cvndp publikacie publikacie

Zomrel Jaroslav Tejral

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 9. januára 2024 vo veku 90 rokov navždy opustil doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., mimoriadny bádateľ a organizátor vedeckého života. Patril k staršej generácii archeológov – vynikajúcich znalcov hmotnej kultúry a jej klasifikácie. Jeho odborný záujem sa po dlhé desaťročia sústreďoval na dobu rímsku a sťahovanie národov a mnohé z jeho neuveriteľne početných a stále citovaných kníh, článkov a štúdií profilovali naše poznatky. Patria k základnému fondu odbornej spisby o tomto období v celoeurópskom meradle.

Jaroslav Tejral (2023)

Bol však nielen teoretickým bádateľom, ale aj aktívnym terénnym pracovníkom a organizátorom. Z mnohých jeho výskumných projektov spomeňme aspoň systematický výskum rímskeho oporného bodu v juhomoravskom Mušove. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik trojdielnej medzinárodnej monografie o germánskom kniežacom hrobe z rovnakej lokality a bol aj editorom celého radu zborníkov, publikovaných v edícii Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brne, ktorú sám založil.

Jaroslav Tejral stál ešte na konci totality spolu so svojimi rakúskymi a slovenskými priateľmi a kolegami pri zrode myšlienky organizácie každoročného medzinárodného sympózia Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum a pravidelne sa podieľal na príprave programu i organizácii jednotlivých zasadnutí. Koncom uplynulého roka sa v rámci týchto stretnutí uskutočnilo už 33. sympózium, ktorého sa Tejral zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Netušili sme, že srdečný pozdrav, ktorý mu účastníci z rakúskeho Mistelbachu poslali, bol našim posledným kontaktom s týmto veľkým vedcom a rozhľadeným, múdrym človekom.

Jaroslav Tejral sa rád zúčastňoval odborného života na Slovensku a inšpiroval viac spoločných projektov a výskumných zámerov. Pozorne tiež sledoval nové objavy v Poprade, Bojnej či v Bratislave. Počas celej svojej životnej dráhy bol blízkym spolupracovníkom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. či už ako prvý ponovembrový riaditeľ partnerského Archeologického ústavu AV ČR v Brne (1990-1998), ale tiež ako popredný bádateľ a inšpirátor vedeckého života. Ocenením jeho zásluh o slovenskú archeológiu bolo aj jeho menovanie korešpondujúcim členom AÚ SAV  v roku 2011.

My, kolegovia a priatelia sa s úctou a obdivom skláňame nad životným dielom Jaroslava Tejrala, ktoré pre svoju kvalitu zostane pevne ukotvené v európskej archeológii doby rímskej. Ako človek zotrvá dlho v našej pamäti.

 

V mene pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Pozvánka na voľby riaditeľa

Pozvánka

V mene výberovej komisie a z poverenia jej predsedu RNDr. Miroslava Morovicsa, CSc., vás pozývame na zhromaždenie zamestnancov Archeologického ústavu SAV, v. v. i. (ďalej tiež organizácia), ktoré zvolávame v rámci výberového konania na post riaditeľa ústavu.

 

Uskutoční sa 18. 12. 2023 o 11.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti na prízemí budovy SAV na Akademickej 2 v Nitre.

Na zhromaždení bude predstavený uchádzač na miesto riaditeľa organizácie. Po predstavení uchádzača sa uskutoční tajné hlasovanie, na ktorom sa zamestnanci organizácie, vymedzení v § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii, k uchádzačovi vyjadria.

Aktuálny menoslov zamestnancov podľa § 23 ods. 2 zákona o verejnej výskumnej inštitúcii bude zverejnený najmenej tri dni pred dňom pohovoru na webovom sídle organizácie.

 

Mgr. Lucia Benediková, PhD.                                                                    PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.

Podpredsedníčka Správnej rady ArÚ SAV, v. v. i.                                 Predseda Vedeckej rady ArÚ SAV, v. v. i.

 

Nitra 24. 11. 2023

 

Zoznam oprávnených voličov

Mladé nádeje slovenskej vedy sa stretli pod Molpírom

Na úpätí hradiska Molpír (Foto S. Stegmann-Rajtár).

