cvndp publikacie publikacie

Genetici, archeológovia a historici odklínajú dávnu minulosť

22. mája 2024 sa v Malom kongresovom centre SAV (VEDA) uskutočnil workshop ERC – Synergy projektu Integrating genetic, archaeological & historical perspectives on Eastern Central Europe 400 – 900 AD. Samotný projekt patrí k najväčším svojho druhu na svete. Za úlohu má analyzovať 6000 jedincov z pohrebísk zo 5. – 9. storočia s využitím najmodernejších genomických, archeologických, historických a antropologických postupov a poznatkov. Analyzujú sa aj celé pohrebiská. Aktuálne je vyhodnotený obrovský objem genetických meraní, analýz stabilných izotopov, rádiouhlíkových datovaní. Výsledky bioinformatických modelovaní prinášajú donedávna nepredstaviteľné možnosti rekonštrukcie fungovania spoločnosti, od biologických väzieb pochovaných, cez ich zdravotný stav (napr. tuberkulóza, hepatitída či mor), pôvod (domáci či cudzí), migráciu a akulturáciu jednotlivcov i skupín obyvateľstva a pod. Vytvára sa doslova nový príbeh osvetľujúci 5. storočí našej dávnej minulosti.

Archeologický ústav SAV, v. v. i. je participujúcim členom projektu (M. Ruttkay – vedúci, M. Krošláková, M. Hanuliak, E. Droberjar) v spolupráci so Slovenským národným múzeom (A. Šefčáková) a Mestským múzeom v Bratislave (J. Schmidtová). Analyzujú sa pohrebiská z 5./6. stor. (Bratislava – Rusovce, Tesárske Mlyňany), 8. stor. (Komárno, Janíkovce) a 9. stor.(viaceré pohrebiská z Nitry a Bíňa). Hlavní partneri projektu sú: IMAFO, Austrian Academy of Sciences  (vedúci – prof. Walter Pohl), ELTE, Eötvös Loránd University Budapest (vedúci – prof. Tivadar Vida), MPI, Max-Planck-Institutes in Leipzig and Jena (vedúci – Prof. Johannes Krause) a IAS, Institute for Advanced Study, Princeton  (vedúci – prof. Patrick J. Geary).

V Bratislave rokovala pracovná skupina 25 výskumníkov (archeológovia, historici, genetici, antropológovia a pod.) zameraná na spoločnosti v 5. a 6. storočí v stredodunajskom priestore. Bádatelia z Nemecka, Rakúska, Čiech, Maďarska a Slovenska prezentovali a navzájom konfrontovali aktuálne dosiahnuté výsledky, ktoré budú zúročené vo viacerých vedeckých výstupoch. Obzvlášť zaujímavé sú získané informácie o ochoreniach (hepatitída či mor), sledovanie epidémií či pohybov obyvateľstva. Na rokovaní prebehla intenzívna diskusia a precizovala sa koordinácia ďalších výskumných krokov. Projekt je príkladom plodnej multidisciplinárnej medzinárodnej spolupráce.

Matej Ruttkay

Pohľad do rokovacej sály (Foto: M. Ruttkay).

 

 

Medzinárodná pracovná skupina.

Tesárske Mlyňany, umelo deformovaná lebka dospelého jedinca z 5. storočia.

Tesárske Mlyňany, väčšina hrobov z 5. – 6. storočia bola v minulosti vykradnutá a niekedy sa pri znovuotváraní hrobov dostali do staršieho hrobu aj pozostatky jedincov z iných hrobov – v tomto prípade ďalšia lebka (Tesárske Mlyňany).