cvndp publikacie publikacie

AVANS

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku

Ročenka Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku – AVANS je neperiodickou sériou určenou na študijné, vedecké a informačné účely odborníkom v archeológii. Formou krátkych vedeckých príspevkov poskytuje základnú informáciu a celkový prehľad o výsledkoch archeologických výskumov a prieskumov, ako aj o náhodných a ojedinelých nálezoch za príslušný kalendárny rok z celého územia Slovenska. Súčasne ponúka priestor pre zverejnenie informatívnych súhrnov vykonaných expertíz z kooperujúcich vedných odborov, napr. antropológia, aplikovaná geofyzika, archeobotanika, archeozoológia, geológia, numizmatika a i.

ISSN 0231-925X

Vydáva: Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Odborní redaktori: PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ivan Cheben, CSc., Mgr. Dominika Oravkinová, PhD.

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Akademická 2, SK-949 21 Nitra

E-mail: avans.ausav@gmail.com

Redakčná rada: PhDr. Klaudia Daňová, PhD., PhDr. Ivan Cheben, CSc., Mgr. Dominika Oravkinová, PhD., Mgr. Marek Vojteček, PhD., PhDr. Jiří Doležel, Mag. Dr. Martin Krenn

Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková

Kompletný rukopis v elektronickej podobe vyhotovený v súlade s Pokynmi na úpravu rukopisu odovzdáva korešpondujúci autor/autorka odborným redaktorom ročenky buď osobne alebo na e-mailovú adresu redakcie spolu s vyplneným Registračným formulárom príspevku.

 

Aktuálne termíny zasielania príspevkov do redakcie:

  • pre AVANS v roku 2021 najneskôr do marca 2024

 

  • pre AVANS v roku 2022 najneskôr do júna 2024

 

  • pre AVANS v roku 2023 a 2024 žiadame autorov o priebežné zasielanie registračných formulárov príspevkov

 

Registračný formulár príspevku

Pokyny na úpravu rukopisov

CEANS karta


Zoznam čísiel:

AVANS 2019
AVANS 2018
AVANS 2017
AVANS 2016
AVANS 2015
AVANS 2014
AVANS 2013
AVANS 2012
AVANS 2011
AVANS 2010
AVANS 2009
AVANS 2008
AVANS 2007
AVANS 2006
AVANS 2005
AVANS 2004
AVANS 2003
AVANS 2002
AVANS 2001
AVANS 2000
AVANS 1999
AVANS 1998
AVANS 1997
AVANS 1996
AVANS 1995
AVANS 1994
AVANS 1993
AVANS 1992
AVANS 1991
AVANS 1990
AVANS 1989
AVANS 1988
AVANS 1987
AVANS 1986
AVANS 1985
AVANS 1984
AVANS 1983
AVANS 1982
AVANS 1981
AVANS 1980
AVANS 1979
AVANS 1978
AVANS 1977
AVANS 1976
AVANS 1975
AVANS 1974

Staršie čísla časopisu AVANS sú dostupné v elektronickej forme na stránkach projektu CEVNAD na karte Literatúra.