cvndp publikacie publikacie

Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Marek Vojteček, PhD., Mgr. Michal Holeščák, PhD., Mgr. Peter Debnár

Doba riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020

Registračné číslo: APVV-15-0330

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Kľúčové slová: severozápadné Slovensko, stredovek, novovek, horská oblasť, krajinná archeológia

Ciele projektu

Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti
Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti

Vyhodnotením archeologických a environmentálnych prameňov sa v rámci projektu vypracuje ucelený model osídlenia regiónu Kysúc od počiatkov stredoveku po začiatok novoveku. Vytvorí sa súpis všetkých typov archeologických prameňov z viac ako tisícročného obdobia. V konfrontácii s vybranými charakteristikami prírodného prostredia tak bude možné uskutočniť analýzu stredovekej kultúrnej krajiny a historických sídliskových štruktúr. Dôraz sa bude klásť nielen na spracovanie starších archeologických nálezov a nálezísk, ale aj na rekognoskáciu terénu modernými prospekčnými metódami, na využitie geografických informačných systémov a na vyhodnotenie materiálnej kultúry analytickými štatistickými postupmi.

Činnosť v roku 2016

Činnosť v roku 2017

Činnosť v roku 2018

Činnosť v roku 2019

Činnosť v roku 2020

Publikácie

BEDNÁR, Peter: Hrady a opevnené sídla v stredoveku. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 22 – 24. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter. Drevozemné opevnenia v Kysuckej vrchovine. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 251 – 262.

BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.). Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017. 236 s. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.). Budatínsky hrad.  2. rozšírené vydanie. Nitra : Archeologický ústav SAV ; Žilina : Považské múzeum, 2019. 279 s. ISBN 978-80-88877-81-7

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Stredoveký hrad z pohľadu architektúry a archeológie. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 40 – 47. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Prestavby hradu za Suňogovcov z pohľadu najnovších výskumov. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 59 – 68. ISBN 978-80-88877-81-3

STANEKOVÁ Zuzana – BEDNÁR, Peter: Archeologické nálezy z výskumu hradu. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, 126 – 135. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – VOJTEČEK, Marek – DAŇOVÁ, Klaudia. Nález stredovekej cesty v katastri obce Nededza, okres Žilina. In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II. Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Považské múzeum v Žiline. Žilina 2017, 25 –40. ISBN 978-80-88877-78-3

FUSEK, Gabriel: Prieskum na hradisku Veľký vrch v Divinke. AVANS 2013, 2018, 59 – 62, 170.

FUSEK, Gabriel: Kleiner Hortfund von Divinka. In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Archeologický ústav SAV. Nitra 2017, 33 – 44. ISBN 978-80-8196-009-3

FUSEK, Gabriel: Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch. In: Informačník obce Divinka-Lalinok, roč. 7, č. 1/2017, 8 – 10.

FUSEK, Gabriel: Early Medieval Hillfort in Divinka, Northwestern Slovakia. In: J. Lux – B. Štular – K. Zanier (ur./eds.): Slovani, naša dediščina/Our heritage: the Slavs. Ljubljana 2018, 103 – 107.

FUSEK, Gabriel. Pevnostný systém hradiska v Divinke. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 208  – 240.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal: Najstaršie opevnenie Veľkého vrchu v Divinke. In: Sídla, artefakty a čas… Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika. Nitra – Vrútky 2018, s. 83 – 94. ISBN 978-80-8196-020-8.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal: Hillfort in Divinka in NW Slovakia. In: T. Tkalčec – T. Sekelj Ivančan – S. Krznar – J. Belaj (eds.): Fortifications, defence systems, structures and features in the past. Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Mediaeval Archaeology of the Institute of Archaeology Zagreb, 7th – 9th June 2017. Zagreb 2019, 137 – 146.

FUSEK, Gabriel – HOLEŠČÁK, Michal. Der Burgwall Großer Berg bei Divinka. Vorbericht In Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, 2019, č. 66, 161 – 172. ISSN 0560-2793.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea: Hradisko v Divinke vo veľkomoravskom období. Monumentorum tutela 29, 2018, 85 – 96.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea: Slovanské hradisko na Veľkom vrchu/Slavic Hillfort on Big Hill. Katalóg výstavy/Exhibition Catalogue. Žilina 2020. ISBN 978-80-88877-86-8.

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea – STANEKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum hradiska na Veľkom vrchu v Divinke. Predbežná správa. In: SLIACKA, Simona (Ed.): Výsledky nových archeologických výskumov na Strednom Slovensku. Ružomberok 2016, 75 – 84.

HOLEŠČÁK, Michal: Stredoveká pevnosť na vrchu Hradisko. In: Informačník obce Divinka-Lalinok, roč. 8, č. 1/2018, 13.

HOLEŠČÁK, Michal. Medieval archery equipment from the territory of Slovakia. – Nitra : Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences ; Bratislava : VEDA, 2019. 124 s. Archaeologica Slovaca Monographiae : Studia, Tomus XXXI. ISBN 978-80-8196-033-8.

HOLEŠČÁK, Michal. „Severský“ hrot šípu z Divinky. In Hradiská – svedkovia dávnych čias II. Zborník príspevkov o hradiskách a ich obyvateľoch. – Dolná Mariková : Občianske združenie Hradiská, 2019, s. 91–94. ISBN 978-80-973032-2-8.

HOLEŠČÁK, Michal – SLANÁ, Andrea: Archeologický výskum stredovekého hrádku v Divinke, poloha Hradisko. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 241 – 249.

HOLEŠČÁK, Michal – SLANÁ, Andrea: Stredoveký hrádok v Divinke a Divine. In: Slovenská archeológia 68, 2020, 335 – 351.

VOJTEČEK, Marek. Malé šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica 41/2, 2016, 195–210.

VOJTEČEK, Marek. Relikty novovekého fortifikačného systému v Čiernom na Kysuciach. In Vlastivedný zborník Považia, 2019, č. 29, 296 – 315.

VOJTEČEK, Marek – NEMERGUT, Adrián. Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obci Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc. Archaeologia historica 41/2, 2016, 525 – 544.

Terénne aktivity

Divinka, poloha Veľký vrch

Divinka, poloha Hradisko