cvndp publikacie publikacie

Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Marek Vojteček, PhD., Mgr. Michal Holeščák, PhD., Mgr. Peter Debnár

Doba riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020

Registračné číslo: APVV-15-0330

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Kľúčové slová: severozápadné Slovensko, stredovek, novovek, horská oblasť, krajinná archeológia

 

Ciele projektu

Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti
Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti

Vyhodnotením archeologických a environmentálnych prameňov sa v rámci projektu vypracuje ucelený model osídlenia regiónu Kysúc od počiatkov stredoveku po začiatok novoveku. Vytvorí sa súpis všetkých typov archeologických prameňov z viac ako tisícročného obdobia. V konfrontácii s vybranými charakteristikami prírodného prostredia tak bude možné uskutočniť analýzu stredovekej kultúrnej krajiny a historických sídliskových štruktúr. Dôraz sa bude klásť nielen na spracovanie starších archeologických nálezov a nálezísk, ale aj na rekognoskáciu terénu modernými prospekčnými metódami, na využitie geografických informačných systémov a na vyhodnotenie materiálnej kultúry analytickými štatistickými postupmi.

 

Činnosť v roku 2016

Činnosť v roku 2017

 

Publikácie

BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.). Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017. 236 s. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter: Hrady a opevnené sídla v stredoveku. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, s. 22 – 24. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Stredoveký hrad z pohľadu architektúry a archeológie. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, s. 40 – 47. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA Miroslav – STANEKOVÁ Zuzana. Prestavby hradu za Suňogovcov z pohľadu najnovších výskumov. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, s. 59 – 68. ISBN 978-80-88877-81-3

STANEKOVÁ Zuzana – BEDNÁR, Peter: Archeologické nálezy z výskumu hradu. In: BEDNÁR, Peter – STANEKOVÁ, Zuzana – ŠIMKO, Peter (zost.):  Budatínsky hrad. Archeologický ústav SAV Nitra a Považské múzeum v Žiline. Nitra – Žilina 2017, s. 126 – 135. ISBN 978-80-88877-81-3

BEDNÁR, Peter – VOJTEČEK, Marek – DAŇOVÁ, Klaudia. Nález stredovekej cesty v katastri obce Nededza, okres Žilina. In: Dejiny cestnej dopravy na Slovensku II. Zborník z konferencie Žilina-Budatín, 9. február 2017. Považské múzeum v Žiline. Žilina 2017, s. 25 –40. ISBN 978-80-88877-78-3

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea – STANEKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum hradiska na Veľkom vrchu v Divinke. Predbežná správa. In: SLIACKA, Simona (Ed.): Výsledky nových archeologických výskumov na Strednom Slovensku. Ružomberok 2016, 75–84.

FUSEK, Gabriel: Kleiner Hortfund von Divinka. In: Archäologische Studien zum frühen Mittelalter. Internationale Konferenz Nitra vom 18. bis 20. Oktober 2016. Archeologický ústav SAV. Nitra 2017, s. 33 – 44. ISBN 978-80-8196-009-3

FUSEK, Gabriel: Archeologický výskum na hradisku Veľký vrch. In: Informačník obce Divinka-Lalinok, roč. 7, č. 1/2017, s. 8 – 10.

VOJTEČEK, Marek. Malé šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica 41/2, 2016, 195–210.

VOJTEČEK, Marek – NEMERGUT, Adrián. Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obci Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc. Archaeologia historica 41/2, 2016, 525–544.

 

Terénne aktivity

Divinka