cvndp publikacie publikacie

Témy dizertačných prác v AÚ SAV Nitra na akademický rok 2018/2019

Riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre vyhlasuje začatie prijímacieho konania na interné 4-ročné a externé 5-ročné doktorandské štúdium v akademickom roku 2018/2019 v študijnom odbore 2.1.25 archeológia. Podmienkou prijatia na DŠ je ukončené magisterské štúdium v uvedenom alebo príbuznom odbore:


Témy dizertačných prác v AÚ SAV Nitra na akademický rok 2018/2019

 

Téma dizertačnej práce: Stredoveká keramika na strednom Pohroní 

Anglický názov: Medieval pottery from the central Pohronie Region
Školiteľ: PhDr. Ján Beljak, PhD.
Konzultant: PhDr. Marta Mácelová, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 20.5.2018 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2018

 

Téma dizertačnej práce: Konzervácia a ochrana nálezov železných predmetov – Metódy ochrany a využitie inhibítorov

Anglický názov: Conservation and protection of iron artefacts- Methods of preservation and usage of inhibitors
Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.
Konzultant: doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 20.5.2018 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2018

 

Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveké hromadné nálezy v strednom Podunajsku

Anglický názov: Early Medieval hoard finds from the central Podunajsko Region
Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Konzultant: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 20.5.2018 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2018

 

Téma dizertačnej práce: Enklávy pilinskej kultúry v Košickej kotline a Šarišskom podolí

Anglický názov: Enclaves of the Piliny culture in the Košice Basin and Šariš Valley
Školiteľ: PhDr. Eva Horváthová, PhD.
Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 20.5.2018 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2018

 

Téma dizertačnej práce: Spiš ako kontaktná zóna kultúr popolnicových polí mladšej a neskorej doby bronzovej

Anglický názov: Spiš Region as the contact zone of Urnfield cultures during the Young and Late Bronze Age
Školiteľ: Mgr. Lucia Benediková, PhD.
Konzultant: PhDr. Elena Miroššayová, CSc.
Forma štúdia: interná/externá
Termín na podanie prihlášok: do 20.5.2018 na adresu inštitúcie
Termín prijímacieho konania: jún 2018