cvndp publikacie publikacie

Činnosť v roku 2018

Teoretická práca. Predovšetkým sa rozpracovali sa tri monografie, a to „Zaniknutá stredoveká dedina v Nededzi – katalóg“, „Archeologická topografia stredovekého a novovekého dedinského osídlenia Kysúc“ a „Včasnostredoveké hradisko Veľký vrch v Divinke“. Do tlače sa odovzdalo sedem štúdií a výsledky práce na projekte sa prezentovali na štyroch domácich i medzinárodných konferenciách.

Hradisko Veľký vrch v Divinke. Uskutočnila sa už šiesta výskumná kampaň na hradisku a v jeho zázemí. V polohe Veľké Salašky sa pokračovalo vo výskume brány chrániacej prístup na hradisko z Považia. V polohe Lovišky sa skúmal val.

Stredoveký hrádok v Divinke. V polohe Hradisko sa začala sa prvá etapa výskumu hrádku. Okrem samotných vykopávok sa tu urobil aj geofyzikálny prieskum a nálezisko sa geodeticky zameralo

Lidarové snímkovanie a povrchový prieskum. Pokračovalo sa v leteckom skenovaní vybratých území Kysúc, dosiaľ sa terén zosnímkoval na ploche 286 km². Na získané mapách sa identifikovali a následne v teréne vyhľadávali a overovali relikty dávneho osídlenia a ľudských zásahov v krajine v katastroch obcí Svrčinovec, Čierne, Skalité, Oščadnica a Klubina.