cvndp publikacie publikacie

Výskum

Prehľad grantových projektov, riešených v AÚ SAV

Grantové projekty VEGA, riešené v AÚ SAV

Číslo projektu: 2/0050/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Od detailu k celku. Reflexia aktuálnych potrieb archeologického bádania vo včasnom stredoveku
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Fusek, CSc.
Členovia: 5

Číslo projektu: 2/0098/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Civilizácia popolnicových polí na Slovensku
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Členovia: 10

Číslo projektu: 2/0189/12
Doba riešenia: 01/2012 – 12/2015
Názov projektu: Migrácia – akulturácia – integrácia – mobilita – obchod v dobe sťahovania národov a vo včasnom stredoveku na území Slovenska
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Členovia: 18

Číslo projektu: 2/0036/13
Doba riešenia: 01/2013 -12/2015
Názov projektu: Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej na Slovensku – centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu a sídla spoločenskej elity?
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
Členovia: 3

Číslo projektu: 2/0063/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2015
Názov projektu: Edícia archeologických prameňov z obdobia neolitu a eneolitu Slovenska
Vedúci projektu: PhDr. Gabriel Nevizánsky, CSc.
Členovia: 6

Číslo projektu: 2/0147/13
Doba riešenia: 01/2013 – 12/2016
Názov projektu: Brúsená industria neolitu a eneolitu Slovenska v kontexte surovinových zdrojov strednej Európy
Vedúci projektu: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Členovia: 7

Číslo projektu: 2/0006/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Vývoj osídlenia južnej časti Košickej kotliny v dobách kamenných (mladý paleolit – stredný neolit)
Vedúci projektu: Doc. PhDr. Ľubomíra Kaminská, CSc.

Číslo projektu: 2/0195/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave a v stredovekom Uhorsku
Vedúci projektu: Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc.
Členovia: 2

Číslo projektu: 2/0156/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Stredoveké pochovávanie na Nitriansku
Vedúci projektu: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Členovia: 18

Číslo projektu: 2/0181/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska
Vedúci projektu: prom. hist. Bibiána Hromadová, CSc.
Členovia: 2

Číslo projektu: 2/0111/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Fajansa, sklo-kryštalické a sklené materiály v praveku až včasnom stredoveku na Slovensku
Vedúci projektu: PhDr. Susanne Stegmann-Rajtár, CSc.
Členovia: 1

Číslo projektu: 2/0044/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Materiálna kultúra a jej prínos k rekonštrukcii pozemského života a pohrebných zvykov v stredovekej societe
Vedúci projektu: PhDr. Milan Hanuliak, DrSc.
Členovia: 3

Číslo projektu: 1/0045/14
Doba riešenia: 01/2014 – 12/2016
Názov projektu: Život v pohraničí. Sídliskové štruktúry v predpolí a zázemí panónskeho limitu od mladšej doby laténskej po záver antiky
Vedúci projektu: Doc.PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Členovia: 5

Číslo projektu: 2/0032/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny
Vedúci projektu: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Členovia: 2

Číslo projektu: 2/0030/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku
Vedúci projektu: PhDr. Eva Horváthová, CSc.
Členovia: 4

Číslo projektu: 2/0121/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch
Vedúci projektu: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Členovia: 15

Číslo projektu: 2/0170/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Nové nálezy numizmatických pamiatok vo vzťahu k archeologickým a historickým prameňom
Vedúci projektu: PhDr. Ján Hunka, CSc.
Členovia: 2

Číslo projektu: 2/0150/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku
Vedúci projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 6


GP iných inštitúcií, na ktorých sa podieľajú naši pracovníci:

Číslo projektu: 1/0346/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Rajtár, CSc.
Členovia: 2

Číslo projektu: 1/0208/15
Doba riešenia: 01/2015 – 12/2017
Názov projektu: Človek a hory v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom
Zást.ved. projektu: PhDr. Ján Beljak, PhD.


Programy: APVV

Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj európskeho metalika (Contribution of Slovakia for Economic and Social Development of European Metal Age)
Zodpovedný riešiteľ: Dr. h.c. Prof. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
Trvanie projektu: 1.7.2012 – 30.6.2015
Evidenčné číslo projektu: APVV-0736-11
Organizácia je koordinátorom projektu: áno


Programy: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

Dobudovanie špičkového pracoviska pre výskum a vývoj v oblasti ochrany a záchrany kultúrneho dedičstva Slovenska
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Ivan Cheben, CSc.
Trvanie projektu: 1.12.2013 – 30.6.2015
Evidenčné číslo projektu: NFP 26210120123
Organizácia je koordinátorom projektu: áno


Centrum výskumu najstarších dejín stredného Podunajska
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
Trvanie projektu: 28.10.2010 – 31.3.2015
Evidenčné číslo projektu: 26220120059
Organizácia je koordinátorom projektu: áno