cvndp publikacie publikacie

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

 

Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítajte viac

Slovenská akadémia vied ocenila autorky a autorov špičkových publikácií

Ocenená Zuzka Hukeľová

SAV ocenila autorky a autorov špičkových publikácií – medzi ocenenými sú aj naši milí kolegovia Zuzana Hukeľová za štúdiu “Mohli byť niektorí jednotlivci v neskoroneolitickej spoločnosti diskriminovaní? Príbeh staršej ženy s mnohopočetnými zlomeninami kostí (Were some individuals more vulnerable than others in the Late Neolithic society? Osteobiography of an elderly female with multiple fractures)”, publikovanú v International Journal of Osteoarchaeology a Marián Soják za štúdiu “Jaskyňa Hučivá diera: magdalénienske lovecké táborisko v Tatrách (Hučivá Cave: a Magdalenian hunting camp in the Tatra Mountains)” publikovanú v časopise Antiquity. Kolegom gratulujeme.

Článok Zuzany Hukeľovej tu

Článok Mariána Sojáka tu

 

Ocenený Marián Soják

Hľadáme nového kolegu archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Košice

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (1 rok)

Čítajte viac

Pozývame Vás na prednášku

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na prednášku

Detektorovať či nedetektorovať? Ilustračná fotografia (Zdroj: T. Michalík)

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

 

Detektoring, archeologie a rozvoj občanské vědy v České republice

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí, Nitra

Dátum: 25. 09. 2023 o 14:00

Oznámenie o konaní voľby členov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Správna rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ArÚ SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľby na členov do Vedeckej rady ArÚ SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i., so sídlom na Akademickej 2, 949 21 Nitra, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady5 interných2 externých.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 9. 10. 2023.

Voľby sa uskutočnia 28. 9. 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v sídle organizácie v budove SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Podľa článku II, odseku (2) Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ArÚ SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Čítajte viac

Prihláste sa na zaujímavú tému doktorandského štúdia – Rímske mince u stredodunajských Germánov

Prihláste sa na 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v odbore Klasická archeológia v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave – Katedrou klasickej archeológie (termín podania 31. 7. 2023!)

Téma:

Rímske mince u stredodunajských Germánov

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, v.v.i.)

Informácie: https://ff.truni.sk/klasicka-archeologia

Podmienky prijímacieho konania:  https://ff.truni.sk/podmienky-prijatia

Anotácia:

Téma je zameraná na úlohu rímskych mincí v hospodárskom a sociálnom živote včasnohistorického germánskeho osídlenia v severnej časti stredného Podunajska z pohľadu historických, numizmatických a archeologických prameňov. Doktorand nadviaže na doterajšie  katalógové práce a sumarizujúce štúdie a využije dostupné materiály zo sídliskových, funerálnych i zberových materiálov. Zvláštnu pozornosť venuje dôvodom  prísunu, prijímania a využívania rímskych mincí v jednotlivých regiónoch a rozdielom medzi pohraničnou limitnou zónou a hlbším zázemím barbarika v rôznych časových úsekoch.  Zhodnotí aj ich možné využívanie v neekonomickej sfére.

Pozývame Vás na zaujímavé prednášky

Archeologický ústav SAV, v. v. i., Vás pozýva na prednášky

doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc.

  1. “Litomyšl – Nedošín, lokalita 11 – nejstarší neolitický rondel v
    Polabí a Poodří ?”
  2.  “Tři petroarcheologické etudy”

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí

Dátum: 13. 06. 2023 o 13:30