cvndp publikacie publikacie

Mladé nádeje slovenskej vedy sa stretli pod Molpírom

Na úpätí hradiska Molpír (Foto S. Stegmann-Rajtár).

V dňoch od 5. do 7. decembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v Smoleniciach (okr. Trnava) uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Na inšpiratívnom podujatí sa s vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied stretli študenti a študentky z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v tomto roku uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti a na Festivale vedy a techniky AMAVET.

V bohatom programe sa rátalo aj s komentovanou exkurziou do neďalekej archeologickej lokality na vrchu Molpír. Tú síce trocha skomplikovalo decembrové počasie, a tak naše kroky najskôr smerovali do múzea v budove starej fary, kde sa účastníkom priblížil a zdôraznil nadregionálny význam halštatského hradiska Molpír.

V múzeu na starej fare (Foto V. Mitáš).

Výhodou alternatívneho programu bola možnosť vidieť celý rad pozoruhodných nálezov z archeologického výskumu tejto lokality. Cestou z múzea do Smolenického zámku sme sa zastavili pri betónovom modeli hradiska na úpätí Molpíra, kde odborný výklad už striedali zvedavé otázky zúčastnených. Zaujala ich remeselná výroba na hradisku, ale aj ďalekosiahle kontakty jeho obyvateľov či katastrofický zánik tohto sídla. Dúfame, že mladé vedecké talenty genius loci Molpíra oslovil a navštívia ho znovu v lepšom počasí.

 

Vladimír Mitáš – Susanne Stegmann-Rajtár

 

Film o hrobke z Popradu vyhral cenu na festivale Archeofilm Bratislava

Cenu odbornej poroty získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec (Foto: Daniel Dluhý).

Cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu Archeofilm získali tvorcovia tretieho dielu dokumentárneho filmu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec

V čase od 1. do 3. decembra 2023 sa v bratislavskom kine Mladosť uskutočnil prvý ročník festivalu ARCHEOFILM BRATISLAVA. Ide o medzinárodný filmový festival, ktorý sa zameriava na kvalitné a informačne bohaté filmy s témou ochrany a propagácie kultúrneho dedičstva. Festival organizoval Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave a OZ Priatelia Bratislavy v spolupráci s talianskymi partnermi Firenze Archeofilm, Archeologia Viva a Giunti Editore.

V nedeľu 3. 12. mali diváci možnosť vidieť aj premiéru 3. časti dokumentu o kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec pod názvom „Slovenskí archeológovia na Slovensku a v Nemecku III. Návrat kniežaťa domov,“ ktorá vznikla v spolupráci RTVS a Trigon Production (režisér Jozef Chudík). Odborné podklady a rozhovory pre film poskytli aj naši archeológovia Mgr. Tereza Štolcová, PhD., PhDr. Karol Pieta, DrSc., doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc. a Mgr. Viliam Mezey z AÚ SAV, v. v. i. v Nitre.

Tvorcovia filmu získali cenu odbornej poroty za najlepší dlhometrážny film 1. ročníka festivalu. Gratulujeme!

Pozývame Vás na prednášku významného nemeckého archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na slávnostnú prednášku:

Detektorgängerei und Community Archaeology – Kooperative Wege für Citizen Science und Partiziptation

Prof. Dr. Dr. h.c. Clausa von Carnap-Bornheim

 

Miesto: Veľká prednášková sála na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum: 7. 12. 2023

Čas: 14:00

Pozývame Vás na prednášku o Pustom hrade, hrade Žakýl a hradisku Gunda v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 Letecký záber na Horný hrad (Pustý hrad) v septembri 2023 (foto F. Ornth).

Vo štvrtok 16.11.2023 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Rovnako predstavíme najnovšie výsledky výskumov na hrade Žakýl (obec Podhorie) a hradisku Gunda (obec Ostra Lúka).

 

Prednášať budú Ján Beljak, Miloš Čierny, Peter Debnár a Noémi Beljak Pažinová

 

Vstup je voľný.

