cvndp publikacie publikacie

Študijné zvesti

Logo Štúdijné ZvestiČasopis Študijné zvesti Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied je recenzované periodikum s dlhoročnou tradíciou (vychádza od r. 1956). Uverejňuje pôvodné vedecké články, ako aj ďalšie aktuálne materiály, týkajúce sa výsledkov archeologického a súvisiaceho interdisciplinárneho výskumu.

 

ISSN -0560-2793

SCImago Journal & Country Rank

Periodicita vydávania: 2x ročne

Príspevky sú indexované a evidované v databázach:

Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), WOS, Emerging Sources Citation Index (ESCI, Clarivate Analytics) SCOPUS (Elsevier), EBSCO

 

Creative Commons License
Tento časopis je licencovaný podľa Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Vydáva: Archeologický ústav SAV
Hlavné redaktorky: doc. PhDr. Gertrúda Březinová, Csc. a PhDr. Alena Bistáková, PhD.
Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, SK-949 21 Nitra
Tel. : +421/037 6410051 Fax : +421/037 73356 18
E-mail: gertruda.brezinova@savba.sk, alena.bistakova@savba.sk
Redakčná rada: Mgr. Lucia Benediková, PhD., Mgr. Pavol Bobek, PhD., prof. Jozef Bujna, CSc., PhDr. Jana Čižmářová, PhDr. Eva Fottová, PhD., Prof. Dr. Joachim Henning, doc. Erik Hrnčiarik, PhD.,PhDr. Ivan Cheben, CSc., Ass. Prof. Mag. Dr. Alexandra Krenn-Leeb, PhDr. Rudolf Procházka, CSc., PhDr. Ján Rajtár, Csc., PD Mag. Dr. Peter C. Ramsl
Technická redaktorka: Mgr. Miriama Nemergutová
Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková
Etické princípy
Recenzný proces
Pokyny pre autorov
Štúdia – vyhlásenie jedného autora, Single-author declaration
Štúdia – vyhlásenie viacerých autorov, Multiple-authors declaration
Aktuálne číslo

Študijné zvesti, No. Suppl 2

Študijné zvesti 70, číslo 2, 2023

 

Obsah

 

Július Jakab

Questionable Skull Trepanations in Archaeological Collections of Human Skeletal Remainsfrom Slovakia 

Otázne trepanácie lebiek v archeologických zbierkach ľudských kostrových pozostatkov z územia Slovenska

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.13

 

Urszula Śmigielska

Statistical Analysis of the Lusatian Culture Funerary Ritual on the Example of the Diviaky nad Nitricou Site 

Štatistická analýza pohrebného rítu lužickej kultúry na príklade lokality Diviaky nad Nitricou

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.14

 

Barbora Lofajová Danielová – Martin Furman – Mária Hajnalová

Výšinné sídliská Žiar a Veľký Bysterec v kontexte osídlenia severokarpatskej skupiny na Liptove a na Orave 

The Hilltop Settlements Žiar and Veľký Bysterec in Context of the North Carpathian Group in Liptov and Orava

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.15

 

Zuzana Loskotová

Reopening Graves. Post-Funerary Activities at Moravian Migration Period Cemeteries (5th and 6th Centuries AD) 

Opětovné otvírání hrobů. Postfunerální aktivity na moravských pohřebištích doby stěhování národů (5. a 6. století n. l.)

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.16

 

Zbigniew Robak

Včasnostredoveké opaskové kovania typu Bojná. Nové nálezy

Early Medieval Strap-Fittings of the Bojná-Type. New Finds

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.17

 

Aurel Dragotă – Monica-Elena Popescu

Along the Border between Paganism and Christianity. Graves with Ritual Fire Hearths Discovered in the Necropolis of Alba Iulia-‘Izvorul Împăratului’ during the Archaeological Campaigns of 2006 – 2007 

Na hranici medzi pohanstvom a kresťanstvom. Hroby s rituálnymi ohniskami objavené na nekropole Alba Iulia-„Izvorul Împăratului“ počas archeologických výskumov v rokoch 2006 – 2007

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.18

 

Zuzana Borzová – Ondrej Žaár – Ján Štubňa – Miriama Tábiová – Katarína Šimunková – Jana Mihályiová

Nové nálezy staromaďarských hrobov v Lužiankach

New Finds of Conquering Hungarian Burials in Lužianky

DOI: https://doi.org/10.31577/szausav.2023.70.19

 

Zuzana Hukeľová – Dominika Schmidtová – Joan Pinar Gil – Saverio Scerra

Discovering the Catacombs of Sicily. First Analysis of the Skeletal Remains from the Late Antique Hypogeum of Scorrione 

Objavovanie katakomb na Sicílii. Prvá analýza kostrových pozostatkov z neskoroantického hypogea v Scorrio

Zoznam čísiel:
Štúdijné zvesti 69-2, 2022
Štúdijné zvesti 69-1, 2022
Štúdijné zvesti 68-2, 2021
Štúdijné zvesti 68-1, 2021
Štúdijné zvesti 67-2. 2020
Štúdijné zvesti 67-1, 2020
Štúdijné zvesti 66, 2019
Študijne zvesti 65, 2019
Študijne zvesti 64, 2018
Študijne zvesti 63, 2018
Študijne zvesti 62, 2017
Študijne zvesti 61, 2017
Študijne zvesti 60, 2016
Študijne zvesti 59, 2016
Študijne zvesti 58, 2015
Študijne zvesti 57, 2015
Študijné zvesti 56, 2014
Študijné zvesti 55, 2014
Študijné zvesti 54, 2013
Študijné zvesti 53, 2013 (lokality_GE.kmz)
Študijné zvesti 52, 2012
Študijné zvesti 51, 2012
Študijné zvesti 50, 2011 (Databázy k článkom)
Študijné zvesti 49, 2011
Študijné zvesti 48, 2010
Študijné zvesti 47, 2010
Študijné zvesti 46, 2009
Študijné zvesti 45, 2009
Študijné zvesti 44, 2008
Študijné zvesti 43, 2008
Študijné zvesti 42, 2007
Študijné zvesti 41, 2007
Študijné zvesti 40, 2006
Študijné zvesti 39, 2006
Študijné zvesti 38, 2005
Študijné zvesti 37, 2005
Študijné zvesti 36, 2004
Študijné zvesti 35, 2002
Študijné zvesti 34, 2002
Študijné zvesti 33, 1999
Študijné zvesti 32, 1996
Študijné zvesti 31, 1995
Študijné zvesti 30, 1994
Študijné zvesti 29, 1993
Študijné zvesti 28, 1992
Študijné zvesti 27, 1991
Študijné zvesti 26, 2. časť, 1990
Študijné zvesti 26, 1. časť, 1990
Študijné zvesti 25, 1988
Študijné zvesti 24, 1988
Študijné zvesti 23, 1987
Študijné zvesti 22, 1986
Študijné zvesti 21, 1985
Študijné zvesti 20, 1983
Študijné zvesti 19, 1981
Študijné zvesti 18, 1970
Študijné zvesti 17, 1969
Študijné zvesti 16, 1968
Študijné zvesti 15, 1965
Študijné zvesti 14, 1964
Študijné zvesti 13, 1964
Študijné zvesti 12, 1964
Študijné zvesti 11, 1963
Študijné zvesti 10, 1962
Študijné zvesti 09, 1962
Študijné zvesti 08, 1962
Študijné zvesti 07, 1961
Študijné zvesti 06, 1961
Študijné zvesti 05, 1961
Študijné zvesti 04, 1961
Študijné zvesti 03, 1959
Študijné zvesti 02, 1957
Študijné zvesti 01, 1956