cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2016

obr-6
Depot železných predmetov z Divinky

V prvom polroku riešenia projektu sa uskutočňovali výskumné práce v nasledujúcich okruhoch.

1.Hradisko Veľký vrch v Divinke. Prebiehal dvojmesačný terénny archeologický výskum. Po jeho ukončení sa urobil výber keramiky a železných predmetov z obdobia včasného stredoveku. V spolupráci s Výskumným ústavom zváračským sa ešte pred konzervovaním uskutočnila röntgenová analýza vybraných veľkomoravských železných predmetov. Do Radiocarbon Laboratory v Poznani sa odoslali uhlíky na analýzu. Skenovali a vektorizovali sa plány z výskumov v rokoch 1972–73.

2. Lidarové snímkovanie. V prípravnej fáze sa definovali vhodné oblasti pre snímkovanie terénu v rozsahu cca 200 km². Vybrali sa územia s predpokladanými reliktmi dopravného pohybu, sídelnej a hospodárskej činnosti. Do konca roka 2016 sa v spolupráci s externým dodávateľom podarilo nalietať územia s rozlohou 65 km².

obr-4
Divinka. Odkrývanie cesty

3. Kartografické pramene. Zhromaždili sa historické mapy zo 16.–19. storočia, dostupné na mapových portáloch, ktoré súviseli so študovaným územím, ako aj dostupné digitálne kópie historických katastrálnych máp kysuckých obcí uložených v Ústrednom archíve GKÚ. Sumarizovali sa vojenské opisy krajiny z 18. storočia, týkajúce sa jednotlivých obcí sledovaného územia.

4. Budatínsky hrad. Začala sa kompletizovať dokumentácia z výskumov hradu v rokoch 2006, 2007, 2010 a 2013 a robila sa revízia hnuteľných nálezov z výskumu areálu hradu.

Riešitelia prezentovali výsledky svojej práce na dvoch medzinárodných konferenciách, odovzdali do tlače štyri príspevky, z ktorých dva už vyšli tlačou.