 

Pre účastníkov budú pripravené najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade a ukážka najkrajších nálezov z tohtoročnej sezóny.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Partneri prednášky: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Mesto Zvolen, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská, Archeofact

Pozývame Vás na prednášky o najnovších výskumoch

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na:

Prednáškový cyklus

Najnovšie archeologické výskumy

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

1. Gašpar/L. Luštíková/M. Vojteček/M. Cheben/Š. Olšav: Významné objavy v Košiciach.

 

2. Pieta/Z. Robak/M. Jakubčinová: Výskum slovanského hradiska v Bojnej – najnovšie poznatky.

 

3. Poláková: Čo sa dá nájsť v starom kine? Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre.

 

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 10. 11. 2023

Prednášky: 9.30; 11.00

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

Dominika Oravkinová získala cenu „Danubius Young Scientist Awards“

Dominika Oravkinová preberá cenu.

V rámci „Danubius Awards 2023“ boli za svoje akademické úspechy ocenení viacerí výskumníci z regiónov, ktorými preteká rieka Dunaj. Dňa 19. októbra získali ocenenie výskumníci, ktorí výrazne prispeli k rozvoju regiónu Dunaja. Naša kolegyňa Mgr. Dominika Oravkinová, PhD. získala cenu „Danubius Young Scientist Award.“

Hodnotenie “Danubius Award” bolo založené v roku 2011 ako ocenenie jednotlivcov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom venovali regiónu Dunaja prostredníctvom svojej akademickej práce alebo kultúrnej tvorby.

Toto ocenenia je otvorené všetkým disciplínam a okrem iného pomáha podporovať zapojenie mladých vedcov do výskumu a kultúrnej tvorby súvisiacej s povodím rieky Dunaj. Ceny udeľuje nezávislá odborná porota. Tieto ocenenia zároveň prispievajú k implementácii stratégie Európskej únie pre región Dunaja, ktorú prijal Európsky parlament v roku 2011.

Dominike srdečne gratulujeme!

Ocenení mladí vedci

Získali sme cenu časopisu Pamiatky a múzea

Naši ocenení kolegovia (sprava J. Rajtár, K. Daňová, M. Daňová…)

Časopis Pamiatky a múzeá ocenil projekt, na ktorom sa podieľali aj naši kolegovia. Dňa 27. 9. 2023 si kolektív autorov Klaudia Daňová (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Ján Rajtár (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Miroslava Daňová (Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave) prevzali výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 v kategórii Objav-Nález-Akvizícia za

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji.

Výskum rímskeho mosta v Iži pri Komárne je projektom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Na úspechu tímu majú obrovský podiel ďalšie inštitúcie ako firma Helicop s.r.o., ktorá vyhotovila batymetriu dna Dunaja, Valentin Sočuvka (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.) a Michal Hoffman (GEOtest), ktorí ako prví začali so sonarovým výskumom v Iži, Obec Iža ako aj potápači z Akito diving a Martin Kvietok (Midland Adventure). Obrovská vďaka patrí Polícii SR – Oddeleniu poriečnej polície, ktoré logisticky zabezpečovalo všetky aktivity v Dunaji.

Kolegom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ďalšom výskume!

 

Predseda Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie

Predseda  Slovenskej akadémie vied vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky organizácie:

 

Archeologický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia,

sídlo: Akademická 2, 949 21 Nitra

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
Minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom je vedecký kvalifikačný stupeň samostatný vedecký pracovník alebo vedecko-pedagogický titul docent; minimálnym požadovaným kvalifikačným predpokladom v prípade uchádzača, ktorý je cudzím štátnym príslušníkom, je akademický titul PhD. alebo jeho ekvivalent.

Požadovaná prax v riadiacej pozícii:
Minimálnou požadovanou praxou je päťročná prax v riadení (ako zamestnanec, ktorý priamo riadi prácu podriadených zamestnancov) v právnickej osobe uskutočňujúcej niektorú z činností podľa § 1 ods. 4 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čítajte viac