cvndp publikacie publikacie

Témy dizertačných prác (2024)

Témy dizertačných prác v Archeologickom ústave SAV, v. v. i. v akademickom roku 2024/2025

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Filozofická Fakulta – 3 ročné štúdium

Študijný odbor: Historické vedy, študijný program: Archeológia

Pre ďalšie informácie sledujte: https://ff.ukf.sk/studium/doktorandske-studium/

 

1. FF UKF Nitra (3-ročné štúdium denné)

Názov dizertačnej práce: Interakcia človek a rieka v minulosti z pohľadu archeológie na príklade riek Váh a Hron

Topic:  Human-river interaction in the past from the perspective of archaeology on the example of the rivers Váh and Hron

Školiteľ: PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Konzultant:

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Rieky predstavujú nielen významné krajinné prvky, ale z pohľadu minulých populácii aj prvky, ktoré do výraznej miery ovplyvňovali  ich komunikačné, sídlené stratégie či náboženské praktiky.  Dokladmi týchto udalostí sú predovšetkým stopy ľudských aktivít priamo v riečnom toku alebo jeho bezprostrednom okolí. Práca predstavuje svojím obsahom prvý pokus v slovenských podmienkach o komplexné spracovanie témy rieky ako objektu archeologického bádania. Geograficky sa práca zameriava na dvojicu významných slovenských tokov Váh a Hron. Ide o rieky, z ktorých pochádza z minulosti veľké množstvo nálezov a ktorých využitie v mladších obdobiach je pomerne dobre dokumentované aj v historiografii. Názvy riek sa objavujú už v antických prameňoch čo dokladá ich hospodársky aj vojenský význam už na prelome letopočtov.

Metodika práce bude pozostávať z dvoch častí a to heuristickej (zameranej na analýzu historických a súčasných mapových podkladov, historických správ, archívne rešerše nálezových správ, dostupnej literatúry) a empirickej časti (samotný terénny výskum zameraný na prieskum vytipovaných úsekov korýt riek a ich okolia).

Chronologicky bude práca zameraná na obdobie ľudských dejín po rok 1918. Takto široko poňaté časové zaradenie práce poskytuje možnosť odlíšiť resp. porovnať charakter resp. intenzitu nálezov v jednotlivých obdobiach.

 Annotation:

Rivers are not only important landscape features, but also, from the perspective of past populations, features that greatly influenced their communication, settlement strategies, or religious practices.  Evidence of these events is primarily the traces of human activities directly in the river course or its immediate surroundings. The content of the work represents the first attempt in Slovak conditions to comprehensively treat the topic of the river as an object of archaeological research. Geographically, the work focuses on a pair of important Slovak rivers, the Váh and the Hron. These are rivers from which a large number of finds come from the past and whose use in younger periods is relatively well documented in historiography. The names of the rivers already appear in ancient sources, which proves their economic and military importance at the turn of the centuries.

The methodology of the thesis will consist of two parts, namely heuristic (focused on the analysis of historical and contemporary map documents, historical reports, archival searches of discovery reports, available literature) and empirical part (actual field research focused on the survey of selected sections of river beds and their surroundings).

Chronologically, the work will focus on the period of human history up to 1918. Such a broadly conceived temporal classification of the work provides an opportunity to distinguish or compare the nature or intensity of the findings in the individual periods.

 

2. FF UKF Nitra (3-ročné štúdium, denné)

Téma: Včasnostredoveké osídlenie (6.–11. storočie) stredného Ponitria z pohľadu archeológie

Topic: Early medieval settlement (6th–11th c.) of the Middle Nitra Basin from the perspective of archaeology

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.

Konzultant: doc. PhDr. Matej Ruttkay, DrSc.

Forma štúdia: D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Cieľom práce je zozbierať a vyhodnotiť archeologické pramene z daného chronologického úseku zo stredného Ponitria a z priľahlých pohorí – Vtáčnik, Strážovské Vrchy, Považský Inovec a Tribeč. Súčasťou práce bude dokumentácia a spracovanie nálezov deponovaných vo viacerých inštitúciách, ako aj práca v prostredí GIS aj s využitím LIDARových dát.

 Annotation:

The aim of the thesis is to collect and evaluate archaeological sources from the given chronological period from the central Nitra area and from the adjacent mountains – Vtáčnik, Strážovské Vrchy, Považský Inovec and Tribeč. The work will include documentation and processing of findings deposited in several institutions, as well as work in the GIS environment and with the use of LIDAR data.

