cvndp publikacie publikacie

Človek a krajina na Kysuciach a priľahlom Považí v stredoveku a na začiatku novoveku

Zodpovedný riešiteľ:  PhDr. Gabriel Fusek, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Marek Vojteček, PhD., Mgr. Michal Holeščák, Mgr. Peter Debnár

Doba riešenia: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2020

Registračné číslo: APVV-15-0330

Koordinátor: Archeologický ústav SAV

Kľúčové slová: severozápadné Slovensko, stredovek, novovek, horská oblasť, krajinná archeológia

 

Ciele projektu

Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti
Geografické vymedzenie spracúvanej oblasti

Vyhodnotením archeologických a environmentálnych prameňov sa v rámci projektu vypracuje ucelený model osídlenia regiónu Kysúc od počiatkov stredoveku po začiatok novoveku. Vytvorí sa súpis všetkých typov archeologických prameňov z viac ako tisícročného obdobia. V konfrontácii s vybranými charakteristikami prírodného prostredia tak bude možné uskutočniť analýzu stredovekej kultúrnej krajiny a historických sídliskových štruktúr. Dôraz sa bude klásť nielen na spracovanie starších archeologických nálezov a nálezísk, ale aj na rekognoskáciu terénu modernými prospekčnými metódami, na využitie geografických informačných systémov a na vyhodnotenie materiálnej kultúry analytickými štatistickými postupmi.

 

Činnosť v roku 2016

Depot železných predmetov z Divinky
Depot železných predmetov z Divinky

V prvom polroku riešenia projektu sa uskutočňovali výskumné práce v nasledujúcich okruhoch.

1.Hradisko Veľký vrch v Divinke. Prebiehal dvojmesačný terénny archeologický výskum. Po jeho ukončení sa urobil výber keramiky a železných predmetov z obdobia včasného stredoveku. V spolupráci s Výskumným ústavom zváračským sa ešte pred konzervovaním uskutočnila röntgenová analýza vybraných veľkomoravských železných predmetov. Do Radiocarbon Laboratory v Poznani sa odoslali uhlíky na analýzu. Skenovali a vektorizovali sa plány z výskumov v rokoch 1972–73.

2. Lidarové snímkovanie. V prípravnej fáze sa definovali vhodné oblasti pre snímkovanie terénu v rozsahu cca 200 km². Vybrali sa územia s predpokladanými reliktmi dopravného pohybu, sídelnej a hospodárskej činnosti. Do konca roka 2016 sa v spolupráci s externým dodávateľom podarilo nalietať územia s rozlohou 65 km². Spracovanie surových dát z leteckého laserového skenovania je naplánované na nasledujúci rok.

Divinka. Odkrývanie cesty
Divinka. Odkrývanie cesty

3. Kartografické pramene. Zhromaždili sa historické mapy zo 16.–19. storočia, dostupné na mapových portáloch, ktoré súviseli so študovaným územím, ako aj dostupné digitálne kópie historických katastrálnych máp kysuckých obcí uložených v Ústrednom archíve GKÚ. Sumarizovali sa vojenské opisy krajiny z 18. storočia, týkajúce sa jednotlivých obcí sledovaného územia.

4. Budatínsky hrad. Začala sa kompletizovať dokumentácia z výskumov hradu v rokoch 2006, 2007, 2010 a 2013 a robila sa revízia hnuteľných nálezov z výskumu areálu hradu.

Riešitelia prezentovali výsledky svojej práce na dvoch medzinárodných konferenciách, odovzdali do tlače štyri príspevky, z ktorých dva už vyšli tlačou.

 

Publikácie

FUSEK, Gabriel – SLANÁ, Andrea – STANEKOVÁ, Zuzana. Archeologický výskum hradiska na Veľkom vrchu v Divinke. Predbežná správa. In: SLIACKA, Simona (Ed.): Výsledky nových archeologických výskumov na Strednom Slovensku. Ružomberok 2016, 75–84.

VOJTEČEK, Marek. Malé šance a Valy v Čiernom. Príspevok k poznaniu pevnostného systému Jablunkovského priesmyku. Archaeologia historica 41/2, 2016, 195–210.

VOJTEČEK, Marek – NEMERGUT, Adrián. Dokumentácia zaniknutých ciest v katastri obci Svrčinovec, Čierne a Skalité. Náčrt problematiky kopaničiarskej kolonizácie na území severných Kysúc. Archaeologia historica 41/2, 2016, 525–544.

 

Terénne aktivity

Divinka