cvndp publikacie publikacie

Stredoveká Nitra v hmotných prameňoch

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Mário Bielich, PhD., PhDr. Gabriel Fusek, CSc., PhDr. Eva Fottová, PhDr. Ján Hunka, CSc., prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., RNDr. Mgr. Marián Samuel, PhDr. Peter Šalkovský, DrSc.,

doc. PhDr. Jozef Zábojník,  CSc.,

Doba riešenia: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021

Registračné číslo: APVV-16-0449

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Kľúčové slová: stredovek, lokalita, objekt, materiálna kultúra, topografia, typológia, štruktúra a vývoj osídlenia

 

mapa-na-web
Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti

Ciele projektu

K cieľom projektu patrí zámer vypracovať prierezový prehľad osídlenia mikroregiónu Nitry na základe archeologických lokalít, nálezových kontextov a materiálnej kultúry, zostaviť topografiu osídlenia daného územia, odborne vyhodnotiť materiál z významných, no dosiaľ nespracovaných lokalít, rektifikovať niektoré dávnejšie sformulované uzávery, aktualizovať charakteristiky lokalít, doplniť vypovedacie schopnosti nálezového fondu. Sústredením tejto kolekcie informácií vznikne kolektívna monografia. Jej obsah bude prezentovať komplexnú a vedecky fundovanú koncepciu dejinného vývoja vypracovanú na základe výsledkov archeologického bádania a ďalších styčných disciplín.

 

 

Činnosť v roku 2017

Činnosť v roku 2018