 

Univerzita Komenského Bratislava – Filozofická fakulta – 4 ročné štúdium

Študijný odbor: Historické vedy, študijný program: Všeobecné dejiny

Pre ďalšie informácie sledujte:https://fphil.uniba.sk/pk/doktorandske-studium/prijimacie-konanie-na-ar-20242025/

 

1.

FF UK BA (4-ročné štúdium, denné)

Názov dizertačnej práce: Centrálne hradisko púchovskej kultúry na vrchu Havránok v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare. Vývoj, funkcia a pamiatková prezentácia

Topic: Central hillfort of the Púchov culture on Havránok hill in Liptovská Sielnica-Liptovská Mara. Development, function, and heritage presentation

Školiteľ: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Konzultant: Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Forma štúdia:  D/E

Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Téma zahŕňa spracovanie vývoja využívania a interpretáciu významu dominantnej polohy Liptovskej kotliny – vrchu Havránok v Liptovskej Sielnici-Liptovskej Mare – vo včasnohistorickom období na základe vyhodnotenia bohatých materiálov z dlhoročných vykopávok Archeologického ústavu SAV. Vrch bol opevnený a využívaný aj ako významné obetné miesto od strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej. Súčasťou témy bude aj  nový pohľad na rekonštrukcie vybraných archeologických objektov a na využitie lokality pre kultúrny turizmus.

Annotation:

The topic includes the development of the use and interpretation of the importance of the dominant site of the Liptovská basin – the hill Liptovská Mara – Havránok in the protohistoric period based on the rich materials from the long-term excavations of the Institute of Archaeology of the Slovak Academy of Sciences (SAV). The hill was fortified and used as an important sacrificial place from the Middle La Téne to the beginning of the Roman period. The topic will also include reconsideration of the reconstructions of selected archaeological features and the use of the site for cultural tourism.

 

2.

FF UK BA (4-ročné štúdium, denné)

Téma dizertačnej práce: Včasnostredoveké mohylové pohrebiská v stredodunajskom priestore
Topic: Early Medieval burial mounds in the Middle Danube region

Školiteľ: Mgr. Zbigniew Robak, PhD.
Forma štúdia: D/E
Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Kritické spracovanie včasnostredovekých mohylových pohrebísk v strednej Európe. Komplexné spracovanie známych archeologických lokalít tzv. slovanskej mohylovej zóny s rozdelením na chronologické fázy, regióny a kategórie. Regionálne rozdiely. Revízia datovania lokalít. Špeciálny dôraz na západoslovenské skupiny (hornonitrianska, turčianska skupina).

Annotation:

Critical elaboration of early medieval mound burials in Central Europe. Complex processing of well-known archeological sites, so-called Slavic burial mound zone with division into chronological phases, regions and categories (if necessary). Regional differences. Revision of dating sites. Special emphasis on Western Slovak groups (Upper Nitra, Turiec group).

 

 3.

FF UK BA (4-ročné štúdium, denné)

Téma dizertačnej práce: Vývoj kultúrnej historickej krajiny v horských oblastiach so zameraním na premeny krajiny v stredoveku a včasnom novoveku (porovnanie premien krajiny v západnej a strednej Európe na hradných panstvách Laroche v Burgundsku, Brtnice na Morave  a Krásna Hôrka na Slovensku)

Topic: Development of the cultural historical landscape in mountain areas with a focus on landscape transformations in the Middle Ages and early modern times (comparison of landscape transformations in Western and Central Europe in the castle estates of Laroche in Burgundy, Brtnice in Moravia and Krásna Hôrka in Slovakia)

Školiteľ: PhDr. Peter Bednár, CSc.

Konzultant: Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D., Ústav archeologie a muzeologie, FF Masarykovej univerzity v Brne)

Forma štúdia: D/E
Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Porovnanie spôsobov ekonomického využitia ich vplyvov v horských regiónoch na troch hradných panstvách v západnej Európe (panstvo hradu Laroche, Burgundsko, Francúzsko) a strednej Európe (panstvo Brtnice, Morava) a v Uhorsku (panstvo hradu Krásna Hôrka, Slovensko). Ide o šľachtické hrady, ktoré mali významnú úlohu pri osídľovaní horských oblastí. Práca by mala porovnať súčasný stav krajiny. Retrospektívne pomocou archeologických, písomných a kartografických prameňov rekonštruovať a porovnať modely stredovekej a včasno novovekej krajiny, foriem jej osídlenia, ekonomického využitia. Súčasťou práce by mala byť terénna prospekcia využívajúca v maximálnej miere nedeštruktívne a málo deštruktívne metódy terénneho výskumu (geofyzikálne prospekčné metódy, povrchové zbery, prieskum detektorom kovov, overovacie a pedologické mikrosondáže, využitie 3D a DEM modelácie krajiny.

