cvndp publikacie publikacie

Verejné obstarávanie 2022

Verejné obstarávanie 2022

Ďalšia činnosť

Verejné pripomienkovanie projektového zámeru „Informačný systém Archeologického ústavu SAV – Manažment údajov“

Archeologický ústav SAV v súlade s § 7 ods. 4 vyhlášky č. 85/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu zo dňa 14. apríla 2020 sprístupňuje na verejné pripomienkovanie projektovú dokumentáciu k projektu „Informačný systém Archeologického ústavu SAV – Manažment údajov“.

Projekt „IS Archeologického ústavu SAV – Manažment údajov“ je aktivitou projektu  „Manažment údajov Centrálnej archeologickej evidencie Slovenskej republiky“, financovaného z programu OPII-2019/7/6-DOP – Manažment údajov inštitúcie verejnej správy. V rámci riešenia tejto aktivity bude vytvorený a vybudovaný nový jednotný informačný systém, ktorý bude obsahovať jednotlivé moduly na zabezpečenie výkonu agendy AÚ SAV prostredníctvom vybudovaného IS ako uceleného diela. Vznikne jeden centrálny dátový sklad pre dáta inštitúcie. Novo vybudované moduly budú zabezpečovať aj komunikáciu a integráciu s ostatnými inštitúciami štátu, občanmi, podnikateľskými subjektami a odbornou i laickou verejnosťou. Nový IS bude publikovať otvorené údaje.

Hlavným cieľom a motiváciou projektu „IS Archeologického ústavu SAV –

Manažment údajov“: 

Realizáciou projektu sa sledujú nasledovné ciele a v jeho rámci je potrebné zrealizovať nasledovné aktivity a činnosti:

  • zavedenie systematického manažmentu údajov
  • dosiahnutie požadovanej kvality dát
  • realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu
  • vyhlásenie referenčných údajov
  • automatizované publikovanie otvorených údajov
  • zavedenie registra alebo evidencie
  • interná integrácia a konsolidácia údajov
  • publikovanie elektronických služieb.

Účelom projektu je implementovať nový IS a jeho moduly ako ucelené dielo, ktoré zabezpečia nastavenie systematického manažmentu údajov v organizácii, ich zdieľanie a publikovanie vo forme referenčných a otvorených údajov, využívanie dát v rámci procesov v organizácii a dosiahnutie požadovanej kvality dát.

Pripomienky k projektovému zámeru „IS Archeologického ústavu SAV – Manažment údajov“ prosíme zasielajte v štruktúrovanej forme prostredníctvom vyplnenia nižšie uvedeného formuláru do 27. 1. 2022, 16:00 hod. na e-mailovú adresu: peter.bednar@savba.sk.

Dokumenty na stiahnutie – projektový zámer, prístup k projektu a BC/CBA sú k dispozícii v Meta IS na nasledovnom linku:

https://metais.vicepremier.gov.sk/detail/Projekt/6a7ca289-4db1-43c9-baca-51618de54b23/cimaster?tab=basicForm

 

Prílohy:

Opis predmetu zakázky „IS Archeologického ústavu SAV – Manažment údajov“

Pripomienkový formulár – verejné pripomienkovanie