cvndp publikacie publikacie

Projekty APVV

Číslo projektu: APVV

Začiatok projektu: 01. 07. 2023

Koniec projektu: 30. 06. 2027

Názov projektu: Krajina pod mračnom bodov – potenciál špecializovaného spracovania leteckého laserového skenovania s veľmi vysokým rozlíšením pre ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Koordinátor projektu: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zodpovedný riešiteľ za AÚ SAV: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Číslo projektu: APVV – 21-0257

Začiatok projektu:01.07.2022

Koniec projektu:30.06.2026

Názov projektu: Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov/ Roman Period Elites of the Suebi People in the Central Europe

Vedúci projektu: prof. doc. PhDr. Eduard Droberjar, Ph.D.

Anotácia: Základnou myšlienkou projektu je vyvážene postihnúť podiel domácej tradície, vonkajších kontaktov a pohybov na formovaní spoločenských elít a ich prejavov v priebehu doby rímskej. Geografický rámec štúdia germánskych elít je vymedzený strednou Európou, resp. územím polabských Germánov (Svébov), t.j. juhozápadným Slovenskom, Čechami a Moravou. Základným východiskovým bodom projektu je početný pramenný materiál s vysokou vypovedacou hodnotou, zhromaždený v dôsledku intenzívnych terénnych archeologických výskumov v záujmovej oblasti.

 

Abstract: The basic idea of the project is to provide a balanced account of the contribution of domestic tradition, external contacts and movements to the formation of social elites and their manifestations during the Roman period. The geographical framework for the study of Germanic elites is defined by Central Europe, i.e. the territory of the Polabian Germanics (Suebi), i.e. south-western Slovakia, Bohemia and Moravia. The basic starting point of the project is the numerous source material with high narrative value, collected as a result of intensive field archaeological research in the area of interest.

 

Číslo projektu: APVV-20-0044

Začiatok projektu: 1.7.2021

Koniec projektu: 30.06.2025

Názov: Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

 

Ciele projektu:

Prírodné zdroje a ich dostupnosť boli a stále sú pre ľudskú spoločnosť kľúčovým predpokladom existencie. Dostupnosť rôznorodých zdrojov, schopnosť ich využitia či ovládnutia prístupu k nim podmieňovala, či dokonca určovala výber miesta na sídlenie, ale aj stupeň vyspelosti a životného štandardu jednotlivých komunít. Skúmanie vzťahu ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom a ich zázemiu je dôležitou súčasťou archeologického bádania a jej subdisciplíny, tzv. ekonomickej archeológie. Implementácia archeometrických metód zaručuje interdisciplinárny prístup a zvýšenie objektivity získaných výsledkov. V projekte sa bude skúmať vzťah ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom – a to, ako tento vzťah formoval a ovplyvnil spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej na území dnešného Slovenska. Základom bude spracovanie a vyhodnotenie materiálov zo sídliskových lokalít s rôznou funkciou s rozličnými využívanými prírodnými zdrojmi: organickými (rastlinnými a živočíšnymi) aj anorganickými (v projekte so špeciálnym zameraním na hlinu, meď/bronz a železo). Využitie archeometrických metód pri skúmaní jednotlivých prameňov (kovové a keramické artefakty, archeobotanický a archeozoologický materiál) a interdisciplinárny prístup k nim zvýši a zaručí objektivitu získaných výsledkov. Na vybraných lokalitách s doloženou špecializovanou hutníckou produkciou bude realizovaný interdisciplinárne orientovaný terénny výskum spojený s výskumom ich zázemia. K očakávaným výstupom patrí rekonštrukcia stratégií pri vyhľadávaní a využívaní prírodných zdrojov a testovanie existujúcich, prípadne vývoj nových metodík na výskum pravekých a protohistorických metalurgických centier v horskom prostredí.

 

Natural resources and their availability have always been being a key presumption of existence for human society. Availability of diverse resources, ability to exploit them or control access to them preconditioned or even determined the selection of sites for settling, level of development and life standard of individual communities. Studying the relation of human societies to natural resources and their background is an important part of archaeological investigation and its sub-discipline, the so-called economic archaeology. Implementation of archaeometric methods guarantees interdisciplinary approach and higher objectivity of obtained results. In the project, the relation of the human societies to the natural resources will be studied, as well as the impact of this relation to the way of life in the Bronze and Iron Ages in the territory of contemporary Slovakia. It will be based on processing and evaluation of materials from settlement sites with various functions and various exploited natural resources: organic (plant and animal) as well as anorganic ones (in the project, with special focus on clay, copper/bronze and iron). Employment of archaeometric methods by investigating the individual types of sources (metal and pottery artifacts, archaeobotanical and archaeozoological material) and interdisciplinary approach to them will ensure the objectivity of obtained results. At selected sites with documented specialized metallurgic production, interdisciplinary field research connected with the investigation of their background will be carried out. The expected outcomes include a reconstruction of strategies in detection and exploitation of natural resources and testing and/or defining new methodologies for investigation of prehistoric and protohistoric metallurgic centres in mountainous environment.

