cvndp publikacie publikacie

Slovenská numizmatika


Hlavný redaktor: PhDr. Ján Hunka, CSc. Vydáva: Národný numizmatický komitet Slovenskej rebuliky a Archeologický ústav SAV v Nitre, Akademická 2, 949 21 Nitra

Adresa redakcie: Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

Tel. : (+421/037) 73357 38 kl. 240 Fax : (+421/037) 73356 18

E-mail : jan.hunka@savba.sk

Logo Slovenská Numizmatika

SLOVENSKÁ NUMIZMATIKA zverejňuje výsledky štúdia peňažného vývoja na území Slovenska od prvých razených peňazí v posledných storočiach pred našim letopočtom cez jednotlivé historické obdobia až po modernú dobu.

ISBN rôzne, podľa čísiel. Vychádza raz za dva roky.

 


Zoznam čísiel:

Slovenská numizmatika XX, 2015 (obsah)
Slovenská numizmatika XIX, 2011(obsah)
Slovenská numizmatika XVIII, 2007 (obsah)
Slovenská numizmatika XVII, 2004 (obsah)
Slovenská numizmatika XVI, 2002 (obsah)
Slovenská numizmatika XV, 1998 (obsah)


Obsah čísiel:

Slovenská numizmatika XVIII, 2007 (ISBN 978-80-88709-97-8) (Späť na zoznam)

OBSAH –INHALT – SUMMARY

Tabula gratulatoria

Karol Pieta, Eva Kolníková – zum Lebensjubiläum
Eva Kolníková – Kalendarium

Štúdie – Studien – Papers

Laten period

Virgil Mihailescu-Bîrliba, Trade without coins and coins without trade in Pre-Roman Dacia
Gertrúda Březinová, Münzprägungbeweis in der latènezeitlichen Siedlung Nitra-Šindolka?
Jozef Bujna, Der goldene Torques von Hrkovce bei Šahy (Bez. Levice), Südslowakei
Peter Kos, The beginnings of the coinage of Celtic tribes in the southeastern Alps
Lucia Benediková, Die hallstatt- und latènezeitlichen Siedlungen in der Nordslowakei Melinda Torbágyi, Im Vergessenheit geratene keltische Münzfunde von Esztergom
Constantin Preda, Some thoughts on the coinage of the eastern Celts and the Geto-Dacians

Roman Period

Ján Beljak, A few comments on occurence of roman coins in the Hron and Ipeľ river basins
Kristián Elschek, Römische Münzen entlang der Bernsteinstrasse im slowakischen Marchgebiet nördlich von Carnuntum (Westslowakei) und ein Beleg der Sekundärverwendung von römischen Münzen
Ivan Mirnik, Coins from Bribir (Varvaria)
Vladimír Varsik – Jaroslava Schmidtová, Eine germanische Vase aus Gerulata

Middle-Ages

Stanisław Suchodolski, Die Beziehung zwischen Bild und Schrift auf den Münzen Mittel-, Nord- und Osteuropas im 10. und 11. Jahrhundert
Borys Paszkiewicz, Vultus Trifrons, a Cross and a Prince Helmeted: Three Mysterious Polish Bracteates

New-Ages

Daniel Kianička, Graveur der Kremnitzer Münzstätte Maximilian König von Paumbshausen (1728–1782)

Nálezy – Fundes – Finds

Elena Minarovičová, Ojedinelé nálezy keltských a rímskych mincí v katastri Smoleníc, okres Trnava v rokoch 2002-2003
Elena Minarovičová, Nálezy rímskych mincí a rímskej spony v Bratislave – Devínskej Kobyle
Marián Soják, Objav rímskej mince z lokality Ražňany
Marián Soják, Roztratený poklad neskororímskych mincí zo Spišskej Teplice
Marek Budaj – Radoslav Čambal, Byzantská minca z 10. storočia zo Sládkovičova
Gabriel Nevizánsky – Ján Hunka, Talianske mince zo staromaďarského jazdeckého pohrebiska v Leviciach-Géni
Marián Soják, Mince z archeologického výskumu v Žehre
JÁN HUNKA – MAREK BUDAJ, Dva nové uhorské denáre z 13. a 14. storočia
Marián Soják, Ojedinelý nález groša Karola Róberta zo Spišských Vlách
Ján Hunka, Nový poklad neskorostredovekých mincí z Nitry
Anton Fiala, Nález mince v Moravskom Svätom Jáne
MAREK BUDAJ, Časť nálezu zo 17. storočia z Prietrže, okr. Senica
Ján Cesnek – Ján Hunka, Ďalší poklad mincí z Drahoviec pri Piešťanoch
Elena Minarovičová, Nález sliezskej mince zo 17. storočia v Bratislave – Lamači
Ján Hunka, Nález mincí z konca 17. storočia z Velčíc
MAREK BUDAJ, Nález mincí zo 17. storočia zo Zbojníckeho vrchu
MARTIN FURMAN – Marián Soják- – Ján Hunka, Poklad mincí z Hýb, okr. Liptovský Mikuláš
MAREK BUDAJ, Nález mincí zo začiatku 18. storočia zo Zemianskeho Podhradia – Martákovej skaly
Anton Fiala, Nálezy mincí v mestskej časti Bratislava-Devín
Marián Soják, Nálezy mincí z prostredia jaskýň
Marián Soják, Náhodné (?) nálezy mincí zo Spišskej Belej, časti Strážky
Marián BOVAN, Nálezový súbor novovekých mincí z Dechtíc, okr. Trnava
Martin Furman, Nález mincí z obdobia 1. Slovenskej republiky v Žiline

