cvndp publikacie publikacie

Na Archeologickom ústave SAV v Nitre sa uskutoční prezentácia grantových projektov

Prezentácia grantových projektov sa uskutoční 06. 02. 2018 o 9.00 vo Veľkej zasadačke AÚ SAV v Nitre

 

Program:

09.00 – 09.20 Adrián Nemergut: Technológia a ekonómia suroviny v kontexte paleolitu stredného Podunajska

09.20 – 09.40 Eva Horváthová: Štruktúra a determinanty osídlenia vých. Slovenska na pozadí prírodných, kultúrnych a spoločenských pomerov v období praveku až včasného novoveku

09.40 – 10.00 Elena Miroššayová: Profilácia sídliskových enkláv na trasách diaľkových komunikácií v severnej časti Karpatskej kotliny

10.00 – 10.20 Karol Pieta: Mocenské štruktúry včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku v archeologických prameňoch

10.20 – 10.40 Ján Rajtár: Kastel v Iži – súčasť limes romanus na Slovensku.

10.40 – 11.00 Ján Rajtár: Suroviny a technológie vo včasnom historickom období na Slovensku

11.00 – 11.20 Peter Bednár: Stredoveké pochovávanie na Nitriansku

11.20 – 11.40 Alexander T. Ruttkay: Vojenstvo a výzbroj na Veľkej Morave a v stredovekom Uhorsku