 

Číslo projektu: APVV-20-0521

Začiatok projektu: 1.7.2021

Koniec projektu: 30.06.2025

Názov projektu: Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu. Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.

 

Ciele projektu:

Problematika štiepanej industrie doby kamennej sa na Slovensku riešila, najmä pre obdobie neolitu a eneolitu, skôr okrajovo. Vyhodnotené boli iba niektoré väčšie nálezové súbory. Systematicky sa výskum tejto problematiky intenzívnejšie rozvíja až v posledných rokoch. Pri štúdiu štiepanej industrie sa uplatňujú moderné analýzy, na základe ktorých je možné postihnúť fázy výrobných postupov od získavania suroviny z primárnych alebo druhotných zdrojov, cez ich prvotné spracovanie, distribúciu až po finálne použitie. Vyhodnotenie stanovených otázok vychádza z komplexnej analýzy artefaktov z obsidiánu. Projekt je zameraný na komplexné vyhodnotenie obsidiánovej štiepanej industrie doloženej v nálezových súboroch z obdobia paleolitu až staršej doby bronzovej z územia Slovenska, vrátane zdrojov obsidiánu, ktorého primárny výskyt je situovaný v juhovýchodnej časti krajiny. Riešené otázky úzko súvisia s výskumom obsidiánu – ide o zachytenie procesov, akými sú dovozu danej suroviny na sídlisko, jej transformáciu a determinovanie artefaktu, ktorý bol cieľom jej výroby. Tvoria základ pre celkové teoretické vyhodnotenie sledovanej problematiky.

The issue of the chipped industrie of the Stone Age was dealt with in Slovakia, especially for the Neolithic period and eneolite, rather marginally. Only some larger finding files have been evaluated. It is only in recent years that research into this issue has been more intensively developed. For the study of split industry, modern analyses are applied which can affect the stages of production processes from the acquisition of raw material from primary or secondary sources, through their initial processing, distribution to final use. The evaluation of the questions set is based on a comprehensive analysis of obsidian artifacts. The project is aimed at a comprehensive evaluation of obsidian split industry, as well as the findings from the Paleolithion period to the earlier Bronze Age from the territory of Slovakia, including the sources of obsidian, the primary occurrence of which is situated in the south-eastern part of the country. The issues addressed are closely related to obsidian research – it is about capturing processes such as importing a given raw material into a housing estate, transforming it and determining the artifact that was the target of its production. They form the basis for an overall theoretical evaluation of the observed issue.

 

Číslo projektu:  APVV-19-0563

Začiatok projektu:  1. 07. 2020

Koniec projektu: 30. 06. 2024

Názov projektu: Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí

Vedúci projektu: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Číslo projektu: APVV-18-0276

Začiatok projektu: 1. 7. 2019

Koniec projektu: 30. 6. 2023

Názov projektu: Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska. The environment and settlement networks of late Prehistory on the example of selected periods and regions of Slovakia

Vedúci projektu: Mgr. Róbert Malček, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je sledovanie adaptačných stratégií pravekých populácií vo vybratých regiónoch západného, stredného a východného Slovenska od starého neolitu po mladšiu/neskorú dobu bronzovú a ich komparácia a vedecká syntéza nadobudnutých poznatkov. Projekt sa sústredí na zhodnotenie štruktúry osídlenia a jej premeny. Výberom daných území sa má postihnúť rozmanitosť prírodná i sociálna, ktorá sa podľa doterajších názorov často prejavuje dichotómiou kultúrneho vývoja Potisia a Podunajskej nížiny. Ruptúry by mali napokon sprevádzať aj kultúrne premeny v jednotlivých regiónoch (zánik a zrod archeologických kultúr a s tým o.i. súvisiaci nástup rôznych historických epoch). V projekte sa budú konfrontovať tieto predstavy s výsledkom analýzy zozbieraných dát, posudzovaných v regionálnom a nadregionálnom kontexte, overí sa tak ich platnosť na danej „vzorke“ a postulujú sa závery ohľadom miery podobnosti či odlišnosti sociálnych štruktúr sledovaných populácií a ich adaptačných stratégií. Komplementárnou úlohou bude spracovanie nálezového fondu vybratých lokalít na sledovanom území a v pojednaných obdobiach: táto úloha vyplýva z potreby precizovať poznatky o hmotnej kultúre daných spoločností a zahrnie čo najkomplexnejšie spracovnie nálezových súborov z výskumov na vybratých lokalitách z daných období v sledovaných regiónoch, ako aj mobiliára získaného terénnou prospekciou počas realizácie projektu, a to s využitím moderných analytických metód na interdisciplinárnej báze(antropológia, archeobotanika, 14C analýzy atď.).