BIBLIOGRAFIA – BIBLIOGRAPHIE – BIBLIOGRAPHY

Elena Minarovičová, Bibliografia slovenskej numizmatiky 2003-2005


Slovenská numizmatika XVII, 2004 (Späť na zoznam)

Štúdie

EVA KOLNÍKOVÁ, Severoslovenské keltské mince s hrboľom na averze (nemecké resumé)
JIŘÍ MILITKÝ, Finds of Roman and early Byzantine gold coins on the territory of the Czech Republic (české resumé)
FRANTIŠEK OSLANSKÝ, Zo spísomnenia majetkových hodnôt Ostrihomského arcibiskupstva z polovice 15. storočia na Slovensku (nemecké resumé)
JÁN HUNKA, Nové fakty o najväčšom bratislavskom náleze mincí z prvej tretiny 16. storočia (anglické resumé)

Materiály

IVAN TRENČAN, Produkcia mincí v kremnickej mincovni v roku 1693
Daniel Kianička – Volker Wollmann, Lúčenie zlata a striebra v kremnickej mincovni v 18. storočí
Peter Novosedlík, Falzum 20-grajciara Jozefa II. z roku 1784
ANTON FIALA, Ruské a sovietske razby v numizmatickom kabinete Mestského múzea v Bratislave

Nálezy

JIŘÍ MILITKÝ, Zapomenutý nález keltské mince typu AINORIX z Bratislavy
EVA KOLNÍKOVÁ, Mince z laténskeho hradiska v Jánovciach-Machalovciach
BRANISLAV PANIS, Nálezy mincí z Pezinku a zo Slovenského Grobu
JIŘÍ MILITKÝ, Neznámý nález římské mince z Bratislavy
MARIÁN SOJÁK, Traianov denár z Hôrky-Primoviec
ANTON FIALA, Nález rímskej mince v Lipníkoch na východnom Slovensku
MARIÁN SOJÁK, Hromadný nález rímskych denárov z Temnej jaskyne
BRANISLAV PANIS, Nové nálezy mincí z Bratislavy – Rusoviec
BRANISLAV PANIS, Nálezy mincí z Bratislavy – Vajnor
EVA KOLNÍKOVÁ, Hromadný nález neskororímskych bronzových mincí z juhovýchodného Slovenska
EVA KOLNÍKOVÁ, Ďalšia byzantská minca z hromadného nálezu v Zemianskom Vrbovku
ANTON FIALA, Nález moravskej mince v Bratislave
MAREK BUDAJ, Denár kráľa Kolomana z Veľkého Medera
MAREK BUDAJ, Vzácny nález anglickej mince z Jarku
MARIÁN SOJÁK, Súbor zlatých mincí z Bystrian
MAREK BUDAJ, Nález mincí z Plaveckého hradu
MAREK BUDAJ, Nález mincí z 15. storočia zo Skalice
JÁN HUNKA – PETER MOSNÝ, Výnimočný objav neznámeho uhorského obolu z polovice 15. storočia
JÁN HUNKA – MILAN OGURČÁK – MARIÁN SOJÁK, Nález denáru z 15. storočia, zo Spišskej Novej Vsi, polohy Okruhlovec
MAREK BUDAJ, Nové nálezy mincí z hradu Šášov
PETER NOVOSEDLÍK, Medený koláč z Hlohovca
MAREK BUDAJ, Nové nálezy mincí z Pezinka
MAREK BUDAJ, Ďalšie mince z hromadného nálezu zo začiatku 17. storočia z Boľkoviec, okres Lučenec
JÁN HUNKA, Nový nález novovekých mincí z Topoľčian
MAREK BUDAJ, Nález dukátu Ferdinanda III. z Bratislavy
MARIÁN SOJÁK – MARTIN FURMAN, Mince z Domaňoviec, okres Levoča
MAREK BUDAJ – Ján Hunka, Nález zlatých mincí z Čechyniec pri Nitre
MAREK BUDAJ, Nový nález mincí z Bolerázu
MARIÁN SOJÁK, Numizmatické nálezy z územia Spiša
MARIÁN SOJÁK – Ján Hunka, Numizmatické doklady ľudovej mágie z okolia Prešova

