cvndp publikacie publikacie

Hľadáme nového kolegu archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – archeológ

Náplň (druh) práce: Archeológ skúma spôsob života a kultúru najstarších spoločností na základe hmotných nálezov a pozostatkov. V súlade s právnymi normami organizuje a realizuje terénne výskumy, eviduje a dokumentuje nálezy a formuluje problémy a hypotézy. Vytvára zbierky, publikuje a prenáša výsledky archeologického výskumu do spoločnosti.

Miesto výkonu práce: Košice

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer: na určitú dobu (1 rok)

Čítajte viac

Pozývame Vás na prednášku

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na prednášku

Detektorovať či nedetektorovať? Ilustračná fotografia (Zdroj: T. Michalík)

Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D.

(Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)

 

Detektoring, archeologie a rozvoj občanské vědy v České republice

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí, Nitra

Dátum: 25. 09. 2023 o 14:00

Oznámenie o konaní voľby členov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

Správna rada Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež „organizácia“ alebo „ArÚ SAV“), vyhlasuje v súlade s Volebným a nominačným poriadkom na funkciu člena vedeckej rady * (ďalej tiež „VR“) organizácie a podľa paragrafu 18 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež „ZVVI“) voľby na členov do Vedeckej rady ArÚ SAV.**

Zoznam oprávnených voličov do Vedeckej rady Archeologického ústavu SAV, v. v. i. nájdete tu

Program volieb

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i., so sídlom na Akademickej 2, 949 21 Nitra, má podľa zakladacej listiny organizácie 7 členov vedeckej rady5 interných2 externých.

Aktuálnou voľbou sa obsadzuje všetkých 7 miest členov VR.

Funkčné obdobie VR je podľa odseku (5) §18 ZVVI päťročné a začína plynúť 9. 10. 2023.

Voľby sa uskutočnia 28. 9. 2023 o 13.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí v sídle organizácie v budove SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Podľa článku II, odseku (2) Volebného a nominačného poriadku na funkciu člena VR ArÚ SAV môže do VR organizácie kandidovať každý, kto spĺňa nasledovné podmienky:

 

Čítajte viac

Prihláste sa na zaujímavú tému doktorandského štúdia – Rímske mince u stredodunajských Germánov

Prihláste sa na 2. kolo prijímacích pohovorov na doktorandské štúdium v odbore Klasická archeológia v spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave – Katedrou klasickej archeológie (termín podania 31. 7. 2023!)

Téma:

Rímske mince u stredodunajských Germánov

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc. (Archeologický ústav SAV, v.v.i.)

Informácie: https://ff.truni.sk/klasicka-archeologia

Podmienky prijímacieho konania:  https://ff.truni.sk/podmienky-prijatia

Anotácia:

Téma je zameraná na úlohu rímskych mincí v hospodárskom a sociálnom živote včasnohistorického germánskeho osídlenia v severnej časti stredného Podunajska z pohľadu historických, numizmatických a archeologických prameňov. Doktorand nadviaže na doterajšie  katalógové práce a sumarizujúce štúdie a využije dostupné materiály zo sídliskových, funerálnych i zberových materiálov. Zvláštnu pozornosť venuje dôvodom  prísunu, prijímania a využívania rímskych mincí v jednotlivých regiónoch a rozdielom medzi pohraničnou limitnou zónou a hlbším zázemím barbarika v rôznych časových úsekoch.  Zhodnotí aj ich možné využívanie v neekonomickej sfére.

Pozývame Vás na zaujímavé prednášky

Archeologický ústav SAV, v. v. i., Vás pozýva na prednášky

doc. PhDr. Vratislava Janáka, CSc.

  1. “Litomyšl – Nedošín, lokalita 11 – nejstarší neolitický rondel v
    Polabí a Poodří ?”
  2.  “Tři petroarcheologické etudy”

Miesto konania: Archeologický ústav SAV, v. v. i.,

Akademická 2, Veľká zasadačka na prízemí

Dátum: 13. 06. 2023 o 13:30

Opustila nás archeologička a kolegyňa Etela Studeníková

V pondelok 29. 5. 2023 nás vo veku 77 rokov opustila slovenská archeologička a kolegyňa PhDr. Etela Studeníková, CSc., ktorá časť svojho aktívneho života pôsobila ako archeologička v Archeologickom múzeu SNM a na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Jej špecializáciou bola doba popolnicových polí a staršia doba železná.

Viedla mnohé terénne výskumy – Janíky, Unín-Zámčisko, Ivanka pri Dunaji, Nová Dedinka, Zohor, Bratislava-Trnávka, Bratislava-Vajnory, Chorvátsky Grob-Triblavina, Michal na Ostrove, Pusté Úľany a ďalšie. Na univerzite prednášala dobu bronzovú a železnú v kontexte Karpatskej kotliny a Európy. Svojou prácou a prednáškami ovplyvnila a inšpirovala niekoľko generácií študentov. Výsledky výskumu publikovala vo viacerých domácich a zahraničných štúdiách, zborníkoch a knihách.

Česť jej pamiatke!

Zdroj: Slovenská Archeológia 64-2, Studia Archaeologica Brunensia 22 / 2017

Výnimočná expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“ sa sprístupnila verejnosti v Podtatranskom múzeu v Poprade

V Podtatranskom múzeu v Poprade sa 25. 5. 2023 za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja – Milana Majerského a veľkého počtu hostí a novinárov sa slávnostne otvorila stála expozícia „Knieža z Popradu a jeho hrobka“.

 

Rekonštrukcia hrobu v čase pochovania (Foto: M. Fabián).

Takmer v úplnosti zachovalá hrobka z konca 4. storočia po Kr. bola náhodne objavená pri stavebných prácach v roku 2005, keď archeológovi Podtatranského múzea Petrovi Rothovi nahlásili objavenie „podozrivej“ drevenej konštrukcie hlboko pod zemou na stavenisku v Poprade-Matejovciach. Následne spolu s privolaným archeológom Mariánom Sojákom,  archeobotaničkou Máriou Hajnalovou a archeologickým technikom Miroslavom Vrablecom zaktivizovali ďalších odborníkov a zvolaná vedecká komisia konštatovala, že ide o dávnoveký objekt.

Čítajte viac