The objective of the project is monitoring of adaptation strategies of prehistoric populations in selected regions of West, Central and East Slovakia from the old Neolithic to the young/late Bronze Age, their comparison and scientific synthesis of the obtained information. The project focuses on the assessment of the settlement structure and its metamorphoses. The selected areas should show natural and social diversity which is, according to previous opinions, often expressed in dichotomy of cultural development of the Tisza river basin and the Podunajská nížina lowland. Ruptures should be accompanied by cultural changes in individual regions (extinction and origin of archaeological cultures and, besides others, beginnings of various historical epochs). In the project, these ideas will be confronted with the result of the analysis of the collected data assessed in the regional as well as supra-regional context; their validity will thus be verified on the given “sample” and conclusions regarding their similarity or difference in social structures within studied populations and their adaptation strategies will be postulated. Processing of the find fund from selected sites in the studied territory and eras will be a complementary task; this task follows from the necessity to specify our knowledge of material cultures of the given societies and will include the most complex processing of find funds from investigations in selected sites from the studied eras as well as the mobiliary obtained by terrain prospecting during the projectworks using modern analytical methods on interdisciplinary basis (anthropology, archaeobotany, 14C analyses.

 

Číslo projektu:  APVV-18-0196

Začiatok projektu:

Koniec projektu:

Názov projektu: Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia). Nitra County Notitia by Matthias Bel (interpretation and application).

Zodpovedný riešiteľ za AÚ SAV: doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Anotácia: M. Bel vo svojom diele Notitia Hungariae novae historico-geographica (ďalej Vedomosti) ponúkol súdobý pohľad na stav, význam, ohlas a konkrétne reálie stolíc Uhorska v rámci Habsburskej monarchie. Bádatelia z oblastihumanitných a spoločenských vied (napr. historici/historickí geografi, filológovia) na Slovensku sa životom a dielom tohto osvietenca zaoberali z rôznych aspektov. Ťažisko výskumov tvorili Belove publikačné aktivity, náboženský život a sondy do vybraných prác autora. V ostatnom decéniu vyšli tlačou aj bilingválne (latinskoslovenské) verzie Vedomostí vybraných stolíc. Z rešerše literatúry zároveň vyplýva, že Vedomosti konkrétnej stolice (ako celok, príp. ich časť alebo oddiel) neboli doteraz komplexnejšie skúmané a interpretované z pohľadu filologického, historického, resp. historicko-geografického, etnologického alebo archeologického výskumu. Výsledky interdisciplinárneho štúdia Belovho diela pritom možno efektívne uplatniť pri revitalizácii regionálnych identít na príklade historickej krajiny, historických krajinných štruktúr a etnokultúrnych fenoménov aplikáciou kultúrnej trasy, ktorá by priblížila historické, prírodné a spoločenské fenomény územia na základe poznatkov získaných interpretáciou Belovho diela. Podstatou a zároveň cieľom projektu je slovenský preklad latinského originálu Vedomostí Nitrianskej stolice (lat. COMITATUS NITRIENSIS) a jeho štúdium z hľadiska histórie/historickej geografie, archeológie, etnológie a muzeológie. Použitím konkrétnych metodík a metód identifikujeme a zrekonštruujeme vybrané regionálne identity skúmaného územia v prvej polovici 18. storočia (historickú krajinu, resp. jej archetypy, špecifiká a charakter osídlenia, kontexty socio-profesijného zaradenia obyvateľov stolice a i.), ktoré priblíži konvenčná a virtuálna kultúrna trasa. Výstupy projektu majú materiálový,analytický i aplikačný charakter.

Matthias Bel in his work Notitia Hungariae novae historico-geographica (hereinafter referred to as the “Notitia”) offered a contemporary perspective of the state, significance, reception and specific facts concerning Hungarian counties within the Habsburg Monarchy. Humanities and social sciences researchers (e.g. historians/historical geographers, philologists) in Slovakia have studied various aspects of the life and work of this representative of the Enlightement. The core of the research was represented by Bel’s publishing activities, his religious life and indepth probes into author’s selected works. During the past decade a bilingual (Latin-Slovak) version of the Liptov, Orava, Turiec and Trenčín County were published. However, based on the scholarly literature research, it is evident that the Notitia of a particular Slovak county (or its selected parts) has not been sufficiently analyzed and scientifically interpreted from the philological, historical or historical-geographical and ethnological point of view. Nevertheless the results of analysis and interpretation of Bel’s work within the scope of these disciplines can be effectively applied for instance in the context of revitalization of regional identities on the example of the landscape and particular ethno-cultural phenomena of selected Slovak regions. The essence as well as the main objective of the project is a Slovak translation of the Latin original of the Nitra County Notitia (lat. COMITATUS NITRIENSIS) and its historical-geographical, philological and ethnographic analysis. By employing specific methods we will identify and reconstruct selected regional identities of the examined area – e.g. cultural landscape and its structure, character of settlement, a way of life or the specifics of socio-professional classification of the county population in the first half of the 18th century. The outputs of the project will have a material, analytical and application character.