V dňoch od 5. do 7. decembra 2023 sa v Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v Smoleniciach (okr. Trnava) uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Na inšpiratívnom podujatí sa s vedcami a vedkyňami zo Slovenskej akadémie vied stretli študenti a študentky z gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v tomto roku uspeli v Stredoškolskej odbornej činnosti a na Festivale vedy a techniky AMAVET.

V bohatom programe sa rátalo aj s komentovanou exkurziou do neďalekej archeologickej lokality na vrchu Molpír. Tú síce trocha skomplikovalo decembrové počasie, a tak naše kroky najskôr smerovali do múzea v budove starej fary, kde sa účastníkom priblížil a zdôraznil nadregionálny význam halštatského hradiska Molpír.

V múzeu na starej fare (Foto V. Mitáš).

Výhodou alternatívneho programu bola možnosť vidieť celý rad pozoruhodných nálezov z archeologického výskumu tejto lokality. Cestou z múzea do Smolenického zámku sme sa zastavili pri betónovom modeli hradiska na úpätí Molpíra, kde odborný výklad už striedali zvedavé otázky zúčastnených. Zaujala ich remeselná výroba na hradisku, ale aj ďalekosiahle kontakty jeho obyvateľov či katastrofický zánik tohto sídla. Dúfame, že mladé vedecké talenty genius loci Molpíra oslovil a navštívia ho znovu v lepšom počasí.

 

Vladimír Mitáš – Susanne Stegmann-Rajtár

 

Pozývame Vás na prednášku významného nemeckého archeológa

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás srdečne pozýva na slávnostnú prednášku:

Detektorgängerei und Community Archaeology – Kooperative Wege für Citizen Science und Partiziptation

Prof. Dr. Dr. h.c. Clausa von Carnap-Bornheim

 

Miesto: Veľká prednášková sála na prízemí budovy SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum: 7. 12. 2023

Čas: 14:00

Pozývame Vás na prednášku o Pustom hrade, hrade Žakýl a hradisku Gunda v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene

 Letecký záber na Horný hrad (Pustý hrad) v septembri 2023 (foto F. Ornth).

Vo štvrtok 16.11.2023 sa o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene uskutoční tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Rovnako predstavíme najnovšie výsledky výskumov na hrade Žakýl (obec Podhorie) a hradisku Gunda (obec Ostra Lúka).

 

Prednášať budú Ján Beljak, Miloš Čierny, Peter Debnár a Noémi Beljak Pažinová

 

Vstup je voľný.

 

Pre účastníkov budú pripravené najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade a ukážka najkrajších nálezov z tohtoročnej sezóny.

Tešíme sa na vašu účasť.

 

Partneri prednášky: Archeologický ústav SAV, v. v. i., Mesto Zvolen, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene, Banskobystrický samosprávny kraj, Matica Slovenská, Archeofact

Pozývame Vás na prednášky o najnovších výskumoch

Archeologický ústav SAV, v. v. i. Vás pozýva na:

Prednáškový cyklus

Najnovšie archeologické výskumy

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

1. Gašpar/L. Luštíková/M. Vojteček/M. Cheben/Š. Olšav: Významné objavy v Košiciach.

 

2. Pieta/Z. Robak/M. Jakubčinová: Výskum slovanského hradiska v Bojnej – najnovšie poznatky.

 

3. Poláková: Čo sa dá nájsť v starom kine? Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre.

 

Miesto konania: Budova SAV na Akademickej ulici 2 v Nitre

Dátum konania: 10. 11. 2023

Prednášky: 9.30; 11.00

Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre (Foto: Z. Poláková)

Získali sme cenu časopisu Pamiatky a múzea

Naši ocenení kolegovia (sprava J. Rajtár, K. Daňová, M. Daňová…)

Časopis Pamiatky a múzeá ocenil projekt, na ktorom sa podieľali aj naši kolegovia. Dňa 27. 9. 2023 si kolektív autorov Klaudia Daňová (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Ján Rajtár (Archeologický ústav SAV, v. v. i.) – Miroslava Daňová (Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave) prevzali výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2022 v kategórii Objav-Nález-Akvizícia za

Objav pilierov rímskeho mosta v Dunaji.