Cieľom je porovnanie vývoja a zmien v prostredí nadväzujúcom na antické právne a ekonomické tradície (Burgundsko) s prostredím, v ktorom sú v právnom systéme výrazné západoeurópske vplyvy (Morava) a uhorským prostredím, kde tieto vplyvy neboli až tak intenzívne. Predpokladá sa, že sa sem právne normatívy a normatívna kultúrna krajina dostávajú až v období dosídľovania krajiny v období stredovekej kolonizácie.

Cieľom dizertačnej práce bude porovnanie antropogénnych vplyvov a pokus o vytvorenie modelov vývoja a premien normatívnej krajiny v skúmaných regiónoch.

Dizertačná práca bude vychádzať a nadväzovať na výsledky doterajšej prospekcie Masarykovej univerzity v Brne (J. Mazáčková) v Burgundsku a na Morave a počiatočné výsledky prospekcie v okolí hradu Krásna Hôrka.

Annotation:

A comparison of the economic use the highlands regions in the three castle domains, the first in the Western Europe (Laroche Castle domain, Burgundy, France) and two domains in the Central Europe, Brtnice Castle domain (Brtnice domain, Moravia) and Krásna Hôrka Castle domain (Krásna Hôrka Castle estate, Slovakia). These are aristocratic castles that played an important role in the settlement of mountainous regions. The thesis should compare the current state of the cultural-historical landscape. Retrospective method of modelation of the landuse, using archaeological, written and cartographic sources, reconstructs and compares models of medieval and early modern landscape, forms of its settlement, economic use. The work should include field survey using as much as possible non-destructive and low-destructive methods of historical landscape research (geophysical prospecting methods, surface collections, metal detector surveys, verification and pedological microprobe surveys, the use of 3D and DEM landscape modelling).

The aim is to compare the development and changes in cultural landscape following the ancient legal and economic traditions (Burgundy) with culture landscape in which there are strong Western European influences in the legal system (Moravia) and at last the Hungarian cultural landscape, where these influences were less intensive. It is assumed that the legal norms and normative cultural landscape only arrived here during the period of the settlement of the country in the period of medieval colonisation.

The aim of this dissertation will be to compare anthropogenic influences and attempt to establish models of the development and transformations of the normative landscape in the regions under study.

The dissertation will be based on and build on the results of the previous prospection of Masaryk University in Brno (J. Mazáčková) in Burgundy and Moravia and the initial results of the prospection in the area of The  Krásná Hôrka castle.

 

4.

FF UK BA (4-ročné štúdium, denné)

Téma dizertačnej práce: Osídlenie južného a stredného Pomoravia v dobe laténskej a sídliská v Bratislave-Dúbravke a Zohore

Topic: The colonization of the south and middle Morava-river region during the La Tène period and the settlements in Bratislava-Dúbravka and Zohor

Školiteľ: PhDr. Kristian Elschek, CSc.

Konzultant:

Forma štúdia: D/E
Termín prijímacieho konania: jún 2024

Anotácia:

Hlavným cieľom dizertačnej práce bude katalóg a analýza nálezov z rozsiahlych laténskych sídlisk zo včasnej, staršej a strednej doby laténskej v Bratislave-Dúbravke a Zohore v kontexte osídlenia Pomoravia na Záhorí a v Dolnom Rakúsku. V Bratislave-Dúbravke bude spracované osídlenie zo strednej doby laténskej. Sídlisko zo Zohora patrí rozsahom preskúmanej plochy i počtom objektov k najrozsiahlejším skúmaným laténskym sídliskám v strednom Podunajsku s dlhým časovým vývojom. V dizertačnej práci bude spracovaná aj štruktúra a chronológia osídlenia v dobe laténskej na uvedenom území.

Annotation:

The main aim of the dissertation thesis will be the catalogue and analysis of finds from large-scale La Tène settlements from the early, older and middle La Tène period from Bratislava-Dúbravka and Zohor in the settlement context of Morava-river region in Slovakia and Lower Austria. In Bratislava-Dúbravka will be worked up the settlement from the middle La Tène period. The settlement from Zohor belongs to the most extensive excavated La Tène settlements in the Middle Danube area with a long chronological development. In the dissertation work will be worked up also the structure and chronology of the occupancy of settlement activity during the La Tène period in the marked territory.