sa identifikovali pôdorysy domov s kolovou konštrukciou, ktoré nasvedčujú, že pri ich budovaní boli uplatňované urbanistické prvky. Doteraz realizované archeologické výskumy jasne dokladajú, že tento úsek Požitavia sa stal mimoriadne dôležitým územím pre riešenie otázok vývoja prvých roľníckych spoločenstiev. Výskumom získaná pramenná báza bude priebežne analyzovaná a publikovaná v štúdiách, ktoré vyhodnotia hnuteľný nálezový inventár, ale budú sprístupnené ďalšie analýzy vzoriek v rámci interdisciplinárneho výskumu. Dôležitou súčasťou výskumu je sledovanie demografického vývoja.

 Abstract: The intensification of systematic field research and surface research, supplemented by magnetometry of large areas in the Žitava valley and its tributaries over the course of five years, provided evidence of settlement in the area between Čierne Kľačany and Úľany nad Žitavou. From the point of view of the settlement agglomeration, it is a closed geographical unit, on which extensive settlements of the linear culture and želiezovce group have been documented. The floor plans of houses with wheeled structures were identified on the captured sites, which indicate that urban elements were applied in their construction. Archaeological excavations carried out so far clearly prove that this section of Požitavia has become an extremely important area for solving issues of development of the first peasant communities. The source base obtained by the research will be continuously analyzed and published in studies that will evaluate the movable finding inventory, but other analyzes of samples will be made available within the framework of interdisciplinary research. Monitoring demographic developments is an important part of research.

 

Číslo projektu:  2/0139/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch/ Mobility of prehistoric, protohistoric and historical communities in Slovakia and its manifestations in archaeological sources

Vedúci projektu: Mgr. Anita Kozubová, PhD.

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum rôznych foriem mobility ľudských komunít a jednotlivcov v pravekom a včasnodejinnom období na území Slovenska a ich archeologických prejavov. Problematiku sledujeme z rôznych aspektov a z perspektívy viacerých vedných disciplín (humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných). Cieľom je zadefinovanie teoretických východísk výskumu v sledovanom čase a priestore, kritika dát a vytváranie

modelov rôznych foriem mobility na základe archeologických a historických prameňov. Súčasťou je tvorba centrálnej databázy a získanie nových dát najmä z antropologického a ostatného bioarcheologického materiálu. Poznatky získané počas riešenia projektu budú základom pre ďalší vedecký výskum a pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť archeologického bádania na Slovensku voči susedným krajinám, kde táto problematika

stojí v popredí vedeckého záujmu. Výstupy budú priebežne prezentované na medzinárodných konferenciách a využité v univerzitnom vzdelávaní v odbore archeológia.

Abstract: Project aims at the research of various forms of mobility of human societies and individuals during prehistory and protohistory in Slovakia and their archaeological manifestations. The problem is observed from different aspects and from a multidisciplinary perspective (human, social and natural sciences). The main purpose is defining a theoretical research basis at observed time and space, source criticism and modelling of different forms of mobility based on archaeological and historical dates. Subsequently, the creation of central database and acquiring of new dates from anthropological and bioarchaeological material will follow. Findings obtained during the project will be beneficial for the following scientific research and they will enhance competitiveness of Slovak archaeological research towards neighbouring countries, where more scientific attention is being paid to this problem. Research outputs will be presented at international conferences and used during university .education in archaeology.

 

Číslo projektu:  01/0240/21

Začiatok projektu:  1. 1. 2021

Koniec projektu: 31. 12. 2024

Názov projektu: Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine/ The landscape and settlements of the Celts and Germani. Mutual relations, relations in and with the landscape

 Vedúci projektu: doc. PhDr. V. Varsik, CSc.

Zodpovedný riešiteľ s zástupca projektu za AÚ SAV: doc. PhDr. G. Březinová, CSc.

Anotácia: V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá prevyšuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

Abstract: In the last two or three decades, the interest of researchers in the Celtic and Germanic settlements from the LaTène and Roman periods has increased. Thanks to some monographs and important studies, we know the pace of their internal evolution, character of constructions and the material culture of their inhabitants. Now, it helps to form questions exceeding the level of individual sites. Thus, we put mutual relations of the settlements in the focus of our attention, together with the relations of people to the landscape, with regard to obtaining resources in particular. The available data allow us to create various model situations of  the then society’s functioning in relation to its environment. Archaeological finds provide proxy data for reconstruction of climate changes and, thus, contribute to paleoclimatology and paleohydrology, which are only developing in our conditions.

 

Číslo projektu: 2/0145/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností. “Archaeology, anthropology and the sex of an individual as a key factor for understanding burial customs of prehistoric societies.”

Vedúci projektu: Bc., MSc. Zuzana Hukeľová, PhD.

