cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa 55. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Vás pozývajú na 55. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku

Archaeologia Historica 2024.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 16.-20. septembra 2024 v Malom seminári Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5.

 

Téma konferencie:

Človek a krajina, krajina a človek v stredoveku a na počiatku novoveku

 

Čítajte viac

Uskutoční sa 23. medzinárodná konferencia Kelti

14. až 17. mája 2024 sa uskutoční 23. medzinárodná konferencia Kelti. Kelti/Die Kelten/The Celts 2024. Stretnutie je venované mladšej doby železnej v strednej Európe.

Miesto konferencie: Žilina, Mestská radnica

Dátum konferencie: 14. 5.–17. 5. 2024

Program konferencie na stiahnutie tu.

 

 

Konferencia je organizovaná Archeologickým ústavom SAV, v. v. i., Krajským pamiatkovým úradom v Žiline, Slovenskou archeologickou spoločnosťou pri SAV a mestom Žilina.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Žilina Mgr. Peter Fiabáne.

Podujatie bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0044

Organizátori vyslovujú vďaku spolku Septentrio, o. z., za organizačnú a materiálnu podporu podujatia.

Organizátori vyslovujú vďaku obci Divinka a Považskému múzeu v Žiline za organizačnú a materiálnu podporu prípravy exkurzie.

Podujatie je otvorené pre registrovaných účastníkov.