Personálie

EVA KOLNÍKOVÁ, In memoriam univ prof. PhDr. Jiří Sejbal, DrSc.
EVA KOLNÍKOVÁ, Spomienka na PhDr. Štefana Kazimíra, CSc.
JÁN HUNKA, Bibliografia prác Š. Kazimíra 1957-1992
ZBYŠEK ŠUSTEK, Za Ing. Gejzom Chlapovičom
MARIÁN SOJÁK, Za Ing. Ladislavom Kieferom

Kronika

ELENA MINAROVIČOVÁ, Medzinárodné numizmatické sympózium pri príležitosti 675. výročia mincovne v Kremnici (1328-2003) a 10. výročia slovenskej meny (1993-2003)
MAGDA KAMHALOVÁ, Líce a rub peňazí – peniaze a medailérstvo v dejinách Slovenska
KATARÍNA ZOZULÁKOVÁ, Výstava „História razená v zlate“
JÁN HUNKA, Nové numizmatické podujatia v Čechách a na Morave
ANTON FIALA, 11. Celoruská numizmatická konferencia, Skt. Peterburg – Repino

Recenzie

MAREK BUDAJ, JIŘÍ HÁNA – ALEXANDR BERÁNEK – JINDRA HůRKOVÁ – JIŘÍ MILITKÝ – MILOŠ KLÍMA: Mincovní depoty v jihozápadních Čechách. Defurovy Lažany 1999
MAREK BUDAJ, DAGMAR VORLOVÁ: Hromadný nález pražských grošů z Hradce Králové
MAREK BUDAJ, JIŘÍ HÁNA: Rubní značky pražských grošů
JÁN HUNKA, Nové publikácie o poľských nálezoch mincí
JÁN HUNKA, Múzeum obchodu v Bratislave – jeho expozičné a publikačné aktivity

Bibliografia

ELENA MINAROVIČOVÁ, Bibliografia slovenskej numizmatiky 2000-2002


Slovenská numizmatika XVI, 2002 (ISBN: 80-88709-54-7) (Späť na zoznam)

Štúdie

MILAN JANČO, Nález alexandrijských tetradrachiem v strednej Európe. Príspevok k poznaniu obchodných kontaktov Afriky Prokonzulskej a Egypta so stredným Podunajskom v mladšej dobe rímskej (nemecké resumé)
VLADIMÍR VARSÍK, Rímske mince z Bratislavy-Trnávky (nemecké resumé)
FRANTIŠEK OSLANSKÝ, Zo života a hodnôt benediktínskeho Kláštora sv. Hypolita na Zobore v stredoveku (nemecké resumé)
JURAJ HORENITZKY – JÁN HUNKA – BRANISLAV PANIS, Vzácny poklad mincí z prelomu 13. a 14. stor. z Bratislavy (nemecké resumé)
MARIÁN BOVAN, Ján a Juraj Turzovci ako nájomcovia kremnickej banskej a mincovej komory (nemecké resumé)
Materiály

VILIAM WEISS, Peňazokazecká dieľňa v Liptovskej Mare
IVAN TRENČAN, Produkcia medených mincí z kremnickej mincovne v rokoch 1704 až 1707
ANTON FIALA, Nálezy mincí z Národnej kultúrnej pamiatky hrad Devín, získané pri archeologických výskumoch v r. 1992-2000
IVAN TRENČAN, Neznáme banské znaky Krištofa Kubínyho
ANTON FIALA, Robotné znaky z územia Slovenska v numizmatickej zbierke Mestského múzea v Bratislave
Nálezy

ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález keltskej mince v Bratislave- Devínskej Kobyle
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález keltských mincí v okolí Trnavy
ELENA MINAROVIČOVÁ, Ojedinelé nálezy mincí v Bratislave – Rusovciach v roku 2001
ELENA MINAROVIČOVÁ, Novoobjavený rímsky denár z hromad­ného nálezu rímskych mincí z Vyškoviec nad Ipľom, okr. Levice
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskej mince v Bratislave- Kopčanoch
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskej mince v Moravskom sv. Jáne
IGOR BAZOVSKÝ – ELENA MINAROVIČOVÁ, Rímske mince zo záchranného výskumu v Rusovciach v roku 1999
MARIÁN SOJÁK, Nález rímskej mince zo Strání pod Tatrami
ELENA MINAROVIČOVÁ, Ďalšie ojedinelé nálezy rímskych mincí v katastri Smoleníc v rokoch 1998 a 1999
ELENA MINAROVIČOVÁ, Rímske mince zo Stupavy – z polohy Morávkove pole
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskej mince na rímskej stanici v Stupave v roku 2000
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskych mincí v Bojnej, okr. Topoľčany
JÁN HUNKA, Arabský bronzový fals z konca 8. stor. z Bratislavy
JÁN HUNKA – MICHAL TAKÁCS, Francúzska strieborná minca zo začiatku 10. stor. z Mostovej
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález uhorskej mince v Bratislave-Jarovciach
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález nemeckej mince v Bratislave- Devínskej Novej Vsi
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález mincí na hrádku Drienok, okres Revúca
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález zlatej mince v Košolnej, okr. Trnava
MARIÁN SOJÁK – MARTIN FURMAN, Náhodný nález mince z Domaňoviec
MARIÁN SOJÁK – JÁN HUNKA, Olovená plomba z Hrabušíc
JÁN HUNKA, Nález vzácneho žetónu kremnického komorského podgrófa Wolfganga Rolla
MARIÁN SOJÁK, Nález poltoráka Žigmunda III. zo Spišskej Teplice
MARIÁN SOJÁK, Mince z výskumu lokality na rozhraní chotárov Lučivnej a Svitu
JOZEF MORAVČÍK – JÁN HUNKA, Mince z kostola sv. Štefana kráľa zo Žiliny
VILIAM WEISS, Nález strieborných mincí v obci Komjatná, okres Ružomberok
JÁN HUNKA – JURAJ HORENITZKY – BRANISLAV PANIS, Nález zlatých dukátov zo začiatku 18. stor. v Štúrove
JÁN HUNKA, Depot mincí z 17.-18. stor. z Kežmarku
JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ – ANTON FIALA, Nálezy mincí v Bratislave-Rusovciach
MARIÁN SOJÁK, Nález novovekých mincí zo Spišskej Teplice
ELENA MINAROVIČOVÁ, Hromadný nález mincí Františka Jozefa I. z obdobia korunovej meny v Nových Zámkoch

Personálie

ELENA MINAROVIČOVÁ, Za PhDr. Ľudmilou Kraskovskou, CSc. (1904-1999)
ELENA MINAROVIČOVÁ, Spomienka na PhDr. Jozefa Hlinku, CSc. (1925-1992) (k jeho nedožitým sedemdesiaty piatym narodeninám)
MARIÁN SOJÁK, Za Františkom Javorským

Kronika

KATÁRÍNA ZOZULÁKOVÁ, Výstava „Metamorfózy peňazí“
KATÁRÍNA ZOZULÁKOVÁ, V. numizmatická konferencia v maďarskom Pécsi
JÁN HUNKA, Tri úspešné numizmatické akcie

Recenzie

ELENA MINAROVIČOVÁ, Zborník Slovenského národného múzea, História 39, ročník XCIII, 1999
ELENA MINAROVIČOVÁ, Kremnické múzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici
JÁN HUNKA, Z novej českej a moravskej numizmatickej produkcie
JÁN HUNKA, Nová publikácia o sliezskom mincovníctve
JÁN HUNKA, Nová publikácia o Jihlave
JÁN HUNKA, Tri nové príspevky o uhorských medených minciach z rokov 1190-1240

Bibliografia


Slovenská numizmatika XV, 1998 (ISBN: 80-901159-4-2) (Späť na zoznam)

Štúdie

EVA KOLNÍKOVÁ, Výpoveď nálezov mincí o keltskom hradisku v Trenčianskych Bohuslaviciach (nemecké resumé)
MILAN JANČO, Príspevok k diskusii o počiatku výstavby rímskeho kastela v Iži – Leányvári (nemecké resumé)
MILAN JANČO, Úloha averzu mincí Marca Aurelia v štátnej propagande (nemecké resumé)
FRANTIŠEK OSLANSKÝ, Z písomných prameňov o falšovaní mincí v stredoveku (nemecké resumé)
ZBYŠEK ŠUSTEK, Darexové a tuzexové poukážky ako súbežné meny v Československu (anglické resumé)
OLDŘICH KROPÁČ, Základní metody numismetriky a ukázky jejich použití (anglické resumé)

