cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2017

obr-2
Veľký vrch z údolia Váhu

 1. Hradisko Veľký vrch v Divinke. V spolupráci s Považským múzeom v Žiline sa tu v lete okrem dvojmesačného systematického terénneho archeologického výskumu uskutočnil aj mesiac trvajúci záchranný výskum. Zo starších výskumných sezón v Divinke sa vyhotovila databáza nálezov, artefakty sa fotograficky a kresbovo zdokumentovali.

2. Nová Bystrica. Začala sa prvá etapa prieskumu zameraného na vyhľadávanie reliktov zaniknutej železiarskej produkcie v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka. V areáli tamojšieho skanzenu sa zistili početné stopy tavby železa.

3. Lidarové snímkovanie. V spolupráci s externým dodávateľom sa koncom jesene pokračovalo v leteckom skenovaní vybratých území Kysúc. V tomto roku sa terén snímkoval na ploche 142 km². Získané surové dáta budú slúžiť aj ako východisko pre ďalší terénny prieskum

4.Budatínsky hrad. Ukončili sa práce súvisiace s grafickou dokumentáciou výskumov Budatínskeho hradu. V spolupráci s Považským múzeom v Žiline sa pripravilo vydanie kolektívnej vedeckej monografie venovanej vývoju Budatínskeho hradu od stredoveku do dnešných čias. Je výsledkom interdisciplinárneho výskumu stredovekej a novovekej pamiatky, ktorá ako sídlo panstva veľkou mierou vplývala na vývoj sídliskovej štruktúry a krajiny skúmanej v rámci projektu.