cvndp publikacie publikacie

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Zodpovedný riešiteľ:  Igor Bazovský/Gertrúda Březinová

Doba riešenia: 1.7.2016 / 30.6.2020

Registračné číslo: APVV-15-0491

Koordinátor: Slovenské národné múzeum

Spolupracujúca organizácia: Archeologický ústav SAV

Riešitelia

Slovenské národné múzeum: Bazovský, I., Bartík J., Čambal, R., Ďurkovičová, E., Farkaš, Z., Turčan, V.

Archeologický ústav SAV: Březinová, G., Benediková, L., Bielichová, Z., Blažová, E., Ďuriš, J., Kovár, B.

 

Kľúčové slová: Západné Slovensko, pravek a včasná doba dejinná, proces a zákonitosti osídlenia, horské a podhorské oblasti, komunikačné ťahy, interdisciplinárne výstupy

 

P1270962Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie
dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu“ v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike. flag

 

Konferencie

Projektové aktivity v roku 2016

 

Publikácie

BAZOVSKÝ, I.: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 120-124.

BIELICHOVÁ, Z./ LABUDA, J.: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici. Zborník Slovenského banského múzea XXV, Banská Štiavnica 2017, 30-69.

BENEDIKOVÁ, L.: Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 59-71.

BŘEZINOVÁ, G.: Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku. In: K. Harmadyová (zost.): Zborník k životnému jubileu V. Plachej. Bratislava 2017, 45-61.

ČAMBAL, R.: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Včasnolaténske spony z Horných Orešian a Slepého vrch. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 109-118.

ČAMBAL, R.: Spätlatènezeitliche jochendbeschläge aus dem gebier von Bratislava. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 125-132.

ZACHAR, L./TURČAN, V.: Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráži a v Trnave. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 213-219.