cvndp publikacie publikacie

Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska

Zodpovedný riešiteľ:  Igor Bazovský/Gertrúda Březinová

Doba riešenia: 1.7.2016 / 30.6.2020

Registračné číslo: APVV-15-0491

Koordinátor: Slovenské národné múzeum

Spolupracujúca organizácia: Archeologický ústav SAV

Riešitelia

Slovenské národné múzeum: Bazovský, I., Bartík J., Čambal, R., Ďurkovičová, E., Farkaš, Z., Turčan, V.

Archeologický ústav SAV: Březinová, G., Benediková, L., Bielichová, Z., Blažová, E., Ďuriš, J., Kovár, B.

 

Kľúčové slová: Západné Slovensko, pravek a včasná doba dejinná, proces a zákonitosti osídlenia, horské a podhorské oblasti, komunikačné ťahy, interdisciplinárne výstupy

 

P1270962Geografické prostredie malo výrazný vplyv na proces osídlenia v horských a podhorských oblastiach. Práve porovnanie rozdielov v osídlení v obidvoch typoch krajiny na príkladoch vytipovaných kľúčových lokalít najmä na západnom Slovensku umožňuje postihnúť určité zákonitostí osídlenia. Hlavným zámerom projektu je poznanie
dynamiky osídlenia v horských a podhorských oblastiach v praveku a včasnej dobe dejinnej. Dôraz je kladený na historické medzníky v danom čase a priestore (napr. začiatok halštatského a laténskeho osídlenia horských oblastí, záver laténskeho osídlenia malokarpatskej oblasti v kontexte „katastrofického horizontu“ v závere doby laténskej). Kľúčové budú styčné oblasti horských a podhorských kultúrnych okruhov – najmä stredné Považie, Záhorie, stredné a horné Ponitrie. Bude sa sledovať surovinové a environmentálne zázemie a komunikačné ťahy. Prostriedkom na dosiahnutie vytýčených cieľov bude interdisciplinárny prístup k problematike. flag

 

Konferencie

Projektové aktivity v roku 2016

Projektové aktivity v roku 2017

 

Publikácie

BAZOVSKÝ, I.: Súčasti astragálových opaskov z juhozápadného Slovenska. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 120-124.

BAZOVSKÝ, I.: Bojovnícky hrob z Cífera (?) a počiatky germánskeho osídlenia Slovenska Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 13-19.

BENEDIKOVÁ, L.: Nálezy z Vršatského Podhradia v kontexte osídlenia stredného Považia v neskorej dobe bronzovej. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 59-71.

BENEDIKOVÁ, L.: Kulturkontakte des slowakischen Teils der Westkarpaten während der Hallstattzeit. In: E. Miroššayová/Ch. Pare/S. Stegmann-Rajtár (Hrsg.): Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit : Wirtschaft, Handel und Kommunikation in früheisenzeitlichen Gesellschaften zwischen Ostalpen und Westpannonien. Budapest 2017, 335-382.

BIELICHOVÁ, Z.: Archaeofaunal remains from the roman period settlement pit in Trnava-Horné pole, Southwestern Slovakia. In Zborník Slovenského národného múzea : Prírodné vedy, 2017, roč. LXIII, 111-134.

BIELICHOVÁ, Z./ LABUDA, J.: Nálezy zvieracích kostí z výskumu Glanzenbergu tzv. Starého mesta v Banskej Štiavnici. Zborník Slovenského banského múzea XXV, Banská Štiavnica 2017, 30-69.

BODORIKOVÁ, s./ TÓTH, P./ BIELICHOVÁ, Z.: Kostrový nález z Hronoviec (okr. Levice, Slovensko) datovaný do obdobia eneolitu. Slov. Antropol. 19(2), 2016, 31-43.

BŘEZINOVÁ, G.: Keltské sklo z vybraných výšinných polôh na Slovensku. In: K. Harmadyová (zost.): Zborník k životnému jubileu V. Plachej. Bratislava 2017, 45-61.

ČAMBAL, R.: Keltské mince typu Roseldorf/Němčice zo Smolenického Molpíra. Numizmatka 26, 2016, 12-15.

ČAMBAL, R.: Včasnolaténske spony z Horných Orešian a Slepého vrch. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 109-118.

ČAMBAL, R.: Spätlatènezeitliche jochendbeschläge aus dem gebier von Bratislava. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 125-132.

ČAMBAL, R.: Nálezy zbraní z neskorej doby laténskej a doby rímskej z Malých Karpát. Waffenfunde aus der Spätlatènezeit und der Römischen Kaiserzeit aus den Kleinen Karpaten. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 5-12.

HAJNALOVÁ, Mária – BIELICHOVÁ, Zora – RAJTÁR, Ján – KRČOVÁ, Denisa – ČEJKA, Tomáš – ŠUSTEK, Zbyšek – MIHÁLYIOVÁ, Jana. A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. Interdisciplinaria Archaeologica, 2018, roč. IX, vol. 1, s. 43–69. 

TURČAN, V.: Nové nálezy mečov z priestoru Bratislavskej brány. Študijné Zvesti AÚ SAV, 61, 2017, Nitra 2017, 41-46.

ZACHAR, L./TURČAN, V.: Miniatúrna keramika zo sídliskových objektov v Šaštíne-Stráži a v Trnave. ZbSNM CX, Archeológia 26, 2016, 213-219.

 

Postery na konferenciách

BIELICHOVÁ, Z./LABUDA, J.: Človek a zvieratá stredovekých banských miest – archeozoologické dáta z lokality Banská Štiavnica-Glanzenberg. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 17. ISBN 978-80-558-1140-6.

 

KRČOVÁ, D./HAJNALOVÁ, M./BIELICHOVÁ, Z./MIHÁLYIOVÁ, J./ČEJKA, T./RAJTÁR, J.: Príspevok k poznaniu prírodného prostredia objektu 23 z Hurbanova. In Kniha abstraktov 13. konferencia enviromentálnej archeológie 6.-7. február 2017, Nitra : „Človek a krajina …“ Integrácia paleoenvironmentálneho a archeologického záznamu, adaptácie človeka na zmeny krajiny a odolnosť krajiny na ľudský impakt. Eds. Mária Hajnalová, Noémi Beljak Pažinová, Katarína Šimunková. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2017, s. 51. ISBN 978-80-558-1140-6.