cvndp publikacie publikacie

Uskutoční sa 55. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre

 

Vás pozývajú na 55. medzinárodnú konferenciu archeológie stredoveku

Archaeologia Historica 2024.

 

Konferencia sa uskutoční v termíne od 16.-20. septembra 2024 v Malom seminári Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, Pribinovo nám. č. 5.

 

Téma konferencie:

Človek a krajina, krajina a človek v stredoveku a na počiatku novoveku

 

Náčrt tematických okruhov

  1. Krajina ako prostredie osídlenia, vplyv ľudských sídel na krajinu, vplyv krajiny na formy a charakter osídlenia, prírodné prostredie a jeho premeny
  2. Krajina ako ekonomické prostredie
  3. Krajina v duchovnom živote človeka
  4. Krajina a hmotná kultúra

 

Rámcový program konferencie:

Pondelok 16. 9. 2024

10.00–14.00 registrácia účastníkov konferencie

14.00–14.30 slávnostné otvorenie konferencie

14.30–15.30 úvodné referáty

15.30–18.00 blok referátov

Diskusia

 

Utorok 17. 9. 2024

08.30–12.00 bloky referátov

12.00–14.00 obed

14.00–19.00 bloky referátov

Diskusia

 

Streda 18. 9. 2024

08.30–12.00 bloky referátov

12.00–14.00 obed

14.00–18.30 panelová diskusia/prezentácia posterov

Diskusia

 

Štvrtok 19. 9. 2024

08.00–18.30 celodenná exkurzia

19.00 spoločenský večer

Diskusia

 

Piatok 20. 9. 2024

08.30–12.00 blok referátov/komentovaná prehliadka Nitrianskeho hradu

Diskusia

 

Dĺžka vyžiadaných úvodných referátov: 25 minút

Dĺžka ostatných referátov: 15 minút

Na základe zaslaných abstraktov si organizátori konferencie vyhradzujú právo zaradiť referáty do jednotlivých blokov programu, prípadne preradiť do panelovej diskusie, alebo odmietnuť, ak nesúvisia s témou konferencie. Účastníci svojou účasťou súhlasia s fotografovaním a iným technickým snímaním priestorov konferencie.

Veľkosť posterov: 100 × 60 cm

Vyplnenú prihlášku (viď príloha mailu) je možné poslať na adresu:  arch.historica2024@gmail.com. Prihlášky zasielajte do 30. 6. 2024

Konferenčný poplatok (spracovanie a tlač konferenčných materiálov, občerstvenie počas prestávok, exkurzia, spoločenský večer):

  1. Základný: 60,-€
  2. Zľavnený (študenti a dôchodcovia): 30,-€

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 31. 7.  2024 bezhotovostne na účet:

SK62 8180 0000 0070 0067 6563

Variabilný symbol: 09/2024

Do poznámky/textu pre príjemcu uveďte prosím text AH2024 a meno/mená účastníka/-ov, za ktorého/ktorých bol poplatok uhradený.

Vo výnimočných prípadoch po dohode s organizátormi bude možné poplatok uhradiť na mieste v hotovosti.

Účasť je možné zrušiť do 31. 07. 2024 s tým, že účastnícky poplatok bude vrátený. Po tomto dátume nebude účastnícky poplatok vrátený.

Ubytovanie

Účastníci si zabezpečujú ubytovanie samostatne. Organizátori môžu rezervovať obmedzený počet nocľahov v 1-3 lôžkových izbách v priestoroch Kňazského seminára. Informácie o možnostiach ubytovania získajú na adrese: ekonom@ksnr.sk. Orientačné ceny ubytovania sú:                                                 bez raňajok                             s raňajkami

jednolôžková izba                              25,-€                                       30,-€

dvojlôžková izba                                20,-€                                       25,-€

trojlôžková izba                                 15,-€                                       20,-€

Raňajky sú podávané formou bufetových stolov.

Stravovanie: 

Stravovanie si zabezpečujú účastníci samostatne. V prípade záujmu je možné zabezpečiť stravovanie (raňajky, obedy a večere) v neďalekej jedálni Kňazského seminára sv. Gorazda vo Veľkom seminári neďaleko miesta konania konferencie. Rezervácia bude možná počas prezentácie.

Organizačný výbor

Doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., PhDr. Peter Bednár, CSc., Mgr. Magdaléna Habánová,

Mgr. Lucia Šimová, Mgr. Dominika Hulková Ferenčíková