Anotácia: Interdisciplinárny projekt sa zaoberá otázkami pozície detí v neolite a staršej dobe bronzovej a vertikálneho a horizontálneho usporiadania týchto spoločností za pomoci paleodemografických rekonštrukcií. Do dnešného dňa má problematika detí a poznanie ich pozície v pravekej spoločnosti na Slovensku len malý priestor, a to napriek dostupnosti moderných metód. Cieľom projektu je získať nové demografické dáta o neolitických a starobronzových jedincoch a preskúmať pozíciu detí ako členov spoločnosti, odkedy sa stávali jej právoplatnou súčasťou a pod. Pre overenie hypotéz v oblasti sociálnej archeológie aj sociokultúrnej antropológie preliterárnych spoločností je nevyhnutným analytickým krokom aj determinácia biologického pohlavia. Vďaka inklúzii série bioarcheologických analýz a určenia pohlavia u nedospelých i fragmentárnych jedincov tak projekt nielen spoľahlivo overí závery ohľadom pohrebného rítu v neolite a dobe bronzovej, ale doplní aj dodnes chýbajúce, neúplné či mylné informácie o týchto populáciách.

Abstract: The project deals with social position of children in the Neolithic and Early Bronze Age, as well as vertical and horizontal stratification of prehistoric societies by means of palaeodemographic reconstructions. To date, despite availability of new and modern methods, only little attention has been paid to children and their position within prehistoric societies. The aim of the project is to gather new demographic data as regards Neolithic and Early Bronze Age subadults, in order to understand attitudes of the above-mentioned societies towards children. To define and verify socio-archaeological hypotheses, determination of biological sex represents a necessary analytical step. With the use of archaeological and anthropological analyses and determination of sex of subadult individuals, the project will challenge previous conclusions about the burial rite in the Neolithic and the Early Bronze Age, and provide missing information about these populations.

 

Číslo projektu:2/0124/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia:
Na rekonštrukciu života v stredoveku je nevyhnutné poznať stav ekonomiky, rozumieť štruktúre spoločnosti a chápať vzájomné interakcie týchto dvoch veličín. Kľúčové práce stredovekých a európskych historikov a archeológov za posledných 20 rokov jednoznačne potvrdili, že ekonomika a štruktúra spoločnosti sú dve úzko previazané veličiny (Whickham 2007, Whickham 2015, Mc Cormic 2015 etc.). Cieľom projektu je skúmať a jasne definovať hlavné veličiny ekonomického progresu (prípadne regresu) a ich vzťah k spoločenskej štruktúre . Ide tu o osídľovanie nových území, rozvoj remesiel a poľnohospodárstva, rozmach exploatácie surovinových zdrojov,klčovanie lesa a jeho environmentálne dôsledky, zakladanie, rozvoj a zánik osád, dedín a aglomerácií(pred)mestského charakteru, či opevnených útvarov. Výskum bude prebiehať na vybraných segmentoch archeologických lokalít z územia Slovenska zo 6.-13. stor. v komparácii so susednými oblasťami. Hlavným výsledkom bude rovnomenná monografia, ďalšie monografie a súbor štúdií.

 

Číslo projektu: 2/0088/20

Začiatok projektu: 1. 1. 2020

Koniec projektu: 31. 12. 2023

Názov projektu: Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch. Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na riešenie zložitej problematiky vzťahu etnicity a materiálnej kultúry na Slovensku a v širšom stredodunajskom prostredí. Chronologicky ide o obdobie od usídlenia sa Slovanov v strednej Európe po stabilizáciu etnickej skladby Uhorska v 13.storočí, teda o obdobie, kedy sem prenikli a spoločenský vývoj ovplyvňovali rôzne kočovnícke etniká (Avari, Maďari, Sikuli, Pečenehovia, Kumáni, Tatári).

 

Číslo projektu: 2/0101/19

Začiatok projektu: 1. 2019

Koniec projektu: 12. 2022

Názov Projektu: Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku.

Vedúci projektu: Mgr. Adrián Nemergut, PhD.

Anotácia:

Projekt sa zaoberá štúdiom štiepaných kamenných industrií z obdobia mezolitu a neolitu na území Slovenska. Využíva nové analytické postupy a metódy, ktoré sa zameriavajú na technologickú a surovinovú analýzu. Vyhodnotenie nových dát z kolekcií zo starších, ako aj z nových výskumov poskytne nový pohľad na dynamiku vývoja technologických trendov a ekonómie surovín v postpaleolitických industriách.

Názov Projektu: Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku

Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Anotácia:

Jednotným zhodnotením viacerých historických období chce projekt podať ucelený pohľad na vývoj na Slovensku v porovnaní so stredným Podunajskom. Nadväzuje na úspešné výsledky predchádzajúcich projektov stabilizovaného riešiteľského kolektívu a opiera sa o  objavy mocenských keltských, germánskych i slovanských centier ostatných rokoch, ktoré významne posunuli interpretačné možnosti archeológie.

