cvndp publikacie publikacie

Genetici, archeológovia a historici odklínajú dávnu minulosť

22. mája 2024 sa v Malom kongresovom centre SAV (VEDA) uskutočnil workshop ERC – Synergy projektu Integrating genetic, archaeological & historical perspectives on Eastern Central Europe 400 – 900 AD. Samotný projekt patrí k najväčším svojho druhu na svete. Za úlohu má analyzovať 6000 jedincov z pohrebísk zo 5. – 9. storočia s využitím najmodernejších genomických, archeologických, historických a antropologických postupov a poznatkov. Analyzujú sa aj celé pohrebiská. Aktuálne je vyhodnotený obrovský objem genetických meraní, analýz stabilných izotopov, rádiouhlíkových datovaní. Výsledky bioinformatických modelovaní prinášajú donedávna nepredstaviteľné možnosti rekonštrukcie fungovania spoločnosti, od biologických väzieb pochovaných, cez ich zdravotný stav (napr. tuberkulóza, hepatitída či mor), pôvod (domáci či cudzí), migráciu a akulturáciu jednotlivcov i skupín obyvateľstva a pod. Vytvára sa doslova nový príbeh osvetľujúci 5. storočí našej dávnej minulosti.

Archeologický ústav SAV, v. v. i. je participujúcim členom projektu (M. Ruttkay – vedúci, M. Krošláková, M. Hanuliak, E. Droberjar) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (A. Šefčáková) a Mestským múzeom v Bratislave (J. Schmidtová). Analyzujú sa pohrebiská z 5./6. stor. (Bratislava – Rusovce, Tesárske Mlyňany), 8. stor. (Komárno, Janíkovce) a 9. stor.(viaceré pohrebiská z Nitry a Bíňa). Hlavní partneri projektu sú: IMAFO, Austrian Academy of Sciences  (vedúci – prof. Walter Pohl), ELTE, Eötvös Loránd University Budapest (vedúci – prof. Tivadar Vida), MPI, Max-Planck-Institutes in Leipzig and Jena (vedúci – Prof. Johannes Krause) a IAS, Institute for Advanced Study, Princeton  (vedúci – prof. Patrick J. Geary).

V Bratislave rokovala pracovná skupina 25 výskumníkov (archeológovia, historici, genetici, antropológovia a pod.) zameraná na spoločnosti v 5. a 6. storočí v stredodunajskom priestore. Bádatelia z Nemecka, Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska prezentovali a navzájom konfrontovali aktuálne dosiahnuté výsledky, ktoré budú zúročené vo viacerých vedeckých výstupoch. Obzvlášť zaujímavé sú získané informácie o ochoreniach (hepatitída či mor), sledovanie epidémií či pohybov obyvateľstva. Na rokovaní prebehla intenzívna diskusia a precizovala sa koordinácia ďalších výskumných krokov. Projekt je príkladom plodnej multidisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.

Matej Ruttkay

Čítajte viac

Opustila nás Květa Smoláriková

Květa Smoláriková na vyskume v sudánskom Duwejm Wad Hadž (Foto: J. Hudec)

21. 5. 2024 nás po krátkej a ťažkej chorobe opustila renomovaná egyptologička a klasická archeologička doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD. Rodáčka zo Šurian začala svoju archeologickú kariéru práve u nás na Archeologickom ústave SAV v Nitre. Pracovala na viacerých našich archeologických výskumoch. Väčšina jej osobného života a profesionálneho pôsobenia bola spojená s Českým egyptologickým ústavom a prestížnymi výskumami v Egypte, v Líbyi a v Sudáne, ale veľmi rada sa vracala aj do rodnej krajiny – často sa túlala po pamiatkach Gemera, Liptova, Novohradu a Spiša. Zapojila sa aj do nášho spoločného projektu s Ústavom Orientalistiky v sudánskom Duwejm Wad Hadž (2018 – 2022). Kvetka – odpočívaj v pokoji!

Otvoril sa nový Archeopark v obci Cífer

V sobotu 27. apríla 2024 sa slávnostne otvoril Archeopark v obci Cífer v miestnej časti Pác. Na otváracom ceremoniáli za prítomnosti predsedu SAV Pavla Šajgalíka vystúpili so slávnostnými prejavmi predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, starosta obce Modrá Maroš Sagan, starosta obce Modra Mirek Kovařík, zástupkyňa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a za autorov projektu riaditeľ Archeologického ústavu SAV (ďalej AÚ SAV, v. v. i.) Matej Ruttkay a Vladimir Varsik.

Rímsky kúpeľ a hospodárske objekty (studňa a hrnčiarska pec)

Archeopark pozostáva zo štyroch hlavných častí – rekonštrukcia časti germánskeho dvorca z doby rímskej, múzeum, záhrada našich predkov, náučný archeochodník. Projekt sa realizoval v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Hlavnými partnermi sú slovenská obec Cífer a moravská obec Modrá (neďaleko Velehradu). Odbornými garantmi slovenskej časti projektu sú AÚ SAV, v. v. i., Trnavská univerzita a Moravské zemské múzeum.

Archeopark pútavou formou sprístupňuje verejnosti vybranú časť unikátneho germánskeho veľmožského dvorca zo 4. storočia a jeho hospodárskeho zázemia, a to na základe výsledkov dlhoročného výskumu AÚ SAV, v. v. i. pod vedením dr. Titusa Kolníka. Tu sa možno vnoriť do dávnej minulosti do života germánskej nobility, ale aj vtedajších remeselníkov. Lákadlom je zrekonštruovaná murovaná budova rímskeho kúpeľa, rozmerná hospodárska budova s hrazdenou konštrukciou a portikom, typická germánska zemnica so stĺpovou konštrukciou a trstinovou strechou, hrnčiarska pec, kamenná studňa a náznakové rekonštrukcie ďalších objektov.

Čítajte viac