cvndp publikacie publikacie

Pozývame Vás na prednášku významného nemeckého archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na slávnostnú prednášku:

Detektorgängerei und Community Archaeology – Kooperative Wege für Citizen Science und Partiziptation

Prof. Dr. Dr. h.c. Clausa von Carnap-Bornheim

 

Miesto: Veľká prednášková sála na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum: 7. 12. 2023

Čas: 14:00

Pozývame Vás na prednášku o Pustom hrade, hrade Žakýl a hradisku Gunda v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 Letecký záber na Horný hrad (Pustý hrad) v septembri 2023 (foto F. Ornth).

Vo štvrtok 16.11.2023 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Rovnako predstavíme najnovšie výsledky výskumov na hrade Žakýl (obec Podhorie) a hradisku Gunda (obec Ostra Lúka).

 

Prednášať budú Ján Beljak, Miloš Čierny, Peter Debnár a Noémi Beljak Pažinová

 

Vstup je voľný.

 

Pre účastníkov budú pripravené najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade a ukážka najkrajších nálezov z tohtoročnej sezóny.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Partneri prednášky: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Mesto Zvolen, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská, Archeofact

Na Archeologickom ústave SAV pôsobí význačný ukrajinský archeológ

Docent Zabavin (piaty sprava) s ukrajinskými študentmi archeológie na terénnej praxi v Bojnej v roku 2023.

V Archeologickom ústave SAV, v. v. i. od júna 2022 pôsobí ukrajinský vedecký pracovník a vysokoškolský učiteľ  doc. Vyačeslev Olehovič Zabavin, CSc., špecialista na dobu bronzovú v prikaukazskej a priazovskej oblasti. Do vypuknutia konfliktu na Ukrajine pracoval ako vedúci katedry archeológie Marijupolskej štátnej univerzity v Marijupole. Počas obliehania mesta bola univerzita zrovnaná zo zemou a úplne zničené boli aj pracoviská jeho katedry včítane zhromaždených vzácnych archeologických nálezov z  kurhanov z doby bronzovej a doby železnej, ktorými sa jeho pracovný tím zaoberal. Vďaka výzve Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine (kód 09103-03-V01) v rámci Plánu obnovy, ktorý vykonáva Úrad vlády SR môže Kolega Zabavin pokračovať vo svojej vedeckej práci na našom pracovisku.

 

Pozývame Vás na prednášky o najnovších výskumoch

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na:

Prednáškový cyklus

Najnovšie archeologické výskumy

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

1. Gašpar/L. Luštíková/M. Vojteček/M. Cheben/Š. Olšav: Významné objavy v Košiciach.

 

2. Pieta/Z. Robak/M. Jakubčinová: Výskum slovanského hradiska v Bojnej – najnovšie poznatky.

 

3. Poláková: Čo sa dá nájsť v starom kine? Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre.

 

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 10. 11. 2023

Prednášky: 9.30; 11.00

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

Dominika Oravkinová získala cenu „Danubius Young Scientist Awards“

Dominika Oravkinová preberá cenu.

V rámci „Danubius Awards 2023“ boli za svoje akademické úspechy ocenení viacerí výskumníci z regiónov, ktorými preteká rieka Dunaj. Dňa 19. októbra získali ocenenie výskumníci, ktorí výrazne prispeli k rozvoju regiónu Dunaja. Naša kolegyňa Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. získala cenu „Danubius Young Scientist Award.“

Hodnotenie “Danubius Award” bolo založené v roku 2011 ako ocenenie jednotlivcov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom venovali regiónu Dunaja prostredníctvom svojej akademickej práce alebo kultúrnej tvorby.

Toto ocenenia je otvorené všetkým disciplínam a okrem iného pomáha podporovať zapojenie mladých vedcov do výskumu a kultúrnej tvorby súvisiacej s povodím rieky Dunaj. Ceny udeľuje nezávislá odborná porota. Tieto ocenenia zároveň prispievajú k implementácii stratégie Európskej únie pre región Dunaja, ktorú prijal Európsky parlament v roku 2011.

Dominike srdečne gratulujeme!

Ocenení mladí vedci

Získali sme cenu časopisu Pamiatky a múzea

Naši ocenení kolegovia (sprava J. Rajtár, K. Daňová, M. Daňová…)

Časopis Pamiatky a múzeá ocenil projekt, na ktorom sa podieľali aj naši kolegovia. Dňa 27. 9. 2023 si kolektív autorov Klaudia Daňová (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Ján Rajtár (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Miroslava Daňová (Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave) prevzali výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 v kategórii Objav-Nález-Akvizícia za

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji.

Výskum rímskeho mosta v Iži pri Komárne je projektom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Na úspechu tímu majú obrovský podiel ďalšie inštitúcie ako firma Helicop s.r.o., ktorá vyhotovila batymetriu dna Dunaja, Valentin Sočuvka (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.) a Michal Hoffman (GEOtest), ktorí ako prví začali so sonarovým výskumom v Iži, Obec Iža ako aj potápači z Akito diving a Martin Kvietok (Midland Adventure). Obrovská vďaka patrí Polícii SR – Oddeleniu poriečnej polície, ktoré logisticky zabezpečovalo všetky aktivity v Dunaji.

Kolegom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ďalšom výskume!

 

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

 

Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítajte viac

Slovenská akadémia vied ocenila autorky a autorov špičkových publikácií

Ocenená Zuzka Hukeľová

SAV ocenila autorky a autorov špičkových publikácií – medzi ocenenými sú aj naši milí kolegovia Zuzana Hukeľová za štúdiu “Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí (Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures)”, publikovanú v International Journal of Osteoarchaeology a Marián Soják za štúdiu “Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách (Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains)” publikovanú v časopise Antiquity. Kolegom gratulujeme.

Článok Zuzany Hukeľovej tu

Článok Mariána Sojáka tu

 

Ocenený Marián Soják