Ciele projektu:

Projekt sa venuje skúmaniu jednej z kardinálnych tém slovenskej a nielen slovenskej archeológie, ktorou sú stredoeurópske historické etapy autochtónneho, keltského a germánskeho osídlenia s ich kmeňovou i nadkmeňovou mocenskou štruktúrou, ktoré na začiatku stredoveku vystriedalo slovanské etnikum a jeho prvé štátne formy. Archeologický výskum sa obvykle zameriava na jednotlivé civilizačné oblasti a len ojedinele ponúka komplexnejší pohľad na celý tento zložitý proces a najmä na vzájomné presahy jednotlivých období v hospodárskej, kultúrnej a najmä etnickej oblasti. Spoznávanie tohto nesmierne zložitého mnohovrstvového modelu prostredníctvom skromných archeologických a historických prameňov je časovo i organizačne veľmi náročná úloha, ktorú je možné úspešne riešiť len dlhodobým sústredením sa na kľúčové i čiastkové teoretické a materiálové otázky tohto procesu. Veľkou prednosťou slovenského výskumu sú významné objavy nálezovo bohatých a mimoriadne dobre zachovalých lokalít z jednotlivých časových období (keltské oppidá, hrobka z Popradu,  slovanské mocenské centrá), ktoré v podobe náročného interdisciplinárneho spracovania umožňujú posun v porovnaní  a chápaní modelov fungovania jednotlivých spoločenských systémov. K cieľom projektu patrí aj základné spracovanie mimoriadne cenných, často dosiaľ nevyhodnotených materiálových fondov z dôležitých slovenských lokalít, vyhľadávanie dosiaľ neznámych nálezísk a prírodovedné datovanie rozhodujúcich stavebných a iných štruktúr. Preto navrhovaný projekt kontinuálne nadväzuje na práce a výsledky predchádzajúceho projektu riešiteľov.

Číslo projektu: 2/0115/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2020

Názov Projektu: Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku

Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.

Anotácia:

Projekt je prierezovo zameraný na využitie nedeštruktívnych prírodovedných analýz vybraných rozsiahlych súborov archeologických artefaktov z farebných kovov z období od mladšieho praveku (obdobie kultúr popolnicových polí a halštatskej kultúry), včasnej doby dejinnej (doba laténska, rímska a obdobie sťahovania národov) až včasného stredoveku pre získanie relevantných poznatkov o ich zložení, využívaných surovinách a technológiách. Získané exaktné poznatky, ich vyhodnotenie a porovnanie poslúži na posúdenie predpokladaného využívania domácich surovinových zdrojov alebo poukáže či potvrdí ich získavanie z iných, geograficky i kultúrne vzdialenejších oblastí. Dosiahnuté výsledky umožnia zároveň v jednotlivých skúmaných obdobiach zhodnotiť technologickú úroveň metalurgie a využívania farebných kovov vtedajšími spoločenstvami, ich hospodárske väzby, ale i rôzne kultúrno-civilizačné vplyvy či transfér technických skúseností a postupov.

Číslo projektu: 1/0358/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov Projektu: Rímsky tábor v Iži a jeho pozícia na hraniciach Panónie

Vedúci projektu: prof. Klára Kuzmová, CS./PhDr. Ján Rajtár, CSc. za AÚ SAV

Anotácia:

Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie výsledkov výskumu rímskeho tábora v Iži (okr. Komárno, SR). Tábor situovaný na severných hraniciach Panónie bol súčasťou hraničného systému limes romanus v 2.–4. stor. n. l. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v historickom kontexte interpretovať vybrané nálezové súbory z jeho areálu. Jeho ťažiskom bude unikátna drevozemná fáza opevnenia z obdobia markomanských vojen. Hlavným výstupom bude séria tematicky zameraných monografií a štúdií. Výsledky projektu sa budú prezentovať aj na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širšej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov Trnavskej univerzity v odbore klasická archeológia.

Číslo projektu: 2/0084/18

Začiatok projektu: 1.2018

Koniec projektu: 12.2021

Názov projektu SK/EN: Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej

Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, PhD.

Anotácia:

Navrhovaný projekt zhodnocuje najnovšie poznatky získané počas riešenia viacerých domácich i zahraničných projektov vyhradených výlučne na výskum slovenských regiónov horného Potisia. V danej geografickej oblasti tak zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na rozpracovaných témach týkajúcich sa niektorých faktorov pôsobiacich na zmeny vývoja multikultúrnych populácií od najstarších dôb kamenných až po včasnú dobu dejinnú.  Zároveň porovnáva vybrané enviromentálne a sociálne parametre dynamiky osídľovania Lučenecko-košickej zníženiny, zasadzuje ich do  širšieho kultúrno-historického kontextu a skúma načrtnuté trendy v sídliskových stratégiách.

