cvndp publikacie publikacie

Výstava „Dedičstvo Karola Veľkého“

Od 16. júna v priestoroch bratislavského hradu slávnostne sprístupnili výstavu Dedičstvo Karola Veľkého-Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry. Organizátori – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, Archeologický ústav SAV, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v predvečer predsedníctva SR v Rade EÚ predstavili širokej verejnosti príklady európskych zjednocovacích procesov vo včasnom stredoveku.

 

Výstava je situovaná do priestorov bratislavského hradu.

Slávnostné príhovory predniesli generálna riaditeľka Pamiatkového úradu SR PhDr. Katarína Kosová, popredsedníčka SAV RNDr. Eva Majková, DrSc., a člen Akademickej rady AV ČR prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Záštitu nad výstavou prevzali Marek Maďarič, minister kultúry SR, Pavol Šajgalík, predseda SAV, Jiří Drahoš, predseda AV ČR.

Výstava je pokračovaním projektu v dvanástich akademických a pamiatkových inštitúcií z deviatich krajín Kolíska európskej kultúry realizovaného v rámci programu Culture 2007-2013. Jeho výsledky boli v minulých rokoch prezentované v Belgicku (Ename), Taliansku (Ravena), Slovinsku (Ljubljana) a Českej republike (Praha) a výstava na bratislavskom hrade významne obohatili archeologické nálezy zo Slovenska, prevažne z depozitárov Archeologického ústavu SAV.

Prezentované nálezy, mapy, texty a ďalšie súčasti kultúrneho dedičstva slúžia nielen na povzbudenie ducha, ale môžu prispieť aj k lepšiemu pochopeniu dnešných zložitých kultúrno-spoločenských procesov – migrácia, akulturácia, mobilita, kolapsy systémov a podobne. Návšteva podujatia dáva verejnosti možnosť urobiť si predstavu o zložitých ekonomicko-kultúrno-politických procesoch v Európe v závere prvého tisícročia po Kr. Ide teda o obdobie, ktoré možno s trochou nadsázky nazvať ako dobu zrodu súčasnej Európy. K hlavným témam patria aj motívy „jednoty v rozmanitosti“, ktoré sú mottom Európskej únie a bol do európskych dokumentov začlenený tzv. Rímskou zmluvou v roku 2004.

Výstava “Dedičstvo Karola Veľkého.”

Spomedzi vystavených exponátov treba upriamiť pozornosť na zriedkavú možnosť vidieť originál zvonu z Bojnej, ktorý patrí k najstarším svojho druhu na svete, časť výbavy z významného staromaďarského hrobu v Zemplíne, súbory západných a východných mincí z 10.-12. stor., železné nálezy z hradiska v Klátovej Novej Vsi, či šperk z pohrebiska z 10.-11. stor. v Tesárskych Mlyňanoch. Neutíchajúca je krása zlatých a strieborných šperkov z veľkomoravského veľmožského dvorca v Ducovom.

V predvečer predsedníctva SR v Rade EU sa dozvedáme, ako sa tvorila kultúrna identita Európy, ako vznikali veľké politické celky, čo spôsobovalo ich rozpad, ako sa stretávali rôzne kultúry a národy. Mnohé procesy sú pozorované na príklade Veľkej Moravy a Nitrianska, ktoré v 9. storočí zažiarili na politickej mape, ale následne rýchlo zanikajú. Nové výskumy však ukazujú, že skôr, ako o zánik ide o transformáciu. Rozhodujúce centrá, ako napr. Nitra, však fungujú ďalej a sú základom organizačnej štruktúry nového významného celku – Uhorského kráľovstva.

Vystavené exponáty boli zapožičané z inštitúcií v Holandsku, Nemecku, Taliansku, Českej republike, Slovinsku, Chorvátsku, Maďarsku a samozrejme zo Slovenska. Výstava sa zrealizovala vďaka veľkému nasadeniu kurátorov výstavy Jane Maříkovej-Kubkovej (Arch. ústav AV ČR), Petrovi Baxovi (Pamiatkový úrad SR) a pracovníkom AÚ SAV Petrovi Bednárovi a Matejovi Ruttkayovi, ktorí sa výrazne podieľali na adaptácii výstavy na slovenské pomery. K výstave bola vydaná aj rovnomenná publikácia v dvojjazyčnom slovensko-anglickom formáte. Výstava potrvá do polovice októbra 2016.

PhDr. Jaroslava Ruttkayová

Foto: Archív Historického múzea SNM

Článok bol prevzatý zo SAV