Výskum rímskeho mosta v Iži pri Komárne je projektom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. a Katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave. Na úspechu tímu majú obrovský podiel ďalšie inštitúcie ako firma Helicop s.r.o., ktorá vyhotovila batymetriu dna Dunaja, Valentin Sočuvka (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.) a Michal Hoffman (GEOtest), ktorí ako prví začali so sonarovým výskumom v Iži, Obec Iža ako aj potápači z Akito diving a Martin Kvietok (Midland Adventure). Obrovská vďaka patrí Polícii SR – Oddeleniu poriečnej polície, ktoré logisticky zabezpečovalo všetky aktivity v Dunaji.

Kolegom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov pri ďalšom výskume!

 

Projekt “Spoločné dedičstvo od Rimanov po klenoty Veľkej Moravy”

V rámci tradičných stretnutí archeológov špecializujúcich sa na včasný stredovek so samosprávami z obcí Modrá a Bojná, ktoré sa konalo v Modré neďaleko  Velehradu vznikla myšlienka spoločného projektu v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Projekt slovensko-českej cezhraničnej spolupráce zameraný na zachovanie, ochranu, podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva. V rámci hľadania obcí na slovenskej strane s kvalitnou projektovou dokumentáciou veľmi rýchlo vystúpila do popredia obec Cífer, kde je už dávnejšie spracovaný návrh potenciálneho archeoparku. Obe samosprávy – Cífer i Modrá  naštartovali práce na projekte a v intenzívnej spolupráci s vedeckými garantmi – Moravské zemské múzeum, v. v. i. (MZM), Archeologický ústav SAV, v. v. i. (AÚ SAV) a Trnavská univerzita v Trnave (TU) odovzdali projekt, ktorý bol aj schválený a aktuálne je realizovaný (termín ukončenia – November 2023. Hybnými motormi projektu sú starostovia obcí – Miroslav Kovařík (Modrá) a Maroš Sagan (Cífer).

Projekt sa skladá zo štyroch kľúčových častí:

Súčasťou spoločného projektu sú nasledovné časti:

  • Rekonštrukcia objektu Mlyna na múzeum a vybavenie expozície Od prvých roľníkov po Veľkú Moravu (Cífer – Pác)
  • Vybudovanie Archeoparku Cífer – Pác (Projekt prezentácie rímsko-germánskej usadlosti) a vybavenie expozície Germáni a Rimania
  • Vybudovanie Náučného archeologického prírodného chodníka Cífer – Pác a vybavenie expozície Cesta do minulosti
  • Vybudovanie Klenotnice Veľkej Moravy v Archeoskanzene Modrá (CZ) a vybavenie expozície pre vzácne nálezy z obdobia Veľkej Moravy

 

Uvedené vedecké inštitúcie spolupracujú na všetkých častiach, pričom strešná zodpovednosť MZM- tím pod vedením L. Galušku  je  za časť 4, AÚ SAV – tím pod vedením M. Ruttkaya za časti 1 a 3, tím pod vedením V. Varsíka (TU a AÚ SAV) za časť  2.

Široký riešiteľský kolektív sa pravidelne stretáva na poradách a rokovaniach – online a osobne. V závere júna sa uskutočnilo cezhraničné rokovanie riešiteľov, ale aj spolupracujúcich samospráv, projektových manažérov, či zástupcov MIRRI v Cíferi a Budmericiach.

Vďaka projektu sa výrazne doplní mozaika kultúrnej infraštruktúry v česko-slovenskom hraničnom priestore s potenciálom naštartovať kultúrnu spoluprácu na poli poznávania jedinečného kultúrneho dedičstva a v záujme zatraktívnenia cezhraničného územia.

 

Obr. 1: Cífer-Pác. Mlyn, v ktorom bude po jeho rekonštrukcii predstavená minulosť regiónu od mladšej doby kamennej po stredovek.  Zároveň tu bude priestor na interaktívne spoznávanie kultúrneho dedičstva. Vzhľadom na lokalizáciu v objekte mlyna bude jednou z nosných tém aj pestovanie obilia a produkcia potravín.

Obr. 02: Starosta obce Modrá M. Kovařík v interiéri budúcich výstavných priestorov.

Obr. 03: Starosta obce Cífer M. Sagan prezentuje stav rozpracovanosti Archeoparku v Cíferi-Páci.

Obr. 04: Z náučného chodníka bude návštevník vidieť nielen  priestor kde stáli rímske pochodové tábory a germánska osada, ale aj jedinečný Kostol sv. Petra a Pavla.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., Archeologický ústav SAV, v. v. i.