cvndp publikacie publikacie

Otvoril sa nový Archeopark v obci Cífer

V sobotu 27. apríla 2024 sa slávnostne otvoril Archeopark v obci Cífer v miestnej časti Pác. Na otváracom ceremoniáli za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka vystúpili so slávnostnými prejavmi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starosta obce Modrá Maroš Sagan, starosta obce Modra Mirek Kovařík, zástupkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a za autorov projektu riaditeľ Archeologického ústavu SAV (ďalej AÚ SAV, v. v. i.) Matej Ruttkay a Vladimir Varsik.

Rímsky kúpeľ a hospodárske objekty (studňa a hrnčiarska pec)

Archeopark pozostáva zo štyroch hlavných častí – rekonštrukcia časti germánskeho dvorca z doby rímskej, múzeum, záhrada našich predkov, náučný archeochodník. Projekt sa realizoval v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavnými partnermi sú slovenská obec Cífer a moravská obec Modrá (neďaleko Velehradu). Odbornými garantmi slovenskej časti projektu sú AÚ SAV, v. v. i., Trnavská univerzita a Moravské zemské múzeum.

Archeopark pútavou formou sprístupňuje verejnosti vybranú časť unikátneho germánskeho veľmožského dvorca zo 4. storočia a jeho hospodárskeho zázemia, a to na základe výsledkov dlhoročného výskumu AÚ SAV, v. v. i. pod vedením dr. Titusa Kolníka. Tu sa možno vnoriť do dávnej minulosti do života germánskej nobility, ale aj vtedajších remeselníkov. Lákadlom je zrekonštruovaná murovaná budova rímskeho kúpeľa, rozmerná hospodárska budova s hrazdenou konštrukciou a portikom, typická germánska zemnica so stĺpovou konštrukciou a trstinovou strechou, hrnčiarska pec, kamenná studňa a náznakové rekonštrukcie ďalších objektov.

Čítajte viac

Uskutoční sa 55. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Vás pozývajú na 55. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku

Archaeologia Historica 2024.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 16.-20. septembra 2024 v Malom seminári Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5.

 

Téma konferencie:

Človek a krajina, krajina a človek v stredoveku a na počiatku novoveku

 

Prihlášku na konferenciu stiahnete tu

 

Čítajte viac

Uskutoční sa 23. medzinárodná konferencia Kelti

14. až 17. mája 2024 sa uskutoční 23. medzinárodná konferencia Kelti. Kelti/Die Kelten/The Celts 2024. Stretnutie je venované mladšej doby železnej v strednej Európe.

Miesto konferencie: Žilina, Mestská radnica

Dátum konferencie: 14. 5.–17. 5. 2024

Program konferencie na stiahnutie tu.

 

 

Konferencia je organizovaná Archeologickým ústavom SAV, v. v. i., Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV a mestom Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne.

Podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0044

Organizátori vyslovujú vďaku spolku Septentrio, o. z., za organizačnú a materiálnu podporu podujatia.

Organizátori vyslovujú vďaku obci Divinka a Považskému múzeu v Žiline za organizačnú a materiálnu podporu prípravy exkurzie.

Podujatie je otvorené pre registrovaných účastníkov.

Radostnú a pokojnú Veľkú noc!

Pracovníci Archeologického ústav SAV Vám želajú príjemné a radostné veľkonočné sviatky.

Pokojnú Veľkú noc plnú radosti a šťastia!

 

 

 

Na fotografii sa nachádza stredoveká kraslica z lokality Nitra-Kynek, 11. – 12. storočie, foto: Z. Poláková, A. Arpáš/AÚSAV.

 

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Archeologický ústav SAV, v. v. i. v Nitre ponúka voľné pracovné miesto na pozíciu – technický pracovník

Náplň práce:

  • kreslenie archeologických nálezov (zaučíme)
  • práca so scanerom a fotoaparátom
  • práca s grafickými programami

Miesto výkonu práce: Nitra

Termín nástupu: dohodou

Pracovné podmienky

Pracovný čas: 8 h

Práca na zmeny: jednozmenný pracovný režim

Platové podmienky:

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie: stredoškolské vzdelanie

Dĺžka praxe: bez požiadavky na odbornú prax

Osobnostné predpoklady: technické zručnosti, základy kreslenia, základy práce s počítačom, cieľavedomosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť

Informácie o výberovom konaní

Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem. Jednotlivé žiadosti posúdime a kontaktovať budeme len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky a kvalifikačné predpoklady.