 

Číslo projektu: 2/0146/2018

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt

Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Anotácia:

Predkladaný projekt je svojím zameraním pilotným pre územie Slovenska. Jeho ambíciou je prieskum, zdokumentovanie a vyhodnotenie archeologického potenciálu pod vodnou hladinou v spolupráci s partnermi z viacerých vedných odborov. Riešeným územím je povodie riek Váh a Nitra, ktoré sa z hľadiska doterajších nálezov zdajú byť mimoriadne perspektívne. Množstvo technických diel a plavidiel vyobrazených na vedutách, či historických mapách, písomné pramene a súbory ojedinelých nálezov nám však neposkytujú dostatok informácií o ich dôležitosti. Kľúčom k podrobnému poznaniu rieky ako dôležitého elementu v živote každej spoločnosti je práve jej komplexný výskum. Výskum si kladie za cieľ priniesť nové informácie (vedecké štúdie, katalóg nálezov a lokalít), ktoré budú využiteľné pre potreby ďalších projektov súvisiacich s komunikáciami a mobilitou spoločnosti v rôznych historických obdobiach. Zároveň projekt upriamuje pozornosť na ochranu kultúrneho dedičstva pod vodou na Slovensku.

Číslo projektu: 2/0143/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Stredoveká dedina a jej zázemie

Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie novo získaných hmotných prameňov k vývoju stredovekej dediny v na území Slovenska. Cieľom je analýza a prezentácia výsledkov rozsiahlejších terénnych výskumov, týkajúcich sa stredovekého vidieckeho osídlenia (Nededza, Figa, Trenčín-Biskupice, Nitra – Párovské Háje a pod.), zemepanských sídel (Figa), sakrálnych objektov a cintorínov i objektov súvisiacich s hospodárskym zázemím stredovekej dediny (polia, cesty, exploatácia nerastných surovín v dedinskom prostredí).

Číslo projektu: 1/0399/18

Začiatok projektu: 1. 2018

Koniec projektu: 12. 2021

Názov projektu: Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát

Vedúci projektu: doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD., Katedra archeológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra

Zástupca vedúceho projektu: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Archeologický ústav, Slovenská akadémia vied, Nitra

Anotácia:

Paleoekologická a archeo-environmentálna rekonštrukcia dynamiky zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát s cieľom stanoviť, či tieto zmeny sú dôsledkom alebo príčinou zmien v subsistencii pravekých populácií daného obdobia.

Číslo projektu: 1/0243/17

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov projektu: Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity

Vedúci projektu: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, DrSc.

Anotácia:

Územie západného a stredného Slovenska v dobe laténskej a v dobe rímskej poskytuje širokú paletu rôznorodých sídliskových štruktúr, ktoré sa rôznia z kultúrneho, geografického, chronologického i spoločenského hľadiska. Cieľom projektu je v prípadových štúdiách analyzovať a lepšie spoznať túto rôznorodosť. Predmetom výskumu budú predovšetkým keltské a germánske osady na juhozápadnom Slovensku, ale aj dve sídliská púchovskej kultúry na severe krajiny. Kvádske sídla doby rímskej ponúkajú možnosť sledovať procesy osvojovania si rímskeho životného štandardu zo strany miestnej nobility. Rímske architektúry severne od Dunaja sú fenoménom, ktorým sa môže „popýšiť“ len kultúrna zóna stredodunajského barbarika.

Číslo projektu: 2/0037/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických, sociálnych a interetnických väzieb v stredovekých komunitách.  

Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Anotácia:

Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev medieválnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory zo sídliskového a pohrebiskového prostredia, ako aj inventár z hromadných nálezov. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí stredovekého Slovenska.

 

Číslo projektu:  2/0107/17

Začiatok projektu: 1. 1. 2017

Koniec projektu: 31. 12. 2020

Názov projektu: Civilizačný vývoj a štruktúra osídlenia v období kultúry lineárnej na dolnom Požitaví

Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, DrSc.

Anotácia:

Projekt je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie nálezových celkov kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny v povodí dolného toku Žitavy (od Vrábeľ po ústie do Nitry/Dunaja). Analýza keramiky vychádza z viacročného terénneho výskumu v Patinciach.

Číslo projektu: 2/0072/16

Začiatok projektu: 1.1.2017

Koniec projektu: 31.12.2020

Názov: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska II.

Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.

Anotácia:

Dokumentačné práce a analýzy nálezov z lokalít: Kamenín, Nitriansky Hrádok, Ožďany, Bajč, Nitra-Mlynárce (SONY), Michalovce-Hrádok, Prešov-Solivar.