cvndp publikacie publikacie

Štatút

Štatút knižnice Archeologického ústavu SAV v Nitre


 

Článok 1.

Knižnica Archeologického ústavu SAV v Nitre (ďalej len knižnica) plní v sústave VTI SR funkciu špecializovanej knižnice, ktorá zabezpečuje prierezovú infomačnú činnosť v oblasti archeologického výskumu SAV.

Článok 2.

Informačný fond knižnice obsahuje knihy a časopisy zásadného významu a to z oblasti archeológie a jej pomocných vedných disciplín. Okrem toho zahrňuje i diela encyklopedické, jazykové i odborné terminologické slovníky a odborné bibliografie. Podľa čl. 7., odsek 66 Organizačného poriadku AÚ SAV v Nitre knižnica získava a spracúva knižničný fond ústavu a to formou nákupu a najmä medziinštitucionálnej a medzinárodnej výmeny publikácií.

Tvorí ho:
– historický
– časopisy
– publikácie

Článok 3.

Informačný fond je majetkom AÚ SAV. Každý používateľ je povinný chrániť tento fond a dodržiavať predpisy, spojené s jeho používaním. V prípade poškodenia majetku knižnice bude AÚ SAV vyvodzovať voči používateľovi dôsledky v zmysle platných predpisov.

Článok 4.

Knižnicu koncepčne, odborne a organizačne riadi vedúci oddelenia.
Metodicky je činnosť knižnice usmerňovaná pokynmi Ústrednej knižnice SAV.

Článok 5.

Knižnica slúži predovšetkým vedeckým a odborným pracovníkom ako aj ostatným zamestnancom AÚ SAV. Svoje služby poskytuje diferencovane podľa stanovených zásad kategorizácie čitateľov (viď knižničný poriadok).

Zároveň vybavuje požiadavky na:
a/ konzultačné a poradenské služby
b/ publikácie zo svojho fondu iným inštitúciám prostredníctvom MMS a MMVS.

Článok 6.

Knižnica poskytuje svoje základné služby bezplatne.

Článok 7.

Knižnica sa stará o distribúciu publikácií, vydávaných AúSAV formou predaja, výmeny i darovania, ďalej na základe ústvaných rozdeľovníkov, ako aj o distribúciu povinných výtlačkov (Zb. z. č. 32/2001 ukladajúci vydavateľovi publikácie odovzdať stanovený počet výtlačkov vybraným právnickým osobám).

Článok 8.

Čitatelia sú povinní dodržiavať výpožičný poriadok, riadiť sa pokynmi pracovníkov knižnice a podrobiť sa kontrolným oopatreniam na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.

Článok 9.

Ak čiateľ tieto ustanovenia nedodržiava, môže byť dočasne alebo aj trvale zbavený práva využívať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť zapríčinenú škodu a zodpovedá za ňu podľa platných predpisov. Nedodržiavanie ustanovení knižničného poriadku a zodpovednosť za škodu sa riadi Zákonníkom práce a v prípade a v prípade pracovníkov AúSAV Pracovným poriadkom SAV.

Článok 10.

Mimoústavní čitatelia sú povinní poverenej pracovníčke knižnice preukázať svoju totožnosť platným osobným dokladom.

Článok 11.

Súčasťou knižnice sú tiež knižnice Výskumného pracovného strediska v Košiciach, ako aj ďalšie príručné knižnice, vybudované na základe rozhodnutia riaditeľa AúSAV (v Spišskej Novej Vsi, v Bratislave a vo Zvolene).

Článok 12.

Pripomienky, podnety a návrhy na zlepšenie činnosti knižnice podávajú jej používatelia ústne alebo písomne vedúcemu oddelenia.

Záverečné ustanovenie.

1. Dňom platnosti a účinnosti Štatútu knižnice Archeologického ústavu SAV v Nitre sa ruší Štatút knižnice Archeologického ústavu SAV v Nitre zo dňa 1.4.2002.
2. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť 1.2.2009.

V Nitre dňa 01.02.2009. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ AúSAV

 

pdfŠtatút knižnice Archeologického ústavu SAV v Nitre vo formáte *.pdf