 

Žiadosť spolu so životopisom zašlite mailom na adresu michaela.slovakova@savba.sk.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontaktná osoba:

Mgr. Michaela Jančová, personalistka, michaela.slovakova@savba.sk, tel.: +421376410053

Pán profesor Jozef Vladár oslavuje vzácne 90. ročné jubileum

Dňa 20. 1. 2024, oslavuje vzácne 90. ročné jubileum náš dlhoročný kolega prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.

Profesor Jozef Vladár viedol viaceré systematické výskumy a publikoval celý rad prác, ktoré značne obohatili naše znalosti o období mladšieho praveku. Počas toho sa podieľal na vedení dôležitých vedecko-výskumných inštitúcií a vychoval niekoľko generácií bádateľov. Vďaka svojej práci je rešpektovanou osobnosťou vedeckej komunity nielen doma, ale aj v zahraničí.

Pán profesor, v mene všetkých pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i., vám srdečne gratulujeme a do novej životnej dekády Vám želáme pevné zdravie, neutíchajúce nadšenie pre vedu a najmä nech vás neopúšťa váš nákazlivý životný optimizmus, ktorý je pre nás všetkých mimoriadnou inšpiráciou.

Zomrel Jaroslav Tejral

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás dňa 9. januára 2024 vo veku 90 rokov navždy opustil doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc., mimoriadny bádateľ a organizátor vedeckého života. Patril k staršej generácii archeológov – vynikajúcich znalcov hmotnej kultúry a jej klasifikácie. Jeho odborný záujem sa po dlhé desaťročia sústreďoval na dobu rímsku a sťahovanie národov a mnohé z jeho neuveriteľne početných a stále citovaných kníh, článkov a štúdií profilovali naše poznatky. Patria k základnému fondu odbornej spisby o tomto období v celoeurópskom meradle.

Jaroslav Tejral (2023)

Bol však nielen teoretickým bádateľom, ale aj aktívnym terénnym pracovníkom a organizátorom. Z mnohých jeho výskumných projektov spomeňme aspoň systematický výskum rímskeho oporného bodu v juhomoravskom Mušove. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik trojdielnej medzinárodnej monografie o germánskom kniežacom hrobe z rovnakej lokality a bol aj editorom celého radu zborníkov, publikovaných v edícii Spisy Archeologického ústavu AV ČR v Brne, ktorú sám založil.

Jaroslav Tejral stál ešte na konci totality spolu so svojimi rakúskymi a slovenskými priateľmi a kolegami pri zrode myšlienky organizácie každoročného medzinárodného sympózia Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum a pravidelne sa podieľal na príprave programu i organizácii jednotlivých zasadnutí. Koncom uplynulého roka sa v rámci týchto stretnutí uskutočnilo už 33. sympózium, ktorého sa Tejral zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastniť. Netušili sme, že srdečný pozdrav, ktorý mu účastníci z rakúskeho Mistelbachu poslali, bol našim posledným kontaktom s týmto veľkým vedcom a rozhľadeným, múdrym človekom.

Jaroslav Tejral sa rád zúčastňoval odborného života na Slovensku a inšpiroval viac spoločných projektov a výskumných zámerov. Pozorne tiež sledoval nové objavy v Poprade, Bojnej či v Bratislave. Počas celej svojej životnej dráhy bol blízkym spolupracovníkom Archeologického ústavu SAV, v. v. i. či už ako prvý ponovembrový riaditeľ partnerského Archeologického ústavu AV ČR v Brne (1990-1998), ale tiež ako popredný bádateľ a inšpirátor vedeckého života. Ocenením jeho zásluh o slovenskú archeológiu bolo aj jeho menovanie korešpondujúcim členom AÚ SAV  v roku 2011.

My, kolegovia a priatelia sa s úctou a obdivom skláňame nad životným dielom Jaroslava Tejrala, ktoré pre svoju kvalitu zostane pevne ukotvené v európskej archeológii doby rímskej. Ako človek zotrvá dlho v našej pamäti.

 

V mene pracovníkov Archeologického ústavu SAV, v. v. i.

doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 

Vianoce

 

 

Prajeme Vám príjemné a pokojné prežitie Vianoc. Nech vo Vašich príbytkoch zavládne pohoda a dobrý duch sviatkov.

 

Všetko dobré Vám želajú

pracovníci Archeologického ústavu SAV