Nálezy

MAGDALÉNA KAMHALOVÁ, Zlatá keltská minca typu Niké z oblasti Púchova
MARIÁN SOJÁK, Náhodný nález keltsko-dáckej mince z Liptovského Mikuláša
BOŽENA TOMÁŠOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Nález keltskej mince typu Husi-Vovriesti v Sedliskách-Podčičve
BOŽENA TOMÁŠOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Keltská minca z Veľkého Šariša
BOŽENA TOMÁŠOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Keltské a rímske mince z hradiska v Hrabušiciach
VERONIKA PLACHÁ – ANTON FIALA, Hromadný nález keltských mincí na hrade Devín
ANTON FIALA, Nález keltskej tetradrachmy Cobrovomarus v Modre-Záhumeniciach
MAGDALÉNA KAMHALOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Hromadný nález bronzových keltských mincí typu Kapos z okolia Nových Zámkov
EVA KOLNÍKOVÁ, Keltské a rímske republikánske mince z Košece – Nozdrovíc
EVA KOLNÍKOVÁ, Keltská minca liptovskomarského typu z Novej Dubnice – Veľkého Kolačína
MAGDALÉNA KAMHALOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Keltské mince z polohy Úhrad v obci Podhradie
ELENA MINAROVIČOVÁ, Ďalšie ojedinelé nálezy keltských a rímskych mincí v katastri Smoleníc
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nálezy rímskych mincí pri archeologických výskumoch rímskej stanice v Stupave
MARIÁN SOJÁK, Rímska minca z Vlkovej – Levkoviec
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskej mince v Svodíne
BOŽENA TOMÁŠOVÁ – EVA KOLNÍKOVÁ, Rímske mince z Ostrovian
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález rímskej mince v Trnave – Hornom poli
MARIÁN SOJÁK, Nález rímskej mince z Dobšinej
JOZEF MORAVČÍK – EVA KOLNÍKOVÁ, Hromadný nález neskororímskych mincí z Púchova (?)
JÁN HUNKA – HANA CHORVÁTOVÁ, Mince kráľa Šalamúna z Nitry
ANTON FIALA, Hromadný nález mincí z 11. stor. v Dolnom Petri
JÁN HUNKA, Nález časti brakteátovej schránky z 13. stor. v Nitre
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález uhorskej mince zo 14. stor. v Bratislave – Podhradí
ELENA MINAROVIČOVÁ, Dva nálezy ojedinelých mincí na hrade Biely Kameň v Svätom Jure pri Bratislave
MARIÁN BOVAN – GEJZA TRGINA, Nálezy stredovekých mincí z Tekovskej Breznice
JÁN HUNKA, Časť nálezu poľských mincí zo 17. stor. z Cetína (?)
ELENA MINAROVIČOVÁ, Strieborné mince z hromadného nálezu v Starej Turej
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález striebornej mince zo 17. stor. v Senici
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález dukátu zo začiatku 17. stor. v Bratislave
ELENA MINAROVIČOVÁ, Nález medených mincí Františka II. v Dolanoch
MARIÁN BOVAN – VÁCLAV HANULIAK, Hromadný nález mincí z korunového obdobia v Slovenskej Ľupči
ANTON FIALA, Nález medených mincí z 19. stor. v Bratislave
JÁN HUNKA, Ďalší depot mincí z 19. stor. z Hlohovca

Personálie

EVA KOLNÍKOVÁ, Životné jubileum Mgr. Viliama Weissa
EVA KOLNÍKOVÁ, K životnému jubileu PhDr. Františka Oslanského, CSc.
JÁN HUNKA, Životné jubileum Mgr. Antona Fialu
EVA KOLNÍKOVÁ, In memoriam univ. prof. Dr. Robert Göbl
EVA KOLNÍKOVÁ, Spomienka na Jarmilu Štěpkovú (1926-1986)

Kronika

EVA KOLNÍKOVÁ, Stretnutie predstaviteľov numizmatických komisií v Nitre
EVA KOLNÍKOVÁ, Zmeny v Numizmatickej komisii pri VKH SAV
JÁN HUNKA, Medzinárodný numizmatický kongres v Berlíne
ANTON FIALA, Numizmatická konferencia v Moskve
MAGDALÉNA KAMHALOVÁ, Výstava “Bankovky a mince Slovenskej republiky 1993-1997
VLADIMÍR BIROŠ, Sympózium k 670. výročiu Kremnice a Kremnickej mincovne
KATARÍNA ZOZULÁKOVÁ, Výstava “Mince a medialy inak”

Recenzie

Bibliografia